Cenzura korespondencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Reżim więzienny z natury wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jednak muszą one znajdować odpowiednią podstawę w obowiązującym prawie krajowym. Cenzura korespondencji osoby pozbawionej wolności powinna być przedmiotem rozważań w każdym indywidualnym przypadku i każdorazowo znajdować odpowiednie uzasadnienie. Problem cenzury korespondencji osób pozbawionych wolności uregulowany jest w art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (dalej Konwencja), który stanowi, iż „każdy ma prawo do poszanowania (…) swojej korespondencji i niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi

Dziecko – świadek pod szczególną ochroną

Przesłuchanie dziecka pokrzywdzonego przestępstwem to zadanie bardzo trudne. Wymaga specyficznej wiedzy i doświadczenia. Do niedawna dzieci traktowano jako niewiarygodnych i skłonnych do fantazjowania świadków. Jednak wobec rosnącej potrzeby gromadzenia wartościowego materiału dowodowego, działania skupiono na nowym podejściu do dzieci – świadków. Trzeci sektor ma duże doświadczenie i ofertę edukacyjną dla profesjonalistów. Przez wiele lat dzieci, biorące udział w przesłuchaniach traktowane były jako niewiarygodni świadkowie, podatni na sugestie, ze skłonnością do fantazjowania i z niezdolnością do poprawnego zapamiętywania oraz odtwarzania przeżytych zdarzeń. Przekonanie to pokutowało przez wiele stuleci. Dopiero w XX wieku przedstawiciel psychologii sądowej – William Maraton rzucił światło na

Co dwie głowy to nie jedna

Konstytucja RP gwarantuje udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości. Ta zasada ustrojowa jest realizowana za pomocą ławnika – niezawodowego członka składu orzekającego, którego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę, jak głos sędziego zawodowego. Ławnikom w zakresie orzekania przyznano takie same prawa jak sędziom. W szczególności są niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Ławnik to przedstawiciel społeczny, cieszący się zaufaniem, będący pełnoprawnym członkiem organu rozstrzygającego. Nie musi posiadać wiedzy, ani doświadczenia prawnego. Wzorowy obywatel W ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 158–175 usp) określone zostały: podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów, okres kadencji ławników, ich

Z korzyścią dla urzędnika

Biuro Obsługi Interesantów, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku

Pomiar efektywności pracy urzędnika sądowego jest oczekiwany zarówno przez sędziów jak i samych urzędników – to wnioski z zorganizowanej przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie konferencji. W kwietniu 2010 r. Minister Sprawiedliwości powołał specjalną grupę pilotażową. W jej skład weszło jedenaście sądów powszechnych z różnych części kraju. Jaki był cel powołania grupy? Opracowanie instrumentów i rozwiązań – „dobrych praktyk”. Lublin mierzy Jednym z jedenastu sądów wchodzących w skład grupy jest obecny Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie. I to właśnie on w dniach 15-16 września w Krasnobrodzie zorganizował konferencję pt. „Pomiar efektywności pracy urzędnika sądowego”. W trakcie

Tagi: , , ,

Przewodnik po e-protokole

E-protokół, transkrypcja

Elektroniczny protokół to nowy sposób utrwalania przebiegu rozprawy w sprawach cywilnych. Jego wdrażanie to zaplanowany na kilka lat program, którego zakończenie przewidziane jest na 2013 r. Nie ma wątpliwości, że wdrożenie tej instytucji do procesu cywilnego w istotny sposób odmieni sytuację zarówno sędziów, jak i stron postępowania. Nagrywanie na salach rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a tym samym wprowadzeniu do polskiej procedury cywilnej protokołów elektronicznych z zapisem przebiegu rozpraw sądowych. Tradycyjny – pisemny, redagowany komputerowo przez przewodniczącego składu sędziowskiego z udziałem protokolanta, protokół zawiera szereg mankamentów. Często jest on przedmiotem krytyki, zwłaszcza stron postępowania. Nowego sposobu

Tagi: ,

O potrzebie edukacji prawnej w społeczeństwie

Edukacja prawna

Prawo obecne jest wszędzie. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas, byśmy w sytuacji, gdy zostaniemy oszukani, nie mówili: „skąd ja to mogłem wiedzieć”. Współczesne społeczeństwo zmienia się bardzo szybko. Mobilność, innowacyjność i łatwość dostosowywania się do zachodzących wokół zmian są uznawane za jedne z podstawowych zasad, gwarantujących odnalezienie się w nim. W labiryncie zmian Ta szybka ewolucja (a może nawet rewolucja) wynika z niebywałego rozwoju techniki, globalizacji, ogromnej mobilności ludności i wynikającego z nich powstawania społeczeństw coraz bardziej różnorodnych i wielokulturowych. Prawo zwyczajowo jest jednym z bardziej konserwatywnych elementów życia społecznego. Jednak obecnie także ono podlega szybkim

Tagi: ,

Aplikacja adwokacka: bądźmy profesjonalistami!

Studenci prawa

Studenci prawa uczelni publicznych jak i tych niepublicznych, zdobywają wykształcenie wyższe i chcąc kontynuować edukację prawniczą, idą – w znacznej większości – na aplikacje prawnicze. Część z nich wybierze aplikację adwokacką. Czasem kierując się przypadkiem, czasem misją, czasem zamiłowaniem do prawa i procedury karnej lub prawa rodzinnego, czasem też finansami. Po wielu miesiącach intensywnej nauki niemal całego prawa, przystępują do egzaminu z nadzieją, pełni entuzjazmu i wiary. Gdy natomiast minie już stres związany z przygotowaniem do egzaminów, radowania się z samego faktu zdanego egzaminu, rozpoczną się przygotowania do ślubowania, a więc kolejnego etapu w życiu i karierze zawodowej magistrów prawa.

Tagi: , , , ,

Edukacja prawnicza okiem studentów

Studia prawnicze są jednymi z bardziej wymagających. Mimo to prawo od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych ludzi. Dlaczego młodzież XXI wieku, zamiast zdobywać wykształcenie na uczelniach „technicznych”, wybierać kierunki, które dają szansę na szybką i bezpieczną drogę zawodową decyduje się zostać prawnikami? Prestiż i tradycja Naszym zdaniem wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim prawo to kierunek uważany za prestiżowy. Osoby, które decydują się na niego startować, spodziewają się zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności. Wszystko po to, by móc w przyszłości wykonywać zawód sędziego, notariusza, czy np. pracować w dziale podatkowym dużej fi rmy konsultingowej. Prawo to często

Szturm na aplikacje

Aplikanci przed egzaminem

Tegoroczne wyniki egzaminów na aplikacje pokazują, że zawód prawnika w Polsce wciąż cieszy się dużą popularnością. Prawdziwym hitem okazała się dotąd mniej popularna aplikacja komornicza. Strzałem w dziesiątkę zaś wprowadzenie po raz pierwszy egzaminu na komputerach. Emocje w środowisku prawniczym, które jak co roku wywołują egzaminy aplikacyjne, już właściwie minęły. Czas na krótkie podsumowanie. W tym roku o miejsce na aplikacji adwokackiej, radcowskiej, notarialnej i komorniczej ubiegało się 11540 absolwentów prawa. To o ponad 1,5 tys. osób więcej niż rok temu, ale z drugiej strony mniej niż w poprzednich latach. W tym roku – tradycyjnie – najwięcej chętnych zgłosiło się

Tagi: , ,

Asystenci sędziów chcą się szkolić

Rozszerzenie wymagań i zadań wobec asystenta sędziego niesie za sobą nowe potrzeby edukacyjne tej grupy zawodowej. Czy oferta szkoleniowa jest efektywna i adekwatna do liczby zainteresowanych i ich poziomu merytorycznego? Instytucja asystenta sędziego została po raz pierwszy wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (zwaną dalej „u.s.p.”). Zgodnie z pierwotnym założeniem ustawodawcy, asystenci sędziów zostali powołani do samodzielnego wykonywania czynności z zakresu administracji sądowej oraz czynności związanych z przygotowaniem spraw do rozpoznania. Wśród wymagań stawianych przed osobami zatrudnianymi na stanowiskach asystentów sędziów postawiono wymóg ukończenia wyższych studiów prawniczych w

Szkolenie na odległość

Brak czasu na wyjazdowe szkolenie przestaje być dobrą wymówką. Coraz bardziej popularne stają się szkolenia e-learningowe. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wciąż rozszerza ich ofertę. Szkolenia e-learningowe to jedna z najbardziej rozwijających się metod szkoleniowych. Tym, co odróżnia je od „tradycyjnych” szkoleń, to wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dostęp do Internetu jest de facto jedynym wymogiem dla tych, którzy chcieliby się dokształcić w ten sposób. Polacy już doceniają Kształcenie na odległość, bo tak nazywane są e-learningowe kursy, w Polsce wykorzystywane jest przede wszystkim na uczelniach wyższych. Coraz częściej z oferty korzystają firmy i instytucje administracji publicznej. Mimo tego, że na polskim rynku

Lekcje w kurorcie, czyli sędzia na szkoleniach

Ponad 10 tys. pracowników wymiaru sprawiedliwości, każdego roku podnosi kwalifikacje zawodowe na szkoleniach i studiach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Najczęściej dokształcają się sędziowie. Najchętniej w ośrodkach w Krakowie i nad morzem. Częste nowelizacje, związane zwłaszcza z implementacją unijnego prawa, wymuszają na sędziach ciągłe uzupełnianie wiedzy. Można to robić we własnym zakresie studiując fachową literaturę, śledząc orzecznictwo, czy publikacje w prawniczej prasie. Jednak są prostsze i przyjemniejsze sposoby. Działająca od ponad dwóch lat w Krakowie i Lublinie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, organizuje tematyczne szkolenia oraz studia podyplomowe. Udział w nich może wziąć każdy pracownik wymiaru sprawiedliwości i

Na wokandzie ETPCz

W trakcie wakacji Europejski Trybunał Praw Człowieka nie odpoczywał. W ostatnich miesiącach zapadło kilka ciekawych wyroków odnoszących się do funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. W czerwcu tego roku Trybunał ogłosił osiem wyroków w sprawach przeciwko Polsce. W sprawie Garlicki (wyrok z 14 czerwca 2011 r., skarga nr 36921/07), o której szerzej poniżej, Trybunał badał zasadność kilkunastu zarzutów naruszenia postanowień Konwencji – art. 3, art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2 oraz art. 1 Protokołu 1 do Konwencji. Ponownie o lustracji Sprawa Jan Mościcki (wyrok z 14 czerwca 2011 r., skarga nr 52443/07) to kolejna sprawa, w

Jak chronić najmłodszych?

VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbyła się 24 i 25 października 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zgromadziła szerokie grono ekspertów z kraju i zagranicy. Począwszy od 2003 r. konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje. Tegoroczne spotkanie honorowym patronatem objęli Prokurator Generalny, Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Unijny priorytet Wzorem lat ubiegłych konferencja poświęcona została pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochronie praw

Pokaz e-protokołu

E-protokół - prezentacja systemu w jednym z sądów w Warszawie

19 października w warszawskim sądzie okręgowym zaprezentowano system do nagrywania rozpraw. Zakończenie wdrażania programu protokołu elektronicznego zaplanowane jest na 2013 r. Nagrywanie rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a tym samym wprowadzeniu do polskiej procedury cywilnej protokołów elektronicznych z zapisem przebiegu rozpraw sądowych. W trakcie spotkania zaprezentowana została rozprawa rejestrowana za pomocą wdrażanego w sądach systemu nagrywania rozpraw (protokół elektroniczny) oraz portale orzeczeń i informacyjny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Dokonano też prezentacji systemu transkrypcji oraz omówiono najważniejsze założenia wdrażanego systemu i jego funkcjonalności. Do dzisiaj system umożliwiający nagrywanie został zainstalowany w prawie 350 salach sądowych w całej

Tagi: , , ,