System dozoru elektronicznego w praktyce

gen._Pawe__Nasi_owski_zdj.3

System Dozoru Elektronicznego (SDE) to najnowocześniejszy, nieizolacyjny, efektywny i bezpieczny system wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających. Obecnie monitoring elektroniczny skazanych w Polsce realizowany jest w oparciu o przepisy znowelizowanego Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 1 lipca 2015 r. ustanowił on dozór elektroniczny jako jedną z form kary ograniczenia wolności, wprowadzając również środki karne i zabezpieczające w SDE oraz zachowując na mocy przepisów przejściowych możliwość odbywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w SDE, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.

Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

alichwa

18 lipca 2016 r. podczas konferencji prasowej, w której obok ministra Zbigniewa Ziobro wzięła udział m.in. senator Lidia Staroń, zaprezentowano zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z lichwą.  – Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu zupełnej bezradności i beznadziejności. Wiele ofiar lichwiarzy ląduje na bruku, a zdarzały się też przypadki samobójstw. Wobec tej patologii państwo nie może pozostawać obojętne – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. W myśl proponowanej nowelizacji, traktujący o lichwiarskich pożyczkach

O dobre imię Polski

Sebastian_Kaleta_-_zdj_cie

W ostatnich latach polskie media wielokrotnie informowały o wypowiedziach ważnych zagranicznych polityków, którzy odnosili się do zbrodni niemieckich w czasie Holocaustu, używając terminu „polskie obozy zagłady”. Określenia tego użył m.in. James Comey – szef amerykańskiego FBI, co musiało wywołać stanowczą reakcję polskiej dyplomacji. Słowa idą w świat, a sprostowane wypowiedzi już nie docierają do tak szerokiego grona odbiorców. Informowanie o lokalizowaniu przez niemieckich nazistów fabryk śmierci m.in. obozów Auschwitz czy Majdanek, na okupowanych terenach II Rzeczpospolitej, zamiast piętnować prawdziwych sprawców, poprzez powielanie terminu „polskie obozy zagłady” de facto sugerują o odpowiedzialności Polski i Polaków za ich powstanie. Nieskuteczność dotychczasowych interwencji

Więcej jawności w procesie karnym

ajawnosc

Zwiększenie transparentności procesów karnych – to główny cel podpisanej 11 lipca 2016 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nowymi przepisami prokurator będzie mógł zgłaszać wiążący sprzeciw wobec wyłączenia jawności rozprawy. Do tej pory sąd mógł – choć nie musiał – wedle swego uznania wyłączyć jawność rozprawy z urzędu lub na wniosek strony. Po wejściu w życie ustawy prokurator będzie uprawniony, poprzez wniesienie sprzeciwu, przeciwdziałać bezzasadnemu wyłączeniu konstytucyjnej zasady jawności rozprawy.

Koniec z bezkarnością za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

MTU4eDExOSFjcm9w,kk

15 lipca 2016 r. na konferencji prasowej, w której obok Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wziął udział Sekretarz Stanu Michał Wójcik, przedstawiono przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.  – Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich drogach. Nic nie rozzuchwala sprawców bardziej niż bezkarność – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Jak podkreślono, obecne przepisy nie pozwalają na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych, a czasem stanowią wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki.

Ochrona pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym – zmiany legislacyjne

Beata_Wiraszka_Bereza_pokrzywdzeni1

W dniu 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. 21). Powyższa regulacja wprowadziła szereg zmian mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich życia i zdrowia. Ustawodawca założył, że środki pomocy i ochrony będą uruchamiane nie tylko w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, ale także po jego zakończeniu oraz przed formalnym jego wszczęciem. Czyli również w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sprawdzających. Do środków ochrony i pomocy, zaprojektowanych w powyższej regulacji należą: ochrona na czas czynności procesowej, ochrona osobista oraz pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. W celu wzmocnienia ochrony

Praca dla więźniów

Oliwer_Kubicki_zdj_cie

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało program aktywizacji osadzonych. W związku z tym 27 kwietnia 2016 r. zaprezentowano rozwiązania, które mają zwiększyć odsetek skazanych pracujących podczas odbywania kary. W polskim systemie prawnym kwestię zatrudniania osadzonych reguluje Kodeks Karny Wykonawczy (art. 121-129). Rozróżniono w nim dwie formy świadczenia pracy przez skazanych. Pierwsza z nich polega na odpłatności za świadczoną pracę. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanym 23 lutego 2010 r. (P 20/09) wysokość odpłatności musi wynosić co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia. Oprócz związku z prawami człowieka, ma to również na celu umożliwienie skazanemu wywiązanie się ze swoich zobowiązań, takich jak alimenty, spłata nawiązki lub naprawienie

Ustawa o rzeczach znalezionych. Kilka uwag o stosowaniu nowej regulacji

Piotr_Podg_rski_zdj._Wojciewski_(2)

Wejście w życie nowej regulacji dotyczącej postępowania z rzeczami znalezionymi wywołało wiele wątpliwości w powiatach i jednostkach organizacyjnych zajmujących się tymi rzeczami. Pojawiające się liczne głosy i zapytania co do stosowania nowych regulacji, w szczególności w zakresie obowiązków starosty, sposobów ich wykonania i kwestii intertemporalnych, skłaniają do dokonania analizy najważniejszych (z punku widzenia powiatów), regulacji nowej ustawy. Postępowanie z rzeczami znalezionymi jest obecnie regulowane ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych1, która weszła w życie 21 czerwca 2015 r. Powstała ona by wypelnić luki prawne związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2004 r., K

Czy wzrost wynagrodzeń zwiększy prestiż i jakość wymiaru sprawiedliwości?

Joanna_Sauter-Kunach_(2)

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy zacząć od wyjaśnienia kwestii samodzielności kształtowania wynagrodzeń pracowników sądów, która jest nierozerwalnie związana z przynależnością sądownictwa do określonej sfery działalności państwa. Względna swoboda i samodzielność kształtowania płac zależy bowiem od tego, czy dana organizacja funkcjonuje w sferze gospodarczej, czy też w sferze budżetowej. W sferze budżetowej, do której należą sądy, ze względu na obligatoryjny przydział środków na wynagrodzenia w ustawie budżetowej, możliwość samodzielnego i dowolnego ustalania wysokości oraz składników płac jest mocno ograniczona. Sądy, które wydatków na wynagrodzenia nie pokrywają z własnych, wypracowanych przez siebie dochodów, lecz ze środków wydzielonych na ten cel

Państwowa kompensata

Katarzyna_Pawlicka_kompensata2

Około rok temu w kwartalniku „Na wokandzie” opublikowany został artykuł, w którym omówiono najważniejsze projektowane zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.). Przypomnę, że do nowelizacji doszło z inicjatywy Senatu, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie prac legislacyjnych przedstawiło szereg propozycji zebranych od praktyków. Przed publikacją artykułu Senat przekazał projekt ustawy do Sejmu. Obecnie proces legislacyjny został zakończony. W dniu 5 sierpnia 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy –

O tworzeniu prawa konsumenckiego słów kilka

Heronim_Ostrowski_deregulacja2

Opracowanie ma na celu przybliżenie problemów z jakimi styka się legislator przy opracowaniu tekstów projektów aktów prawnych dotyczących tematyki konsumenckiej. W zdecydowanej większości przypadków polskie prawo konsumenckie jest wynikiem transpozycji do prawa polskiego prawa unijnego. Przy podjęciu próby zdefiniowania pojęcia,, prawo konsumenckie” należy uwzględnić adresatów tego rodzaju norm prawnych, tj. konsumentów i ich partnerów w relacjach rynkowych – czyli przedsiębiorców. Terminy określające odbiorców prawa konsumenckiego, z jednej strony konsumentów, a z drugiej przedsiębiorców, są proweniencji ekonomicznej, a nie prawnej. Ustawodawca, zarówno krajowy jak i europejski, inkorporował te pojęcia do swoich systemów prawnych – nie są to terminy prawa wywodzone z

Więzienie na Mokotowie

Pawe__Szab_owski_1_Fot._Muzeum__o_nierzy_Wykl_tych_i_Wi__ni_w_Politycznych_PRL

29 lutego 2016 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał do życia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które ma się mieścić w dzisiejszych budynkach Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Sam areszt ma zostać zlikwidowany do końca 2017 r., dlatego też przypominamy historię jednego z najsłynniejszych więzień w Polsce. Więzienie przy ul. Rakowieckiej jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Warszawie. Historia więzienia na Mokotowie zaczęła się w roku 1902, kiedy Mokotów był jeszcze wsią leżącą pod Warszawą, to właśnie w tym roku podjęto prace nad stworzeniem więzienia. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę więzienia nastąpiło 26

Sądownictwo – kierunki zmian

Jacek_Przyg_cki_sprawny_proces2

Sądownictwo potrzebuje stabilizacji. Ciągłe zmiany mu nie służą, ale jednocześnie nie można przejść do porządku nad obecnym jego stanem, który „petryfikuje” szereg nieprawidłowości. Warto raz, ale porządnie dokonać jego naprawy, tak by zmiany (oby dobre) funkcjonowały latami bez potrzeby istotnych poprawek. Zanim jednak zabierzemy się za naprawę tej części wymiaru sprawiedliwości jaką jest sądownictwo musimy najpierw zastanowić się czemu ma ono służyć. Norma art. 45 ust. 1 Konstytucji mówi iż, „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”, co chyba najtrafniej definiuje cele jakich oczekuje suweren od sądownictwa. Sprawność

Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_ETPCz_Wykonywanie

Od marca do połowy czerwca 2016 r. Trybunał zajmował się sprawami polskimi osiem razy, przy czym część z nich dotyczyła problemów rozstrzygniętych już w jego orzecznictwie. Trybunał wydał w tym czasie trzy wyroki w sprawach powtarzających się, dotyczących problemów rozstrzygniętych już wcześniej w orzecznictwie, takich jak status osadzonego niebezpiecznego (sprawa Karwowski przeciwko Polsce, skarga nr 29869/13), przeludnienie (sprawa Ojczyk przeciwko Polsce, skarga nr 66850/12), jak również nadmierna długość postępowania w sprawie cywilnej (Wasiak przeciwko Polsce, skarga nr 7258/12). Pozostałe wyroki miały charakter mniej lub bardziej precedensowy i zasługują na choćby krótkie omówienie. Nieludzkie traktowanie w trakcie procesu W sprawie Pugžlys

Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybunał w Strasburgu

Szymon_Janczarek2

Trybunał w Strasburgu niejednokrotnie stwierdzał naruszenie poszczególnych postanowień Konwencji w sytuacji, gdy sąd krajowy nie sprostał w sposób należyty obowiązkowi przywołania i wyjaśnienia przyczyn podjęcia określonego rodzaju decyzji. Tak było na przykład w przypadku długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania, czy też w przypadku ingerencji w prawo chronione Konwencją, na przykład w prawo do życia prywatnego, czy w swobodę wypowiedzi. Ale czy z orzecznictwa Trybunału wynikają może jakieś ogólne wymogi dotyczące sposobu uzasadniania orzeczeń? Zasady ogólne Niewątpliwie uzasadnienia orzeczeń mają kapitalne znaczenie dla kwestii ochrony praw i wolności obywatelskich. W pierwszej kolejności uzasadnienia powinny bowiem zawierać przyczyny odnoszące się w sposób dostateczny