Mediacja dla każdego

Porady udzielane na ulicach, punkty informacyjne w sądach i prokuraturach, warsztaty w ośrodkach mediacyjnych. Tak wyglądały ogólnopolskie obchody II Międzynarodowego Dnia Mediacji, których współorganizatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości. 15 października 2009 r. w tramwajach, autobusach i na ulicach Warszawy pojawiły się pomarańczowe plakaty z hasłem „Mediacja jest OK.!”. Zawodowi mediatorzy przekonywali przechodniów o korzyściach płynących z tej instytucji, prezentowali symulacje postępowań mediacyjnych oraz udzielali odpowiedzi na pytania związane z ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Sądy i prokuratury poproszone zostały o wywieszenie w swoich budynkach i na stronach internetowych list z nazwiskami i telefonami mediatorów. W wielu miastach zorganizowano teatry mediacyjne, koncerty,

Tagi: ,

Na granicy wartości i zysku

Dyskusja o kondycji etycznej zawodów prawniczych – Uniwersytet Warszawski, listopad 2009 r.

Jaka jest kondycja moralna polskich prawników? Przed jakimi dylematami etycznymi najczęściej stają dziś adwokaci, radcowie i sędziowie? Odpowiedzieć na te pytania próbowali uczestnicy konferencji naukowej „Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?”, która 27 listopada 2009 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Główni organizatorzy konferencji – Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych – do dyskusji na temat etyki zawodowej zaprosili przedstawicieli środowisk adwokackich i radcowskich, sędziów, teoretyków prawa, socjologów i etyków. Ci za największe zagrożenie dla etyki adwokatów i radców prawnych uznali coraz powszechniejsze w środowisku przedkładanie sukcesu materialnego nad wartości moralne. Istotna z punktu widzenia etyki

Odznaczenia Ministra Sprawiedliwości

Wręczenie pamiątkowego medalu (od lewej: prof. Adam Strzembosz i Krzysztof Kwiatkowski)

Podczas uroczystych obchodów 20-lecia KRS dotychczasowi przewodniczący Rady, a także jej członkowie, którzy najdłużej uczestniczyli w pracach Rady, otrzymali resortowe odznaczenia. – Bez wątpienia KRS stanowi jeden z filarów demokratycznego ustroju RP – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. Obchody jubileuszu Krajowej Rady Sądownictwa, które odbyły się 18 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie, zgromadziły najwybitniejszych prawników, w tym dotychczasowych przewodniczących Rady oraz jej obecnych członków. Spotkanie otworzył sędzia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący KRS, następnie głos zabrali zaproszeni goście. – Tworzenie i kształtowanie ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, a także jej kompetencji, było świadectwem rozwoju demokracji w Polsce – podkreślił w przemówieniu Krzysztof

Tagi: ,

Powstał Departament Praw Człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości

Reagowanie na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka oraz zapewnienie należytej ochrony tych praw podczas postępowań prowadzonych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości – oto najważniejsze zadania nowego departamentu MS. Od momentu utworzenia w grudniu ub.r., Departament Praw Człowieka zajął się rozpatrywaniem indywidualnych skarg i wniosków w sprawach dotyczących łamania praw obywatelskich. Jednym z priorytetów DPC są również działania służące poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych. Departament koordynuje prace nad doskonaleniem systemu pomocy ofiarom przestępstw – prawnej, finansowej, psychologicznej czy organizacyjnej. W skład DPC wchodzą: Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, Wydział ds. Międzynarodowych Mechanizmów Kontroli oraz Wydział ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Redakcja

Tagi:

Postępowania coraz sprawniejsze

924 tys. – o tyle w 2009 r. wzrosła liczba spraw załatwionych przez sądy powszechne. Jednocześnie sądownictwo znacznie zmniejszyło zaległości z poprzednich lat – spraw niezałatwionych było mniej o 184 tys., tj. o 10,5 proc. Ze wstępnych danych statystycznych opracowanych w MS wynika, że sądy powszechne w 2009 r. odnotowały wpływ 11 897 tys. spraw, czyli o 687 tys. więcej, niż rok wcześniej (wzrost o 6,1 proc.). Wraz ze znacznym wzrostem wpływu, zwiększyła się też liczba spraw, które zostały przez sądy rozpatrzone – z 11 155 tys. w 2008 r. do 12 080 tys. w 2009 r. (wzrost o 8,2

Tagi:

Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej

Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK)

Ruszyły Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Ich najważniejszy cel to uproszczenie procedury karnej w kierunku skrócenia czasu trwania postępowań. Zespołem wybitnych prawników kieruje prof. Andrzej Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 3 grudnia ubiegłego roku i zostało poprzedzone wręczeniem przez ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego aktów powołania jej członkom. Komisja nie przewiduje prac nad stworzeniem nowych kodeksów (z wyjątkiem kodeksu wykroczeń), jej głównym zadaniem będzie za to, jak deklaruje prof. Zoll, uporządkowanie procedury w celu skrócenia czasu prowadzenia postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i czynności sędziowskich. Komisja skoncentruje się też na kodeksowych zasadach

Tagi:

Z dziekanami o aplikacjach

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym – o tym dyskutowano podczas spotkania Ministra Sprawiedliwości z dziekanami i prodziekanami ds. dydaktycznych wydziałów prawa szkół wyższych. W czasie konferencji, która odbyła się w dniach 18-20 stycznia br., omówiono wyniki wrześniowych egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Podczas ostatniego naboru najlepszymi kandydatami okazali się absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli dziekani 14 uniwersytetów oraz 10 uczelni niepublicznych. Resort sprawiedliwości reprezentował minister Krzysztof Kwiatkowski oraz Podsekretarze Stanu – Jacek Czaja i Piotr Kluz. W spotkaniu uczestniczyła

Tagi: ,