Sąd otwarty na media

Tagi:

7_foto_konferencja2_cm_optZespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, opracowuje standardy komunikacyjne dla sądów powszechnych. Będą one przedmiotem konsultacji z prezesami sądów, sędziami i stowarzyszeniami sędziów.

Lepsza komunikacja z mediami, a tym samym z obywatelami, a także poprawa wizerunku całego sądownictwa – to jedne z kluczowych wyzwań stojących przed sędziami. Dziś sędziowie funkcjonują już nie tylko na sali rozpraw, ale także w otoczeniu kamer i mikrofonów. Specjalnie powołany Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach powstał, by wspierać sądownictwo w budowaniu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości, nastawionego również na kontakt z obywatelem.

W związku z procesem wdrażania „Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości” oraz odpowiadając na potrzeby sędziów, w czerwcu 2014 r. Minister Sprawiedliwości i Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa powołali Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach. Oprócz zbioru „dobrych praktyk” komunikacyjnych dla sądów powszechnych, Zespół ma wypracować strategię opartą na budowaniu pozytywnego wizerunku sądów w mediach oraz przygotować praktyczne informacje dla dziennikarzy, które przystępnym językiem objaśnią przedstawicielom mediów procedury sądowe.

Punkt wyjścia dla prac Zespołu to niskie zaufanie obywateli do sądów, a także fakt, iż pozytywne informacje o sądownictwie z trudem przebijają się do mediów, zaś dziennikarze często źle oceniają współpracę z sędziami. Wypracowanie zbioru „dobrych praktyk” dotyczących komunikowania się sądów z mediami ma mieć przełożenie na lepszy odbiór pracy sądów w społeczeństwie. Do tej pory kwestie standaryzacji komunikacji ze środkami masowego przekazu nie były opisane.

Co będzie w standardach?

Zbiór dobrych praktyk komunikacyjnych dla sądów, nad którym pracuje MS i KRS, będzie uwzględniać następujące zagadnienia:

  • budowanie profesjonalnych relacji z mediami, rozumianych jako efektywna współpraca, likwidacja barier komunikacyjnych istniejących pomiędzy sądami i mediami (m.in. cykliczne spotkania z mediami, wspólne szkolenia sędziów i dziennikarzy, dzielenie się pozytywnymi informacjami z działalności sądu),
  • organizacja biur prasowych (m.in. rola rzecznika prasowego, skład i rola profesjonalnego biura prasowego, współpraca z sędziami),
  • udzielanie informacji dziennikarzom,
  • budowanie wizerunku sądów (m.in. konferencje prasowe i komunikaty dla dziennikarzy, kampanie społeczno-informacyjne, aktywność w mediach społecznościowych, edukacja i otwarcie na społeczność lokalną),
  • prowadzenie komunikacji w sytuacji kryzysowej.

Podczas opracowywania standardów Zespół szczególną uwagę poświęcił zaleceniom Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które dotyczą komunikacji sądów z mediami. Odnoszą się one do takich zagadnień jak: rola i obowiązki rzecznika prasowego w strukturze organizacyjnej sądu, rejestrowanie rozpraw przez dziennikarzy, współpraca i proaktywne podejście do mediów (w tym korzystanie z mediów społecznościowych w procesie komunikacji i poprawy wizerunku sądów).

Opracowana przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach propozycja zostanie przedstawiona do konsultacji sędziom, prezesom sądów, stowarzyszeniom sędziowskim oraz ekspertom z obszaru sądownictwa. Przyjęcie standardów, w drodze uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, planowane jest na maj 2015 r.

Warsztaty „strategiczne” dla sędziów

sąd-media_Komorowski v_optZagadnienie komunikacji sądów z mediami pojawiało się często podczas „warsztatów strategicznych” organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od maja do września 2014 r. pracownicy Departamentu Strategii i Deregulacji (aktualnie: Departament Strategii i Funduszy Europejskich) przeprowadzali na terenie wszystkich jedenastu apelacji warsztaty poświęcone Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-20. W cyklu spotkań udział wzięli prezesi, dyrektorzy oraz rzecznicy prasowi wszystkich sądów apelacyjnych i okręgowych, jak również część kierownictw sądów rejonowych.

Komunikacja sądu z mediami była jednym z czterech elementów warsztatów. Uczestnicy podczas dyskusji zgodzili się co do tego, że negatywnych komunikatów w środkach masowego przekazu nie da się uniknąć. Zatem jednym z działań komunikacyjnych sądów powinno być wychodzenie z inicjatywą własną sądów – np. dostarczanie dziennikarzom wiedzy na temat funkcjonowania sądownictwa, ciekawych informacji z życia sądu, wskazywanie interesujących orzeczeń i statystyk.

Sędziowie w większości deklarowali chęć komunikowania się z mediami. Jednak część z nich była zwolennikami ograniczenia tej aktywności do odpowiadania na bieżące pytania dziennikarzy. Ich zdaniem za komunikację powinien odpowiadać jedynie rzecznik prasowy. Inni z kolei uważali, że niezwykle istotne jest nastawienie kierownictwa sądu, które powinno wspierać rzecznika prasowego sądu w realizowaniu strategii medialnej. Część prezesów i rzeczników deklarowała chęć aktywnego kształtowania wizerunku swoich sądów, często jednak nie wiedzieli oni, jak powinien przebiegać taki proces.

Jednocześnie, przedstawiciele sądownictwa podkreślali, że nie zawsze znane są im oczekiwania mediów. Z aprobatą spotkał się pomysł przeprowadzenia ankiety skierowanej do redakcji lokalnych i ogólnopolskich, z pytaniami o podstawowe bariery komunikacyjne pomiędzy sądem a mediami.

Konferencja dla rzeczników

ChromaStock_67336639_c_optTemat komunikacji z mediami kontynuowano podczas konferencji „Rola rzecznika prasowego sądu w kształtowaniu dobrych relacji z mediami”, którą MS i KRS zorganizowały 4 grudnia 2014 r. w siedzibie Rady. Konferencja była odpowiedzią m.in. na postulaty rzeczników prasowych sądów zgłaszane w trakcie „warsztatów strategicznych”.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy w codziennej pracy rzeczników sądów apelacyjnych i okręgowych. Poruszono także temat powołania „rzecznika prasowego sądownictwa powszechnego”.

W konferencji wziął udział także insp. Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Na przykładzie swojej instytucji dzielił się praktyczną wiedzą – w prezentacji pokazał, jak budować i utrzymywać dobre relacje z dziennikarzami, jak działa sprawne biuro prasowe oraz jak komunikować się w kryzysie medialnym. Przedstawił także sposoby na dotarcie do mediów z ciekawymi i pozytywnymi dla instytucji informacjami.

W trakcie spotkania przeprowadzono również anonimową ankietę (składającą się z sześciu części: warunki pracy rzecznika prasowego sądu, działania podejmowane przez rzeczników prasowych sądów, polityka komunikacyjna sądu, współpraca rzeczników na poziomie centralnym, opinie na temat pracy oraz warunków pracy dziennikarzy w sądzie, współpraca z organizacjami obywatelskimi), która miała posłużyć do zidentyfikowania najważniejszych problemów w codziennej pracy rzeczników prasowych sądów.

Ankieta i porady dla dziennikarzy

Podobną ankietę przygotowaną przez Zespół, tym razem dla dziennikarzy, przeprowadziła w marcu br. Krajowa Rada Sądownictwa. Anonimowy kwestionariusz skierowany był do redakcji ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Zespół jest w trakcie analizowania danych z ankiety.

Oba kwestionariusze mają pomóc w zidentyfikowaniu barier komunikacyjnych we wzajemnych relacjach mediów i sądów. Zebrana wiedza przyczyni się do tego, by standardy komunikacyjne sądów odpowiadały zarówno możliwościom i oczekiwaniom sędziów, jak i potrzebom dziennikarzy.

Zespół planuje także opracowanie „Zbioru praktycznych informacji dla dziennikarzy”. Będzie on zawierać przystępną wiedzę z zakresu systemu i procedur sądowych. Zbiór będzie pomocny głównie dla tych przedstawicieli mediów, którzy rozpoczynają swoją reporterską pracę w sądzie.

Konferencja dla prezesów

31 marca Zespół zorganizował konferencję „Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu” dla prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Jej celem było przybliżenie kierownictwu sądów kwestii dotyczących komunikacji z mediami, przedstawienie wniosków z ankiet skierowanych do rzeczników i dziennikarzy oraz nakłonienie do większego wsparcia rzeczników w ich pracy – w myśl zasady podkreślanej przez wielu rzeczników prasowych sądów, którzy z powodzeniem pełnią tę funkcję, że do sukcesu komunikacji medialnej potrzebne jest zrozumienie jej uwarunkowań przez kierownictwo sądu.

W skład Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach wchodzą: dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, Waldemar Szmidt, dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Jakub Michalski, naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych DSF oraz Anna Twardowska, ekspert ds. komunikacji strategii w DSF. Ze strony Krajowej Rady Sądownictwa w skład Zespołu wchodzą: płk Piotr Raczkowski, wiceprzewodniczący KRS, SSO Krzysztof Wojtaszek, wiceprzewodniczący KRS, SSO Waldemar Żurek, rzecznik prasowy KRS i Łukasz Bojarski, przedstawiciel Prezydenta RP w KRS.