Mecenas transgraniczny

Adwokaci

Mija 10 lat od przystąpienia polski do Unii Europejskiej. To okazja, aby przypomnieć zasady związane z wolnym przepływem prawników w Unii Europejskiej. Jakie możliwości polskim adwokatom i radcom prawnym oferuje wspólny rynek? Unijny system świadczenia usług przez prawników z krajów członkowskich oparty jest na trzech dyrektywach: Dyrektywie Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. w sprawie ułatwienia skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług, Dyrektywie Rady i Parlamentu Europejskiego 98/5/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ułatwienia prowadzenia stałej praktyki prawniczej w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym uzyskano kwalifikacje, a także Dyrektywie Rady 89/48/EWG

Tagi: , ,

Szkolenia KSSIP: w cieniu dużych nowelizacji

Szkolenia KSSIP

Jakie szkolenia czekają prawników wymiaru sprawiedliwości w 2014 r.? Oto przegląd najnowszej oferty kursów organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Rozpoczynający się kolejny rok szkoleń ustawicznych KSSiP zapowiada się nowatorsko. Stało się tak głównie za sprawą nowelizacji kodeksu postępowania karnego. – Nowelizacja ta ma charakter systemowy, fundamentalny i stawia szereg nowych wyzwań dla organów polskiego sytemu wymiaru sprawiedliwości. W konsekwencji przed nami zadanie realizacji ogromnego projektu sprowadzającego się do kompleksowego przeszkolenia blisko 11,5 tys. osób – mówi sędzia Adam Czerwiński, zastępca dyrektora KSSiP. Tyle bowiem osób liczy grono prokuratorów i sędziów orzekających w sprawach karnych, ich asystentów oraz asesorów prokuratorskich.

Tagi: , ,

Awantura o podpis

Waldemar Szmidt - Dyrektor Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legalności przeniesień sędziów na inne miejsca służbowe podpisywanych przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości burzy przez lata sankcjonowany porządek. Jest też wątpliwą podstawą uchylania się od orzekania przez przeniesionych sędziów – przekonuje sędzia Waldemar Szmidt, dyrektor w MS. Sytuacja, w której wszystkie przepisy prawa odpowiadałyby regule clara non sunt interpretanda mówiącej o bezprzedmiotowości wykładni kwestii oczywistych jawi się obserwatorowi życia publicznego w naszym kraju jako zdarzenie z kategorii życzeń pobożnych. Nie inaczej jest wobec interpretacji przepisów regulujących przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe, które wskutek uchwały Sądu Najwyższego z 17 lipca 2013 r. w sprawie IIICZP

Tagi: , , , , ,

Okiem Kowalskiego

Raport Courtwatch

W sądach z roku na rok zaobserwować można pozytywne zmiany odczuwalne dla obywateli. Wciąż jednak zdarzają się zjawiska niepożądane, jak nieuzasadnione ograniczanie jawności rozpraw, spóźnienia rozpraw czy niewłaściwa kultura ich prowadzenia. Jakie uwagi do jakości pracy sędziów ma przysłowiowy Kowalski? Spośród wielu możliwych optyk, za pomocą których oceniane są polskie sądy, niezwykle ważną, choć często pomijaną, jest optyka obywatelska. Zgodnie z nią poprawność proceduralna postępowania w sądzie jest równie ważna co odpowiedź na pytanie, czy sąd oferuje obywatelowi rzetelne rozstrzygnięcie sporu w atmosferze szacunku i godności, czy jest raczej instytucją o nadmiernej liczbie procedur, posługującą się niezrozumiałą terminologią prawniczą, z wyniosłymi

Tagi: , , , ,

Więcej rozumu, mniej pamięci

Andrzej Szlęzak

Rolą szkół prawa nie powinno być informowanie studentów o treści przepisów. Ich obowiązkiem jest uczenie czytania i pisania tekstów prawniczych, a więc tego, co w naszym zawodzie nazywamy myśleniem – głos mec. Andrzeja Szlęzaka w dyskusji o jakości kształcenia prawników. Profesor Piotr Machnikowski pisał niedawno na tych łamach ( „Na wokandzie” nr 4, 2013) o kiepskiej kondycji akademickiej edukacji prawniczej. Dopatrywał się jej przyczyn zarówno w „skostnieniu formalnym” uczelni (publicznych), jak i w nie zawsze najlepszych przyzwyczajeniach kadry nauczycielskiej. Podpisuję się pod jego słowami. Rzeczywiście, kształcenie prawników w Polsce ma się tak sobie. Wiem coś o tym, bo zarówno kształcę

Tagi: ,

Książki prawnicze

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce przybliżamy pozycje, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą na rynku wydawniczym. Z nadzieją, że omawiane publikacje staną się użyteczne w pracy Czytelnika.  Odszkodowanie za błędy wymiaru sprawiedliwości Łukasz Chojniak – „Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie” Jak zauważa autor tej pracy, choć ustawodawca zdaje się przyjmować za oczywiste, iż omyłki sądowe mogą zdarzać się w każdym postępowaniu, to należy dążyć do ich maksymalnego ograniczenia. Nadto, państwo ma

Tagi: , , , ,

Wyznanie win

Krzysztof Sobczak

Niedopuszczalnym jest, by w demokratycznym państwie prawnym proces o zabójstwo trwał 18 lat. Tak się jednak stało. Wymiar sprawiedliwości w tej i podobnych prawach powinien wyrazić skruchę i błagać o przebaczenie. Kto jednak uderzy się w pierś? Cały wymiar sprawiedliwości – organy ścigania oraz sądy pierwszej i drugiej instancji – powinny przy tej sprawie uderzyć się w pierś – tymi słowami sędzia Igor Tuleya zakończył w listopadzie 2013 r. szósty proces w sprawie oskarżonego Waldemara T. Człowiek został uniewinniony po 18 latach kolejnych procesów, apelacji i odwołań. Także po ponad 4,5 roku pobytu w areszcie, bo taki środek był wobec

Popłoch w prokuraturze

Jacek Dubois

Nowa procedura karna to prawnicze wyzwanie. Jej wprowadzenie może przerażać, bo zostanie zabrany parasol ochronny roztaczany przez sąd nad uczestnikami procesu. Na prokuratorów padł bladych strach. Pod rygorami dotychczasowego k.p.k. zawsze można było liczyć, że przeoczone dowody zostaną zauważone i przeprowadzone przez sąd z urzędu. Dla adwokatów była to sytuacja oczywiście komfortowa. Nie wiedząc, jaki efekt przyniosą wnioski dowodowe, zamiast je zgłaszać i ryzykować narażenie się na zarzut działania na niekorzyść klienta, wygodniej było zaczekać na inicjatywę sądu. Prokuratorzy takich dylematów nie mieli, bo realizując zasadę prawdy materialnej zawsze działali w służbie prawa. Ich bolączką było jedynie pominięcie w postępowaniu przygotowawczym

Tagi: , ,

Immunitet na odszkodowania

Urszula Bożałkińska - sędzią Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Regres odszkodowawczy za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej nie dotyczy prokuratorów i sędziów. Wywodzenie z obowiązujących przepisów przeciwnych wniosków to zaklinanie rzeczywistości – pisze sędzia. Do napisania poniższego tekstu skłoniła mnie lektura wypowiedzi prof. Ewy Łętowskiej dotycząca odpowiedzialności prokuratorów za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy oskarżycielskiej („Grube nieporozumienie”, Dziennik Gazeta Prawna, 7 sierpnia 2013 r.). Według jej autora: prokuratura dopuszcza się kardynalnego błędu co do znaczenia art. 441 k.c. i uczestniczy w kreacji prawniczej iluzji, wygodnej dla siebie, ale jednak nieprawdziwej, zaś sądy nietrafnie posługują się kosztownym w skutkach dla Skarbu Państwa rozumowaniem

Tagi: , , , , ,

Sądowa obraza sprawiedliwości

Witold Kulesza - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Strasburg rozstrzygnięciem w sprawie Katynia zanegował prawo do ochrony dobra, jakim jest pamięć zbiorowa o zbrodniach wojennych oraz uczucia krewnych ofiar tych zbrodni – pisze profesor Witold Kulesza. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21 października 2013 r. w sprawie śledztwa katyńskiego prowadzonego przez Rosję powiela koszmarny prawniczy paradoks, jaki stał się udziałem procesu głównych zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Oba sądy zajmowały się tą samą sprawą Zbrodni Katyńskiej i tak samo uchyliły się od sformułowania w swych wyrokach zarówno jej prawnokarnej kwalifikacji, jak i określenia konsekwencji, które powinna ponieść Rosja jako państwo odpowiedzialne za jej popełnienie.

Tagi: , , ,

Zażalenie dla każdego

Cezary Kąkol - prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach

Wyposażenie osób niebędących stronami w uprawnienie do kwestionowania rozstrzygnięć prokuratury jest nieprzemyślane. Spowoduje niepotrzebne obciążenie prokuratury i sądów dodatkową pracą oraz wpłynie na wzrost pieniactwa – pisze prokurator. Według dotychczasowego modelu obowiązującego w postępowaniu karnym, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa (dochodzenia) przysługiwało dwóm rodzajom podmiotów, tj. pokrzywdzonemu oraz instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. W przypadku postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego legitymację do wniesienia zażalenia miały jedynie jego strony, czyli pokrzywdzony oraz podejrzany. Osoba fizyczna będąca zawiadamiającym o przestępstwie nie była wyposażona w tego rodzaju instrumenty procesowe, a jej wiedza bądź wpływ na bieg

Tagi: , ,