Kurator dla rodziny

29_przemoc_w_rodzinie2_opt

Właściwa współpraca sądu z kuratorem sądowym oraz asystentem rodziny w drodze postępowania opiekuńczego (rozpoznawczego) i wykonawczego może zapobiec podjęciu zbyt pochopnej decyzji o umieszczeniu małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ingerencja sądu rodzinnego w środowisko rodziny może przybrać dwojaką postać. Pierwsza z nich to postać interwencyjna – wynikająca z powstałej nagłej sytuacji kryzysowej w rodzinie, kiedy należy szybko zabezpieczyć dobro (zdrowie i życie) małoletniego. W tym przypadku sąd podejmuje decyzję o zabezpieczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie informacji przekazanej najczęściej przez policję lub pracownika socjalnego interweniującego w miejscu zamieszkania (pobytu) małoletniego i jego opiekunów. Decyzje sądu rodzinnego podejmowane w tym trybie często ocenianie są przez opinię publiczną jako wadliwe, choć wydaje się to niesłuszne. Informacja,

Biblioteka sądowa dla wszystkich

32_biblioteka_w_sądzie_opt

Jak sprawić, by dostęp do informacji prawnej stał się łatwiejszy dla tzw. zwykłego Kowalskiego? I jak jednocześnie poprawić wizerunek sądu w oczach społeczeństwa? Wystarczy skorzystać z doświadczeń Sądu Okręgowego w Olsztynie, w którym od lat działa nowoczesna i dostępna dla każdego zainteresowanego biblioteka. W krajobraz niemal każdego sądu w Polsce na stałe wpisane są: biuro podawcze, czytelnia oraz biuro obsługi interesanta. Surowe sale sądowe i korytarze, w których można zabłądzić – takie skojarzenia z budynkiem sądu ma tzw. zwykły Kowalski. Dla profesjonalistów sąd to przede wszystkim miejsce pracy, natomiast osobie przychodzącej do sądu w celu rozstrzygnięcia swojej sprawy towarzyszy z reguły zagubienie i zwykły, ludzki stres. Jest jednak prosty sposób, dzięki któremu można nieco

Strasburg ponownie o pozbawieniu wolności

34_pokrzywdzeni4_Kenn _opt

Tematyka ingerencji w prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego gościła już na łamach „Na wokandzie” – w kontekście orzeczeń ETPCz stwierdzających naruszenie prawa do rozsądnego czasu tymczasowego aresztowania. Jakie inne zagadnienia pojawiają się w wyrokach Strasburga w sprawach polskich, a dotyczących standardu z artykułu 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności? Co do zasady, pozbawienie wolności jednostki powinno być w państwie prawa wyjątkiem, do którego może dojść jedynie w przypadku wystąpienia jednej z podstaw przewidzianych w prawie krajowym, o ile oczywiście mieści się ona w katalogu przesłanek sformułowanych wprost w ust. 1 artykułu 5 Konwencji. Ma on przy tym charakter zamknięty i podlega ścisłej interpretacji. Pozbawienie jednostki wolności powinno być nadto wolne od arbitralności i nie

Tagi:

Rozwód rodziców a dobro dziecka

25_rodzina_kupione_cmy_opt

Dziecko, mimo rozwodu rodziców, wciąż potrzebuje obojga rodziców – ich miłości, opieki i wsparcia. Dlatego, z psychologicznego punktu widzenia, kluczowa w decydowaniu o zakresie opieki rodziców nad dzieckiem jest umiejętność uwzględnienia perspektywy każdego z nich, jak i małego człowieka. Jak podaje Rocznik Demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego (wydanie na rok 2014), w 2013 r. w Polsce 66 132 par małżeńskich zdecydowało się na rozstanie. Dla porównania, w 1980 r. było to 39 833 małżeństw, w 1990 r. – 42 436, w 200  r. – 42 770, ale już w 2010 r. było ich aż 61 300. Gdyby porównać liczbę rozwodów z liczbą nowozawieranych małżeństw, to w 1980 r. na 1 000 zawartych małżeństw rozwiązanych zostało