Strategicznie o wymiarze sprawiedliwości

Sprawny proces

Sądownictwo potrzebuje spójnej i realnej wizji działań służących usprawnieniu jego funkcjonowania. Wizji, której realizacja w najbliższych latach będzie możliwa niezależnie od zmieniających się politycznych uwarunkowań. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace w celu wypracowania takiej średniookresowej strategii. W marcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podsumowało obowiązujące w Polsce wielosektorowe strategie rozwoju. Łącznie przedstawiono dokumenty o różnym charakterze, sama ich lista liczyła kilkanaście stron. Jakie jest miejsce wymiaru sprawiedliwości w tych dokumentach? Najczęściej dla sądownictwa wyznaczane są zadania o charakterze wspomagającym i usługowym. Przykładowo, dużo miejsca poświęca się kwestii usprawnienia postępowań sądowych w celu ułatwienia prowadzenia obrotu gospodarczego. Wspomniana lista zawiera oczywiście dużo więcej,

Tagi: , ,

Akta pod kontrolą

Akta pod kontrolą

W czerwcu br. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło wdrażanie nowej metody nadzoru administracyjnego. Efektem standaryzacji obiegu akt oraz wpisów do oprogramowania Currenda ma być większa sprawność czynności, a tym samym przyspieszenie samych postępowań. Jednym z warunków uporania się z przewlekłością postępowań jest stałe monitorowanie stanu załatwianych spraw i szybkie reagowanie na ewentualne opóźnienia, w szczególności odpowiedni monitoring pracy sądowych sekretariatów. Tymczasem, jak wskazują obserwacje Ministerstwa Sprawiedliwości, nadzór administracyjny nad sprawnością postępowań nie we wszystkich sądach funkcjonuje tak, jak powinien. Przyczyną może być to, że obsada poszczególnych sekretariatów bywa niedostosowana do obciążeń sądów, ale także fakt, że w niektórych sądach stosowane są nieefektywne

Tagi: , ,

Sprawiedliwość w wersji „e”

Informatyzacja sądownictwa

Informatyka wkracza do polskich sądów. Nie bez przeszkód, ale konsekwentnie. Najważniejsze, że jest to droga jednokierunkowa. Wprowadzanie technologii informatycznych do polskiego wymiaru sprawiedliwości wydaje się procesem koniecznym i nieuniknionym. Zaawansowane rozwiązania IT znacząco usprawniają pracę we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, nie ma więc powodu, by stosowanie prawa było dziedziną wyłączoną z procesu modernizacji technologicznej. Informatyzacja sądownictwa i sądowych procedur nie zawsze przebiega bez kłopotów. Nie chodzi tu zresztą jedynie o przeszkody natury technicznej czy finansowej. Już realizowanie pierwszego dużego projektu informatycznego obejmującego sądy w całym kraju, a więc wprowadzanie e-protokołu, wywoływało pewne opory pracowników administracyjnych i samych sędziów. Nagrywanie rozpraw

Tagi: , , ,

E-protokół: sprawnie, jawnie, sprawiedliwie

E-protokół - przykładowa rozprawa z użyciem e-protokołu

Testowany przez wrocławskich sędziów e-protokół wkracza do sal rozpraw w całej Polsce. Do końca lipca system będzie funkcjonował we wszystkich sądach apelacyjnychi okręgowych. Jakie są pierwsze doświadczenia z nagrywania rozpraw? Sala nr 116 Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Trwa rozprawa. Do dyspozycji sędziego i protokolanta są dwa monitory, dwie myszki, dwie klawiatury oraz centralna jednostka rejestrująca przebieg rozprawy. Na wiszącym na ścianie ekranie, przedstawiającym obraz z sali, elektroniczny zegar odmierza czas. Jedna kamera skierowana jest na publiczność i strony postępowania. Druga na miejsce, z którego zeznaje świadek. Żadna nie obejmuje stołu sędziowskiego – celem nagrywania rozpraw nie jest filmowanie sędziego lub

Tagi: , , ,

Szkolenia z orzecznictwa Strasburga

ETPCz

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła szkolenia z zakresu praw podstawowych, skoncentrowane na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym roku zaplanowano 11 kursów dla sędziów– karnistów oraz pięć dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych. Tematyka podejmowana podczas szkoleń dotyczy praw człowieka oraz systemu konwencyjnego (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.). Wszystkie zajęcia mają formę wykładów opartych na analizie wybranych orzeczeń ETPCz, głównie wydanych w sprawach przeciwko Polsce, niejednokrotnie prowadzonych z wykorzystaniem metody prezentacji przypadku (tzw. case method). Dla każdej z ok. 50 – osobowych grup uczestników przewidziano jednodniowy kurs, którego tematyka składa się z

Tagi: , ,

Na wokandzie ETPCz

Siedziba ETPCz

W okresie marzec-maj 2012 r. Trybunał wydał szesnaście wyroków w sprawach polskich, w połowie z nich stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W sprawach, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał odpowiedzialność Polski w związku z naruszeniem postanowień Konwencji, tego rodzaju stwierdzenia dotyczyły art. 3 Konwencji (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) – tak w związku z warunkami, w jakich osoba chora na cukrzycę była pozbawiona wolności (Grzywaczewski przeciwko Polsce, skarga nr 18364/06, wyrok z 31 maja br.), jak i przez wzgląd na obostrzenia stosowane wobec osadzonych należących do kategorii tzw. więźniów niebezpiecznych

Tagi: ,

Nowy k.p.k. po konsultacjach

Konferencja dotycząca zmian w prawie karnym (styczeń 2012)

Projekt założeń przedstawiony rządowi opiera się w istotnej części na zmianach w zakresie procedury karnej przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, niejednokrotnie opisywanych na łamach kwartalnika „Na wokandzie”. Uwzględnia on również wiele z postulatów zgłoszonych do samego projektu ustawy nowelizującej procedurę karną przez sędziów i prokuratorów. Warto również wspomnieć, że Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a zarazem członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, odbył dodatkowe spotkania z przedstawicielami sędziów i prokuratorów wszystkich szczebli oraz szefami prokuratur apelacyjnych i prezesami sądów apelacyjnych, by wysłuchać wszelkich uwag do założeń projektu oraz poznać postulaty, które mogłyby zostać ujęte już w samym projekcie.

Tagi: , , ,

Z sędziowskiej perspektywy

Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

– Od ponad dwudziestu lat jestem sędzią i z pierwszej ręki znam oczekiwania środowiska sędziowskiego. 28 marca jeszcze orzekałem w sali rozpraw w Krośnie, cztery dni później odbierałem ministerialną nominację. Zapewniam, że w Ministerstwie reprezentować będę punkt widzenia sędziego liniowego – mówi nowy wiceminister. Minister Węgrzyn jest piątym wiceministrem oraz trzecim sędzią w kierownictwie resortu zarządzanego przez Jarosława Gowina (obok Stanisława Chmielewskiego, Michała Królikowskiego, sędziego Grzegorza Wałejki oraz sędziego Jacka Gołaczyńskiego). Ma 53 lata, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, również studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego na tej uczelni. Nominację sędziowską otrzymał w 1989 r. Od 1990 r.

Tagi: ,