Wzmocnić pokrzywdzonych

Tagi:

Ministerstwo Sprawiedliwości w IV kwartale br., w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, rozpoczyna szkolenia dla 840 osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w tym sędziów i prokuratorów. W ramach tego samego projektu w wybranych sądach utworzone zostaną również kolejne przyjazne pokoje przesłuchań.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji zawodowych osób, które podczas codziennej pracy mają styczność z ofiarami przestępstw. Ich efektem ma być nie tylko wzbogacenie wiedzy w zakresie praw i obowiązków przysługujących osobom pokrzywdzonym, ale również zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby tej grupy społecznej, związane ze skutkami popełnionego wobec nich przestępstwa oraz stresem związanym z różnymi formami uczestnictwa w postępowaniu karnym.

Szkolenia będą skierowane do sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych, a także pracowników organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Łącznie planowane jest przeszkolenie 840 osób. W całym kraju przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń obejmujących po 70 uczestników. Każde z nich będzie trwało trzy dni. Szkolenia będą prowadzone w każdym mieście będącym siedzibą sądu apelacyjnego. Na terenie każdej apelacji zostaną przeszkoleni przedstawiciele wszystkich grup zawodowych.

Tematyką szkoleń będą prawa i obowiązki osób pokrzywdzonych przestępstwem, omówione w części teoretycznej oraz warsztatowej. Część pierwsza będzie obejmowała następujące obszary tematyczne: pozycja pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, możliwości naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w świetle uregulowań k.k., k.p.k., k.c., k.p.c., k.k.w., ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, mediacja jako sposób likwidacji konfliktu między pokrzywdzonym przestępstwem a jego sprawcą, międzynarodowe standardy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, dobre praktyki pomocy ofiarom przestępstw z innych państw, możliwości wsparcia ofiar przestępstw z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także zasady przesłuchania w trybie art. 185a – 185c k.p.k. (procedura i wskazówki praktyczne). Na część praktyczną szkoleń będą składały się następujące zagadnienia: ryzyko wystąpienia wtórnej wiktymizacji jako skutku udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, metodologia przesłuchania osób pokrzywdzonych przestępstwem, praca z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem, pokrzywdzonymi na policji, w prokuraturze i przed sądem (możliwe postawy i pożądane reakcje organów procesowych) optymalne rozwiązania dotyczące wzajemnych kontaktów sprawcy i ofiary w postępowaniu karnym (ze szczególnym uwzględnieniem czynności obligatoryjnych – wymiana dobrych praktyk).

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ich uczestnicy nie poniosą żadnych dodatkowych wydatków związanych z podróżą, noclegiem oraz wyżywieniem. Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz możliwość zapisów dla uczestników dostępne są pod adresem: www.projekt-ms.pl.

Oprócz szkoleń dla profesjonalistów, w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” podejmowane są również inne działania. Dotychczas wybrano 16 podmiotów, które w kolejnych latach prowadzić będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach tych ofiary przestępstw mogą otrzymać bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz prawne. Ponadto prowadzone są szkolenia dla pracowników sądowych punktów obsługi interesanta dotyczące uprawnień przysługujących świadkom w toczących się postępowaniach karnych. Trwają też prace nad wyborem sądów, w których zostaną utworzone kolejne tzw. przyjazne pokoje przesłuchań – miejsca, w których prowadzone są przesłuchania w trybie art. 185a – 185c k.p.k. Ponadto w ostatnim kwartale br. planowane jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej uprawnień ofiar przestępstw i sposobów ich realizowania. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne pod adresem: www.nmf.ms.gov.pl.