Statystyka na kliknięcie

Tagi:

6 screen_cmyk_optRośnie dostępność do danych statystycznych o wymiarze sprawiedliwości. Potrzebne informacje można dziś pozyskiwać z kilku źródeł, m.in. portalu NetWeaver, do którego dostęp ma 300 upoważnionych pracowników resortu, oraz internetowego Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Otwartość na kontrolę i ocenę społeczną poprzez prezentację jak najszerszego wachlarza informacji statystycznych, a także zapewnienie dostępu do danych o sprawności polskiej Temidy, przy jednoczesnej redukcji obciążenia respondentów obowiązkami sprawozdawczymi, to jedne z kluczowych działań zapisanych w przyjętej w lutym ub.r. „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce”.

Ministerstwo Sprawiedliwości dane statystyczne dotyczące szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości gromadzi nieprzerwanie od wielu lat. W sposób szczególnie intensywny od dwóch lat Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, obecnie w strukturach Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich MS, prowadzi szereg działań ukierunkowanych na dostępność, przejrzystość oraz transparentność tych danych.

Sposoby pozyskiwania

Wspomniane statystyki udostępniane są kierownictwu MS (w celu wspomagania funkcji planowania, kontroli i podejmowania strategicznych decyzji zarządczych), jak również odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym (w celu prezentowania stanu kondycji sądownictwa powszechnego i wojskowego, a także innych jednostek związanych z wymiarem sprawiedliwości).

Analizy i opracowania statystyczne wykonywane są na podstawie danych pozyskiwanych z wydziałów sądów (powszechnych i wojskowych), od komorników, notariuszy, z rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich. Jednostki te składają cyklicznie 46 sprawozdań w roku oraz dwie karty statystyczne. Sprawozdania składne są narastająco, kumulatywne w zależności od zapotrzebowania – w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, obejmując dane o ewidencji spraw, orzecznictwie, wykonywaniu orzeczeń oraz egzekucji. Z kolei karty statystyczne sporządzane są niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroków czy orzeczeń. Jedna z nich informuje o przejawach dyskryminacji w zatrudnieniu, druga – o skali przestępczości związanej z nietolerancją, ksenofobią, handlem ludźmi, czynami lubieżnymi (m.in. pedofilią), a także tzw. przestępstwami z nienawiści.

Wskazane informacje wpływają do MS za pośrednictwem wdrożonego w 2013 r. i liczącego 14 tys. użytkowników systemu AS SAP, który jest modułem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK). Dane te poddawane są regułom walidacyjnym i sprawdzającym zaimplementowanym w systemie przez 12-osobowy zespół złożony z pracowników sądów. Tak zweryfikowane dane agregowane są w Hurtowni Danych SAP BW i dzięki narzędziom analitycznym hurtowni poddawane przetwarzaniu, analizie i wizualizacji.

Ministerstwo dysponuje także bogatym zbiorem danych statystycznych pozyskiwanych z Krajowego Rejestru Karnego o prawomocnych skazaniach osób dorosłych i prawomocnych orzeczeniach wobec nieletnich, jak również zbieranymi w kooperacji z Głównym Urzędem Statystycznym informacjami o prawomocnie orzeczonych rozwodach i separacjach.

Trzy portale dostępowe

Przełomem w statystyce sądowej był 2013 r. Wzrastające zainteresowanie dostępem do danych statystycznych o wymiarze sprawiedliwości, w tym pracowników nauki (profesorów, doktorantów, studentów), wymusiło konieczność diametralnej zmiany sposobu ich udostępniania – w kierunku upubliczniania i publikowania jak największej liczby informacji, w tym opracowań i analiz. W ten sposób pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości uzyskali dostęp do statystyk poprzez wewnętrzny Intranet, gdzie znaleźć można m.in. ogólnopolskie sprawozdania z ewidencji spraw i orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także wielowymiarowe ogólnopolskie raporty wskaźnikowe oraz publikacyjne.

Portal NetWeaver jest natomiast nieocenioną kopalnią informacji jednostkowych. Upoważnieni pracownicy sądów, ale i Ministerstwa Sprawiedliwości (obecnie ponad 300, a docelowo – ok. 700 osób), mają, poza dostępem do statycznych i dynamicznych raportów, możliwość generowania danych bezpośrednio na hurtowni danych.

Trzecim źródłem dostępu do statystyki sądowej jest Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (http://www.isws.ms.gov.pl/), dedykowany głównie klientom zewnętrznym. Na portalu Ministerstwo wizualizuje na mapach porównania krajowe i międzynarodowe, prezentuje dobre praktyki stosowane w sądownictwie, przedstawia bazę statystyczną opracowań i analiz, a także inne publikacje ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb osób zainteresowanych wymiarem sprawiedliwości.

Dzięki elektronicznym źródłom dostępu informacje statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości stają się coraz bardziej popularne, a korzystanie z nich jest łatwiejsze i bardziej przyjazne niż dotychczas. Co najważniejsze, ich coraz szersza znajomość umożliwia ocenę kondycji wymiaru sprawiedliwości – tak przez odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych.