Minister od zawodów prawniczych

Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prezes Rady Ministrów 16 lipca br. powołał Jerzego Kozdronia na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Chcę przygotować system kształcenia sędziów i prokuratorów do obecnych wyzwań oraz wprowadzić merytoryczny spokój do dialogu z korporacjami prawniczymi – zapowiada wiceminister. Jest doświadczonym prawnikiem – wymiar sprawiedliwości zna z perspektywy sędziego, pełnomocnika, a także posła, który aktywnie brał udział w pracach nad doskonaleniem polskiego systemu prawa. Urodził się w 1950 r. w Mrągowie. W 1974 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1976-1978 był asesorem w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu, zaś przez kolejne trzy lata – sędzią Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Urzędu sędziowskiego został pozbawiony z powodu odmowy stosowania

Ministrowie o świadkach

Obrady

W tym roku gospodarzem spotkania ministrów sprawiedliwości państw Grupy Wyszehradzkiej była Polska. Szefowie i przedstawiciele resortów debatowali o możliwościach zwiększania ochrony świadków występujących w procesach sądowych, projekcie powołania Prokuratury Europejskiej oraz wspólnym Europejskim Prawie Sprzedaży. Obrady zorganizowano 13-14 czerwca br. w Rzeszowie. Obok gospodarza spotkania, ministra Marka Biernackiego, uczestniczył w nich wicepremier oraz minister sprawiedliwości i administracji Węgier Tibor Navracsics, wiceminister sprawiedliwości Słowacji Monika Jankovska, dyrektor departamentu prawa karnego w ministerstwie sprawiedliwości Czech Jakub Pastuszek, a także – gościnnie – wiceminister sprawiedliwości Chorwacji Sandra Artukovic Kunst. – Według ostatnich szacunków, 90 proc. wszystkich dowodów w postępowaniu karnym w Polsce pochodzi od źródeł osobowych. Tymczasem, w praktyce, świadkowie często postrzegani są przez sąd jako

Akta w sądzie – nowe zasady

Akta sądowe

Od lipca obowiązują nowe standardy obiegu akt sądowych. Wprowadzenie jednolitych zasad we wszystkich sądach ma usprawnić pracę sekretariatów, a w konsekwencji – wpłynąć na przyśpieszenie postępowań. Znowelizowane zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Jego wprowadzenie to efekt prowadzonych w Ministerstwie wielomiesięcznych prac nad wdrożeniem bardziej efektywnego monitoringu pracy sądowych sekretariatów oraz stanu załatwianych spraw, umożliwiającego szybkie reagowanie na ewentualne opóźnienia. Przyczyną, dla której podjęto decyzję regulującą standaryzację obiegu akt, jest ciągle jeszcze występujące w wielu sądach nieracjonalne wykorzystanie potencjału tak kadry sekretariatów, jak i technologii elektronicznej biurowości. Ujednolicenie metod pracy z aktami

Sejm nad niebezpiecznymi sprawcami

17 lipca trafił do Sejmu, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, rządowy projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Sejm prawie jednomyślnie zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w specjalnie do tego powołanej komisji nadzwyczajnej – wniosek poparło 448 posłów, przeciw była jedna osoba. Projekt od początku budzi wątpliwości konstytucyjne wśród polityków, prawników i przedstawicieli organizacji obrony praw człowieka. Prace nad jego stworzeniem związane są z koniecznością zapobieżenia zagrożeniu, jakie stworzy wyjście na wolność w 2014 r. pierwszych kilkunastu groźnych przestępców, którzy na skutek abolicji w 1989 r. uniknęli wykonania kary śmierci za liczne zabójstwa oraz zgwałcenia. W związku z powyższym,

Na wokandzie ETPCz

Siedziba ETPCz

Prezentujemy omówienie najciekawszych wyroków Trybunału w Strasburgu zapadłych między czerwcem a sierpniem 2013 r. w sprawach polskich. Okres wakacyjny nie sprzyjał aktywności orzeczniczej Trybunału, przynajmniej w sprawach przeciwko Polsce. W czerwcu i lipcu br. (sierpień jest tradycyjnie miesiącem, w którym ETPCz nie wydaje orzeczeń, zaś sędziowie przebywają na wakacjach) Trybunał ogłosił cztery wyroki. W pierwszym podtrzymał zarzut nadmiernej długości tymczasowego aresztowania oraz naruszenia prawa do rozpoznania sprawy karnej w rozsądnym terminie (Zirajewski przeciwko Polsce), w drugim – zarzut odnoszący się do kwestii nieuwzględnienia wniosku o wyznaczenie obrońcy celem sporządzenia i wniesienia kasacji (Kowalski przeciwko Polsce). W dwóch kolejnych orzeczeniach ETPCz oddalił podnoszone zarzuty – nie doszukał się naruszenia prawa do swobody wypowiedzi (Remuszko przeciwko

Racjonalnie o zbrodniach i przestępstwach gospodarczych

Książki prawnicze

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego podjęła prace nad zmianami w części szczególnej k.k. Rozważana jest m.in. rezygnacja z niektórych czynów kwalifikowanych zabójstwa, a także zmiany w kodyfikacji przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. W czerwcu i lipcu 2013 r. w Krakowie, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla, obradował zespół Komisji ds. nowelizacji prawa karnego materialnego. Członkowie zespołu przedyskutowali kierunki zmian w zakresie poszczególnych rozdziałów Kodeksu karnego, jak również opracowali rozwiązania szczegółowe. Będą one stanowić wstęp do szerszej debaty nad ostatecznym kształtem ewentualnej nowelizacji. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Jedną z najpoważniejszych, a zarazem mogących wywołać żywiołową dyskusję, zmian jest proponowana modyfikacja treści art. 148 k.k. przewidującego odpowiedzialność karną za zabójstwo. Zespół podjął decyzję o zarekomendowaniu Komisji Kodyfikacyjnej rozwiązania polegającego na rezygnacji z kwalifikowanych

Deregulacji ciąg dalszy

Światła

W życie weszła pierwsza ustawa deregulacyjna, która poszerzyła dostęp m.in. do zawodów prawniczych. Jednak to nie koniec prac nad liberalizacją rynku pracy. W Sejmie jest już tzw. druga transza deregulacji, zaś Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad trzecią. Prezydent Bronisław Komorowski 9 lipca b.r. podpisał ustawę ułatwiającą dostęp do 50 zawodów. Tym samym została zrealizowana część deklaracji premiera złożonej podczas expose w dniu 18 listopada 2011 r., zobowiązującej rząd do zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce. Zadanie przygotowania stosownych rozwiązań przypadło Ministrowi Sprawiedliwości. Pierwsza transza deregulacji liberalizuje warunki dojścia do zawodu notariusza, komornika, adwokata i radcy prawnego, a także m.in. syndyka, zarządcy nieruchomości, pracownika ochrony, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek,

Jubileusz dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych

 Srebrny Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości

Dr hab. Maria Kała, dyrektor Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, w maju br. została uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortowym – Srebrnym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości. Dr Maria Kała obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Od początku związana jest z IES, gdzie rozpoczęła pracę jeszcze podczas studiów chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1991-2007 kierowała w Instytucie pracownią, a następnie Zakładem Toksykologii, zaś w latach 2007-2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych. – Rola ekspertyz sądowych w postępowaniach rośnie, z roku na rok są one również coraz trudniejsze. Najwięcej opinii, które przygotowujemy, wiąże się z genetyką sądową, prowadzeniem samochodu pod wpływem środków podobnie działających do alkoholu, identyfikacją nowych narkotyków, czyli tzw.

WWW dla pokrzywdzonych

Minął rok od uruchomienia strony internetowej przeznaczonej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości okazała się sporym sukcesem. Jedną z podstawowych potrzeb poszkodowanych jest bowiem dostęp do informacji na temat przysługujących im praw oraz możliwości uzyskania pomocy. Podstawowym założeniem strony, uruchomionej 22 lutego 2009 r. z okazji Dnia Ofiar Przestępstw, jest jak największa przejrzystość i dostępność publikowanych informacji. Znaleźć na niej można m.in. „Informator dla pokrzywdzonego” – kompendium wiedzy na temat praw ofiar przestępstw, przedstawione dostępnym, łatwo zrozumiałym językiem. Na stronie umieszczono także 21 wzorów przydatnych dokumentów (w tym wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa), wniosków (np. o ściganie, dowodowego, o

Tagi: ,

Sondaż: Polacy o wymiarze sprawiedliwości

Niesprawiedliwa i nieefektywna – takie opinie o polskiej Temidzie przyniosło badanie opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Polacy, skarżąc się na przewlekłość postępowań czy niesprawiedliwe orzecznictwo, przyznają jednocześnie, że nie interesują się funkcjonowaniem sądownictwa, a swoją skąpą wiedzę na ten temat czerpią głównie z telewizji. Jak zatem interpretować uzyskane w badaniu oceny? Badanie opinii publicznej przeprowadzone zostało w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane zostało na przełomie 2008 i 2009 r. przez konsorcjum IBC Group & Homo Homini, w oparciu o technikę ankieterskich wywiadów osobistych na reprezentatywnej

Tagi: , ,

Jak chronić najmłodszych?

VI Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbyła się 26 i 27 października 2009 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, zgromadziła blisko 600 ekspertów z kraju i zagranicy. Współorganizatorami spotkania, obok Ministerstwa Sprawiedliwości, było Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Sędziowie, prokuratorzy, policjanci, kuratorzy, pracownicy służb społecznych, psychologowie i psychiatrzy mieli możliwość poznać obowiązujące standardy pracy z najmłodszymi ofiarami przestępstw oraz metody pomocy dzieciom skrzywdzonym. Wystąpienia krajowych i zagranicznych ekspertów – m.in. prof. Kevina Browne’a ze Światowej Organizacji Zdrowia, Theo Notena z holenderskiego oddziału ECPAT International (organizacji działającej na rzecz zwalczania dziecięcej prostytucji,

Tagi: , ,

Alkohol i przestępczość

Ostatnie posiedzenie Rady do Spraw Pokrzywzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości zdominowała dyskusja nad rozwiązaniami, które mogłyby wpłynąć na ograniczenie nadużywania alkoholu w Polsce. Jak pokazują badania, do 70 proc. przypadków przemocy w rodzinie dochodzi w związku ze spożyciem alkoholu. Statystyczny Polak rocznie wypija 9,58 l czystego alkoholu, co wśród osób od 15-tego roku życia oznacza spożycie ponad 11 litrów na osobę. – 19 proc. obywateli wypija 70 proc. wszystkich spożywanych w Polsce w ciągu roku trunków, zaś liczba zgonów na skutek przedawkowania alkoholu rośnie średnio o 10 proc. rocznie – wskazał Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas IV

Odznaczenia Ministra Sprawiedliwości

Wręczenie pamiątkowego medalu (od lewej: prof. Adam Strzembosz i Krzysztof Kwiatkowski)

Podczas uroczystych obchodów 20-lecia KRS dotychczasowi przewodniczący Rady, a także jej członkowie, którzy najdłużej uczestniczyli w pracach Rady, otrzymali resortowe odznaczenia. – Bez wątpienia KRS stanowi jeden z filarów demokratycznego ustroju RP – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. Obchody jubileuszu Krajowej Rady Sądownictwa, które odbyły się 18 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie, zgromadziły najwybitniejszych prawników, w tym dotychczasowych przewodniczących Rady oraz jej obecnych członków. Spotkanie otworzył sędzia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący KRS, następnie głos zabrali zaproszeni goście. – Tworzenie i kształtowanie ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, a także jej kompetencji, było świadectwem rozwoju demokracji w Polsce – podkreślił w przemówieniu Krzysztof

Tagi: ,

Powstał Departament Praw Człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości

Reagowanie na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka oraz zapewnienie należytej ochrony tych praw podczas postępowań prowadzonych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości – oto najważniejsze zadania nowego departamentu MS. Od momentu utworzenia w grudniu ub.r., Departament Praw Człowieka zajął się rozpatrywaniem indywidualnych skarg i wniosków w sprawach dotyczących łamania praw obywatelskich. Jednym z priorytetów DPC są również działania służące poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych. Departament koordynuje prace nad doskonaleniem systemu pomocy ofiarom przestępstw – prawnej, finansowej, psychologicznej czy organizacyjnej. W skład DPC wchodzą: Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, Wydział ds. Międzynarodowych Mechanizmów Kontroli oraz Wydział ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Redakcja

Tagi:

Postępowania coraz sprawniejsze

924 tys. – o tyle w 2009 r. wzrosła liczba spraw załatwionych przez sądy powszechne. Jednocześnie sądownictwo znacznie zmniejszyło zaległości z poprzednich lat – spraw niezałatwionych było mniej o 184 tys., tj. o 10,5 proc. Ze wstępnych danych statystycznych opracowanych w MS wynika, że sądy powszechne w 2009 r. odnotowały wpływ 11 897 tys. spraw, czyli o 687 tys. więcej, niż rok wcześniej (wzrost o 6,1 proc.). Wraz ze znacznym wzrostem wpływu, zwiększyła się też liczba spraw, które zostały przez sądy rozpatrzone – z 11 155 tys. w 2008 r. do 12 080 tys. w 2009 r. (wzrost o 8,2

Tagi: