Koniec z „zawiasami”

Opracowana w Ministerstwie Sprawiedliwości wielka nowelizacja Kodeksu karnego stała się faktem. Czekająca sądy rewolucja ma wyeliminować fikcję karania „w zawieszeniu”, a tym samym spowodować szersze stosowanie bardziej dolegliwych dla sprawców środków wolnościowych – grzywien i kar ograniczenia wolności. Istotą nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego, którą Sejm uchwalił 20 lutego 2015 r., jest odwrócenie niepokojącego zjawiska w strukturze orzekanych kar, polegającego na nadużywaniu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Ta forma kary w odczuciu społecznym, a także niejednokrotnie w odczuciu skazanych, nie stanowi większej dolegliwości, a tym samym nie spełnia swojej funkcji. Dowodem na niewielką efektywność tego rodzaju sankcji był systematyczny wzrost liczby recydywistów w ogólnej strukturze kar. W 2005 r.

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

8. nagłówek 2strony A_opt

Prezentujemy omówienie najciekawszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach polskich od grudnia 2014 do lutego 2015 r. Trybunał w Strasburgu, we wspomnianym okresie, wydał w sprawach polskich dziewięć wyroków, siedmiokrotnie stwierdzając naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W ramach owych dziewięciu wyroków Trybunał dwukrotnie zajmował się kwestią zarzucanego naruszenia art. 10 Konwencji dotyczącego wolności słowa (w sprawach Łozowska przeciwko Polsce i Marian Maciejewski przeciwko Polsce), pięć razy stwierdził naruszenie prawa do rozpoznania sprawy karnej w rozsądnym terminie (w sprawach Brejer, Kurowski, Masłowski, Tomczyk i Pawlak), a raz – w związku z przewlekłością postępowania administracyjnego (w sprawie Siermiński). Trybunał uznał również, że do naruszenia prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego nie doszło w sprawie

Tagi:

6,7 mld dla Temidy

Wydatki sądownictwa powszechnego w 2015 r. wzrosną o 227 mln zł. Z tej kwoty 100 mln zł przeznaczono na sfinansowanie skutków wejścia w życie nowej procedury karnej, w zakresie dotyczącym bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, zaś 54 mln zł – na podwyższenie wynagrodzeń sędziów i referendarzy sądowych. Wymiar sprawiedliwości w całości finansowany jest z budżetu państwa, co przesądza o tym, że budżet sądów, mimo iż autonomiczny, nie może być kształtowany w całkowitym oderwaniu od zasad ustalonych dla całego sektora. Potwierdzenie tej tezy można znaleźć w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2005 r. (sygn. K 28/04), w którym stwierdził on, że względna niezależność budżetu sądownictwa (polegająca na samodzielnym przygotowywaniu projektów

Tagi:

Statystyka na kliknięcie

6 screen_cmyk_opt

Rośnie dostępność do danych statystycznych o wymiarze sprawiedliwości. Potrzebne informacje można dziś pozyskiwać z kilku źródeł, m.in. portalu NetWeaver, do którego dostęp ma 300 upoważnionych pracowników resortu, oraz internetowego Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości. Otwartość na kontrolę i ocenę społeczną poprzez prezentację jak najszerszego wachlarza informacji statystycznych, a także zapewnienie dostępu do danych o sprawności polskiej Temidy, przy jednoczesnej redukcji obciążenia respondentów obowiązkami sprawozdawczymi, to jedne z kluczowych działań zapisanych w przyjętej w lutym ub.r. „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce”. Ministerstwo Sprawiedliwości dane statystyczne dotyczące szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości gromadzi nieprzerwanie od wielu lat. W sposób szczególnie intensywny od dwóch lat Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, obecnie w strukturach Departamentu Strategii

Tagi:

Sąd otwarty na media

7_foto_konferencja2_cm_opt

Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, opracowuje standardy komunikacyjne dla sądów powszechnych. Będą one przedmiotem konsultacji z prezesami sądów, sędziami i stowarzyszeniami sędziów. Lepsza komunikacja z mediami, a tym samym z obywatelami, a także poprawa wizerunku całego sądownictwa – to jedne z kluczowych wyzwań stojących przed sędziami. Dziś sędziowie funkcjonują już nie tylko na sali rozpraw, ale także w otoczeniu kamer i mikrofonów. Specjalnie powołany Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach powstał, by wspierać sądownictwo w budowaniu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości, nastawionego również na kontakt z obywatelem. W związku z procesem wdrażania „Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości” oraz odpowiadając na potrzeby sędziów, w czerwcu

Tagi:

Jeden tydzień, setki porad

9. plakat-pokrzywdzeni_opt

Kraków, Suwałki oraz Lublin – to miejsca, gdzie największa liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem zgłosiła się po poradę w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Najczęściej pytano o kwestie prawne, wielu pokrzywdzonych zgłosiło się też po pomoc psychologiczną. Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywał się w dniach 23-28 lutego i był już jego 15-tą edycją. Po raz pierwszy dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”, a także w siedzibach instytucji podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łącznie, w ramach Tygodnia dostępne były 32 punkty,

Tagi: