Dokument: nowe ujęcie

12a_c_opt

Wprowadzenie legalnej definicji pojęcia „dokument” do prawa cywilnego oraz nowej formy czynności prawnych – tzw. formy dokumentowej – stanowi odpowiedź na wyzwanie czasów coraz bardziej zdominowanych przez komunikację elektroniczną. W niedalekiej przyszłości umożliwi też dalszą informatyzację wymiaru sprawiedliwości, m.in. wprowadzenie elektronicznego biura podawczego w sądach oraz elektronicznych akt spraw. W dziedzinie technologii informacyjnej współczesne czasy można nazwać epoką przejściową. Coraz częściej bowiem „papier” ustępuje miejsca nowym technikom utrwalania i przekazywania wiadomości. Stale zwiększa się liczba osób korzystających z urządzeń elektronicznych (komputerów, tabletów lub smartfonów), a te stwarzają coraz szerszy wachlarz możliwości zapisywania informacji. Można je utrwalać jako zapisy tekstu, dźwięku, obrazu albo zapisy audiowizualne.

Upadłość konsumencka – sukces nowych rozwiązań

ChromaStock_1058034_c_opt

Popularność obowiązującej od początku br. nowej formuły upadłości konsumenckiej znacząco przerosła oczekiwania. W ciągu pierwszego półrocza 2015 r. do sądów wpłynęło ponad 2,5 tys. spraw o ogłoszenie takiej upadłości, podczas gdy Ministerstwo Sprawiedliwości szacowało, że będzie ich ok. 1,8 tys. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych weszła w życie 31 grudnia 2014 r. Gruntownie zmieniła – obowiązujące od 2009 r. – przepisy regulujące postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Potrzeba nowych regulacji wynikała z tego, że dotychczasowe prawo było w praktyce martwe. – Statystyki dotyczące złożonych wniosków o upadłość konsumencką niezbicie dowodzą,

Powrót asesury sądowej

17_a_c_opt

Z początkiem 2016 r. do sądów powszechnych wraca – w nowej odsłonie – instytucja asesora. Umożliwi ona weryfikację kandydata na sędziego pod względem jego wiedzy prawniczej, jakości orzecznictwa, sprawności prowadzonych postępowań oraz predyspozycji charakterologicznych niezbędnych w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 30 lipca 2015 r. podpisał ustawę przywracającą instytucję asesora sądowego (ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2015 r. poz. 1224). Wchodzi ona w życie 1 stycznia 2016 r. Prace nad ustawą trwały od początku 2013 r., początkowo w zespole, w skład którego wchodzili przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i Krajowej Rady

Tagi:

Mniej długów w spadku

15_d_c_opt

Wchodzące w życie zmiany prawa cywilnego w znacznym stopniu poprawią sytuację prawną spadkobierców dziedziczących długi spadkowe. Co do zasady, dziedziczone będą długi do wartości stanu czynnego spadku. Jednocześnie ustawodawca wprowadził rozwiązania zapewniające większą ochronę wierzycieli spadkowych, do których należy m.in. instytucja ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza. W dniu 18 października 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539). Zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie ochrony obywateli przed niekorzystnymi skutkami braku złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Ustawa zmienia przepisy dotyczące odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, wprowadzając, jako zasadę, odpowiedzialność