Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

image001

7 marca 2017 roku Rada Ministrów zaakceptowała przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Reforma Krajowej Rady Sądownictwa zwiększy stopień demokratyzacji trybu wyboru kandydatów do Rady oraz zobiektywizuje ten tryb, a także wprowadzi cywilizowane, europejskie standardy. Jest odpowiedzią na duże, społeczne oczekiwanie zmian w polskim sądownictwie. – To jeden z wielu projektów, które zmierzają do tego, aby dokonać istotnych zmian w polskim sądownictwie. Zmian, które zmierzają do tego, aby z jednej strony usprawnić, przyspieszyć bieg spraw, które toczą się w polskich sądach, ale też podnieść sprawność organizacyjną, która w konsekwencji

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

aaaODAweDYwMA,img_9899

Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, na terenie dawnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, odbyły się uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony już po raz siódmy, jest dniem zwycięstwa tych, którzy odeszli w dramatycznych okolicznościach, poświęcając wszystko co najcenniejsze, swoje zdrowie i życie – rozpoczął uroczystość minister Zbigniew Ziobro. Przywołał śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który z pietyzmem i oddaniem kultywował pamięć o bohaterach. – Podjął wielkie zadanie budowy Muzeum Powstania Warszawskiego i marzył o tym, aby pojawiła się inicjatywa powołania

Europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14 marca 2017 roku Rada Ministrów zaaprobowała przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian ustawowych, dzięki którym wymiar sprawiedliwości wykorzysta świetnie przygotowanych prawników. Przyjęte rozwiązania odpowiadają sprawdzonym wzorcom krajów Europy Zachodniej. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury stanie się kuźnią kadr. Absolwenci dostaną pewność pracy w zawodzie, a państwo nie będzie już tracić na tym, że młodzi prawnicy, kształceni z dużym nakładem sił i środków publicznych, zasilają prywatne firmy. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt przewiduje, że aplikacja sędziowska odbywana w KSSiP będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego, z uzupełniającym pozyskiwaniem kandydatów do służby sędziowskiej z innych zawodów prawniczych. Droga dla absolwentów

Dokończenie reformy aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Manowska,_Dzyr_Doko_czenie_reformy_aplikacji_s_dziowskiej_arch_MS

Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt ustawy, która otwiera stanowiska sędziowskie dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To dokończenie reformy rozpoczętej już w 2007 roku. Zmiany podnoszą rangę Szkoły i pozwalają spożytkować umiejętności profesjonalnej kadry prawniczej z korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości. W 2007 roku ustawodawca podjął decyzję o wprowadzeniu scentralizowanego modelu szkolenia wstępnego kandydatów na urzędy sędziego i prokuratora1. Na Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, będące państwową jednostką organizacyjną, podległą Ministrowi Sprawiedliwości, nałożono nowe zadanie w postaci prowadzenia 3-letniej aplikacji sądowo-prokuratorskiej. Nowy model szkolenia W pierwszym roku aplikanci mieli odbywać wspólne zajęcia seminaryjne i praktyki przewidziane programem aplikacji.

Lichwa pieniężna w polskim prawie XX wieku

_ucja_Lisiecka_Polskie_prawo_o_lichwie_w_XX_wieku

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt noweli ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw (tzw. ustawodawstwo antylichwiarskie) jest dobrą okazją, aby przypomnieć pokrótce historię działań podejmowanych przez państwo w celu obniżenia nadmiernego (lichwiarskiego) oprocentowaniem kredytów. Jednocześnie pozwala pokazać, iż to samo narzędzie – stopa maksymalna – może być wykorzystane do realizacji różnych celów: ułatwiać dostęp do taniego kredytu lub chronić pożyczkobiorcę przed lichwą. Zagadnienie określania przez państwo maksymalnej stopy procentowej w Polsce sięga wieków średnich. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, iż regulacje tego typu (przy czym poziom dopuszczalnych odsetek nie przekraczał kilku procent) obowiązywały aż do drugiej połowy XIX w.1 Wówczas

Umowa i dokument w nowej formie

Piotr_Podg_rski

Żyjemy w dynamicznych czasach XXI wieku, w erze przepełnionej nowinkami technologicznymi, które na dobre wkroczyły w każdą sferę naszego życia, nie tylko osobistego, ale również zawodowego. Prawo nie zawsze jednak wychodzi naprzeciw powyższym zmianom. W ostatnich latach ustawodawca zdawał się gdzieniegdzie zauważać idącą z duchem czasu konieczność nowelizacji prawa. Wprowadzał między innymi takie ułatwienia, jak możliwość zawierania umów na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, ale odnośnie rodzajów form czynności prawnych niezmiennie zbytnią wagę przywiązywał do formy pisemnej. Dla jej zachowania wymagał – w myśl przepisu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego – złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Prawo do wykonywania zawodu adwokata

Szymon_Chrobak_zdjecie

Rośnie liczba przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy po wpisaniu na listę podejmują decyzję o niewykonywaniu zawodu. Zjawisko to warto poddać ocenie na gruncie przepisów ustawy normującej ustrój adwokatury, z uwzględnieniem ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych regulacji. Nie wykonywanie zawodu, mimo wpisania na listę, dotyczy bowiem również adwokatów, którzy z rozmaitych względów nie decydują się na złożenie ślubowania i zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o wyznaczeniu swojej siedziby zawodowej. Tym samym nie dokonują czynności składających się na kompozycję modelu tego zawodu. Coraz częstsze zjawisko Z danych Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczących lat ubiegłych, wynikało, że na przykład spośród ponad 1,8 tys. osób, które zdały egzamin

Nowy model pozwu zbiorowego

Pawe__Bukiel_zdj.

W grudniu ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kilku ustaw wprowadzający usprawnienia w dochodzeniu wierzytelności. To element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, przewidzianego w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętym przez rząd 16 lutego 2016 r. Jednym z centralnych punktów proponowanej nowelizacji są zmiany w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym („Ustawa o postępowaniu grupowym”). Przepisy dotyczące postępowania grupowego obowiązują w polskim porządku prawnym od lipca 2010 roku. Znamiennym jest przy tym, że postępowanie grupowe uregulowane jest poza Kodeksem postępowania cywilnego. Przyczyna takiego stanu rzeczy została wyjaśniona w uzasadnieniu do pierwotnego projektu ustawy. Stwierdzono w nim, że instytucja ta

Europejskie sprawy o wydanie dziecka

Kamila_Zag_rska_zdj

Postępowanie o wydanie dziecka prowadzone w Unii Europejskiej w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku, różni się, i to znacznie, od postępowania prowadzonego w tym samym trybie poza krajami Wspólnoty. Odmienna procedura obowiązuje też w Danii. Różnica wynika z faktu stosowania w państwach członkowskich UE (poza Danią), dodatkowych uregulowań prawnych. Jako że jedną z głównych swobód Unii Europejskiej jest swoboda przemieszczania się w jej obrębie, w konsekwencji trudniej jest skutecznie zapobiegać wywozom dziecka bez zgody drugiego rodzica, z jednego państwa UE do drugiego. Z tego powodu państwa członkowskie podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy i zaostrzeniu przepisów służących zapobieganiu bezprawnym uprowadzeniom

Rok w Trybunale Praw Człowieka

Human Rights Building

26 stycznia 2017 roku podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka podsumowano jego działalność w roku minionym. Warto prześledzić najistotniejsze trendy w orzecznictwie w ciągu ostatniego roku, tak w aspekcie ilościowym, jak jakościowym. Więcej skarg, więcej wyroków Trybunał w 2016 roku wydał 993 wyroki, podczas, gdy w roku 2015 postępowania zakończyły się wyrokiem w 823 sprawach. 27 wyroków wydanych zostało przez Wielką Izbę Trybunału, 656 przez Izby, a 310 przez komitety złożone z trzech sędziów. Oczywiście, jak co roku, zdecydowana większość wniesionych skarg została załatwiona decyzjami, czy to uznającymi skargę za niedopuszczalną, czy też skreślającymi je

Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_ETPCz_Wykonywanie

Od połowy listopada 2016 roku do końca stycznia 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał pięć wyroków w sprawach polskich, trzykrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.  17 stycznia 2017 roku Trybunał wydał dwa wyroki dotyczące skarg wniesionych przez tego samego skarżącego (Zybertowicz przeciwko Polsce oraz Zybertowicz przeciwko Polsce nr 2), w obu odnosząc się do sformułowanego przez skarżącego zarzutu naruszenia art. 10 Konwencji. Swoboda wypowiedzi Obie skargi dotyczyły postępowań cywilnych, w których skarżący był pozwanym, w związku z rzekomym naruszeniem dóbr osobistych redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. W postępowaniach tych sądy krajowe nakazały skarżącemu opublikowanie przeprosin

Ustne uzasadnienie wyroku

image0011

Uzasadnienie wyroku spełnia ważną funkcję w zakresie stosowania prawa. W europejskim prawie kontynentalnym obowiązek uzasadniania orzeczeń istnieje od czasów Rewolucji Francuskiej1. W państwach demokratycznych następuje zmiana relacji między władzą i jednostką, która nakłada na władzę obowiązki w zakresie przejrzystości jej decyzji, co nie pozostaje bez wpływu na wymagania i oczekiwania względem uzasadniania orzeczeń wydanych przez sąd. Dotyczy to zarówno treści uzasadnienia, jak też poziomu i dostępności argumentacji2. Prawidłowo zredagowane uzasadnienie przedstawia argumentację ściśle związaną z wynikiem procesu zawartym w sentencji wyroku. Wyjaśnienie motywów Celem uzasadnienia jest wyjaśnienie motywów jakimi kierował się sąd wydając orzeczenie. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka akcentuje,

Rok bezpłatnej pomocy prawnej

Marcin_Ozimek_zdj_cie

Za nami ponad rok funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Okres od 1 stycznia 2016 roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy, pozwolił zebrać doświadczenia i dane dotyczące zawartych w ustawie rozwiązań. Będą one stanowiły podstawę dokonania oceny przyjętych regulacji, a w konsekwencji pozwolą określić ewentualną potrzebę i kierunki ich nowelizacji. Pierwsze opracowania wskazują, że w minionym roku w funkcjonujących 1.524 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 377.506 porad prawnych, z czego 237.389 w punktach prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych, a 140.117 w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Punkt punktowi nierówny Widoczna różnica w liczbie udzielonych

Przeciw wyłudzeniom VAT

Piotr_Rogozi_ski

Transgraniczny charakter polskiej gospodarki, w dużej mierze uwarunkowany członkostwem w Unii Europejskiej, powszechny w krajach Unii podatek od towarów i usług (VAT) oraz jego konstrukcja, zakładająca możliwość zwrotu podatku naliczonego, spowodowały nasilenie się przestępczości polegającej na dokonywaniu oszustw podatkowych. Przestępczość ta stała się bardzo opłacalnym procederem, gdyż przynosi nie mniejsze zyski niż na przykład handel narkotykami, mniej rzuca się w oczy (przestępczość „białych kołnierzyków”), a w razie wykrycia sprawcy karani są o wiele łagodniej niż ci, którzy dopuścili się czynów o charakterze typowo kryminalnym. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach przestępczość polegająca na wyłudzeniach VAT osiąga zatrważające rozmiary, które

Reforma procedur w sądownictwie

Pawe__Zwolak_zdj_cie

Sądownictwo powszechne znajduje się w trudnej sytuacji, spowodowanej gwałtownym rozszerzaniem się kognicji, czyli zakresu spraw, którymi zajmują się sędziowie. Do skali zadań nie są dostosowane struktury organizacyjne oraz przepisy procesowe. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje szereg zmian w przepisach, usprawniających funkcjonowanie sądów powszechnych. Jednym z kierunków reformy sądownictwa jest przebudowa norm prawnych regulujących poszczególne procedury. Celem jest skrócenie czasu postępowań sądowych oraz odciążenie sędziów od zadań administracyjnych. Zmiany, które bezpośrednio będą wpływały na redukcję liczby spraw wpływających do sądów obejmują modyfikację postępowania mandatowego. Przyśpieszeniu postępowania jurysdykcyjnego będzie służyło przebudowanie instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności oraz dobrowolnego poddania się karze. Postępowanie wykonawcze

Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości Projekt realizowany przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 01.04.2014 r. – 30.04.2017 r. Działania w projekcie koncentrują się na zwiększeniu kompetencji kadry zarządczej i innych pracowników sądów powszechnych oraz dostarczeniu wiedzy i doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sądami. W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: konferencje – zorganizowano trzy konferencje tematyczne dotyczące zarządzania jednostką organizacyjną sądownictwa powszechnego, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, rozwoju kompetencji, wartościowania stanowisk, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznie w konferencjach