Jak usprawnić egzekucję?

Komornik

Pytania o sprawność postępowań komorniczych, skuteczność egzekucji oraz właściwe wyważenie interesów wierzyciela i dłużnika są co najmniej tak stare, jak zinstytucjonalizowane mechanizmy wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych. Dzisiaj, w dobie zagrożenia recesją, warto je zadać raz jeszcze i zastanowić się nad właściwym kształtem postępowania egzekucyjnego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że samo uzyskanie tytułu wykonawczego stanowi niewielką satysfakcję dla wierzyciela pozbawionego rzeczywistej możliwości jego realizacji. Egzekucja orzeczeń jest bez wątpienia istotnym elementem systemu wymiaru sprawiedliwości, a państwo nie powinno dopuszczać do sytuacji, w których wydawane w jego imieniu orzeczenia nie są wykonywane. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (por. wyrok z

Tagi: , ,

Czas powrotów

Łańcuch sędziowski, atrybut sędziego

  W tym roku nastąpi prawdziwy eksodus sędziów z resortu sprawiedliwości. Wrócą do orzekania. To efekt reorganizacji struktury urzędu, a także ograniczonych ostatnią nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych uprawnień Ministra Sprawiedliwości. Działania redukujące liczbę resortowych delegacji zgodne są z postulatami środowiska sędziowskiego. Resort zamierza sukcesywnie ograniczać liczbę delegowanych sędziów – dwudziestu z nich odejdzie z Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze w tym półroczu, kolejnych dwudziestu ma opuścić resort do końca roku. Tempo zmniejszania liczby delegacji zależy jednak od tego, czy na miejsce odchodzących osób uda się znaleźć fachowców nie-sędziów. W 2005 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości było zaledwie 75 sędziów, potem z

Tagi: , ,

Prawdy i mity o sądownictwie

Prawdy i mity o sądownictwie, temida

Powołując się na raport CEPEJ pt. „Europejskie Systemy Sądownicze”, wielu ekspertów uzasadnia tezę, że mamy zbyt wielu sędziów, którzy pomimo znacznych środków budżetowych przeznaczanych na wymiar sprawiedliwości pracują zbyt wolno. Raport CEPEJ nie jest tymczasem aż tak druzgocący. Co więcej, w wielu miejscach stawia polskie sądownictwo na poziomie średniej europejskiej. Komentatorzy i autorytety prawnicze często odnoszą się do pozycji Polski w rankingach wymiarów sprawiedliwości. Czasem ich wnioski są druzgocące, czasem pocieszające, kiedy indziej znowu całkiem neutralne – jednak najczęściej są po prostu nierzetelne. Słyszymy zatem mity o sytuacji budżetowej polskiego sądownictwa (za mało pieniędzy!) i dowiadujemy się, że mamy najmniej

Tagi: , , , , ,

Racjonalizacja, nie oszczędności

Pomysł przekształcenia 116 sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych sądów to jeden z najbardziej krytykowanych elementów reformy struktury organizacyjnej sądownictwa. Czy krytyka ta jest zasadna? Od czasu upublicznienia pod koniec grudnia 2011 r. pierwszych informacji na temat planowanej reorganizacji struktury sądownictwa powszechnego, nie ustają protesty przeciwko przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie. Najpierw przeciwko zmianom wypowiedziała się parlamentarna opozycja, do niej szybko dołączyły lokalne samorządy i sami sędziowie. Najczęściej podnoszone argumenty w tych wystąpieniach to przede wszystkim naruszanie konstytucyjnej zasady nieprzenoszalności sędziów, ograniczanie dostępu obywateli do sądu, nieracjonalne kryteria wyboru sądów przeznaczonych do zniesienia oraz spadek prestiżu miast, w których sądy

Tagi: , ,

Na wokandzie ETPCz

Siedziba ETPCz w Strasburgu.

Prezentujemy krótkie charakterystyki szczególnie interesujących orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w okresie od grudnia 2011 r. do lutego 2012 r. Jedno z nich dotyczy naszego kraju, drugie – postępowania, w którym pozwanym była Bułgaria. W ostatnich trzech miesiącach Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał dziewięć wyroków w sprawach przeciwko Polsce, przy czym wszystkie z nich związane były z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w aspekcie karnym. Trzy z nich – w sprawach Zambrzycki (wyrok z 20 grudnia 2011 r.), Gałązka (wyrok z 14 lutego 2012 r.) i Ruprecht (wyrok z 21 lutego 2012 r.) – dotyczyły naruszenia art. 5 Konwencji

Tagi: ,

O Temidzie przy „okrągłym stole”

Podsekretarz Stanu Jacek Gołaczyński wziął udział w debacie „Okrągły Stół dla sądownictwa”

Pierwszą debatę „Okrągły Stół dla Sądownictwa” zdominował temat planowanych zmian w strukturze sądów rejonowych. Przedstawiciele środowisk prawniczych, nauki oraz organizacji pozarządowych i władz publicznych spierali się również o kwestię nadzoru nad sądami oraz model dojścia do zawodu sędziego. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy SSP „Iustitia” odbyło się 23 lutego br. w siedzibie Sądu Najwyższego. Celem organizatorów było rozpoczęcie debaty na temat najbardziej palących z perspektywy środowiska sędziów problemów wymiaru sprawiedliwości, tj. reformy polegającej na przekształceniu 116 sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych sądów, zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi oraz obecnego modelu dojścia do zawodu sędziego. Patronat nad przedsięwzięciem objął

Tagi: ,

Tydzień dla pokrzywdzonych

Konferencja prasowa inaugurująca obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Bezpłatne porady prawne, dyżury ekspertów, sesje naukowe, również dyskusje o tym, jak profesjonalni prawnicy mogą zaangażować się w poprawę statusu ofiar przestępstw. Oto inicjatywy, w jakie obfitował tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W Tygodniu Pomocy środowiska prawnicze w sposób wyjątkowy zwracają uwagę na zjawiska bycia pokrzywdzonym przestępstwem (wiktymizacja) i konsekwencje, jakie wiążą się z tym statusem. – To czas, w którym promujemy działania mające na celu rozszerzenie dostępności informacji prawnej i psychologicznej dla osób pokrzywdzonych. I ośmielamy te osoby, by chciały z takiej pomocy korzystać. Mamy bowiem świadomość, że część ofiar, zwłaszcza przemocy przeciw wolności seksualnej i przemocy rodzinnej, ma

Środki zapobiegawcze – nowe rozwiązania

Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, listopad 2011 r.

  Jakie zmiany w zakresie przepisów dotyczących stosowania środków przymusu i środków zapobiegawczych, zwłaszcza problematycznej instytucji tymczasowego aresztowania, przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego? W dniu 26 stycznia 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i ponownie do konsultacji środowiskowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Jest on efektem przeszło półtorarocznej pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a przede wszystkim wyłonionego z jej kręgu Zespołu Procesowego pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego. Wspomniany projekt stanowi kompleksową nowelizację procedury karnej. Warto przedstawić niektóre z proponowanych zmian, zwłaszcza niepodejmowane dotąd w relacjach z prac Komisji

Kierunek: informatyzacja

Jacek Gołaczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prezes Rady Ministrów z dniem 3 lutego 2012 r. powołał sędziego Jacka Gołaczyńskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister jest sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, profesorem nauk prawnych, kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma 46 lat, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002 r. został kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (jednostka naukowo-badawcza Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr), w 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu prawa (specjalność prawo cywilne), w 2004 r. został mianowany profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś w 2009 r. –

Tagi: ,