Archiwum Bloga

Środek tymczasowy w postępowaniu przed Trybunałem

Europejski Trybunał Praw Człowieka może korzystać z środków tymczasowych (interim measures), które służą prawidłowemu przebiegowi postępowania i gwarancji interesów stron. Jakie są podstawy stosowania takich środków, w jakiego rodzaju sytuacjach Trybunał korzysta z nich najczęściej i jaką mogą przybrać postać? Trybunał nie wskazuje państwom wprost, co powinno zostać podjęte w celu zastosowania się do zalecenia środka tymczasowego. Praktyczne rozstrzygnięcie tej

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Od początku września do połowy listopada 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał trzy wyroki w sprawach polskich, dwukrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Stwierdzenie naruszenia prawa własności w kontekście prawa karnego, procesu karnego, czy też prawa karnego wykonawczego nie zdarza się szczególnie często. W ostatnich latach tego typu problem pojawił się na przykład w

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Od połowy czerwca do początku września 2016 roku Trybunał wydał siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce, pięciokrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji przez władze krajowe.  Trzy spośród owych siedmiu wyroków dotyczyły formułowanych przez skarżących zarzutów naruszenia swobody wypowiedzi, w związku z toczącymi się przeciwko nim postępowaniami sądowymi, czy to cywilnymi, czy też karnymi. Pozostałe odnosiły się do kwestii nieludzkiego traktowania skarżących, czy

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 30 » Wokanda

Strasburg a skuteczny krajowy środek prawny

W myśl Artykułu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odpowiedzialność za zagwarantowanie praw i wolności w niej przewidzianych spoczywa w pierwszej kolejności na władzach krajowych, a cały system ochrony praw człowieka ma jedynie charakter subsydiarny. Tego typu rozwiązanie ma oczywiście swoje ważkie konsekwencje. Po pierwsze, osoba, której prawo lub wolność została naruszona, powinna mieć do dyspozycji środek, za pomocą, którego mogłaby

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 30 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Od marca do połowy czerwca 2016 r. Trybunał zajmował się sprawami polskimi osiem razy, przy czym część z nich dotyczyła problemów rozstrzygniętych już w jego orzecznictwie. Trybunał wydał w tym czasie trzy wyroki w sprawach powtarzających się, dotyczących problemów rozstrzygniętych już wcześniej w orzecznictwie, takich jak status osadzonego niebezpiecznego (sprawa Karwowski przeciwko Polsce, skarga nr 29869/13), przeludnienie (sprawa Ojczyk przeciwko

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Wokanda

Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybunał w Strasburgu

Trybunał w Strasburgu niejednokrotnie stwierdzał naruszenie poszczególnych postanowień Konwencji w sytuacji, gdy sąd krajowy nie sprostał w sposób należyty obowiązkowi przywołania i wyjaśnienia przyczyn podjęcia określonego rodzaju decyzji. Tak było na przykład w przypadku długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania, czy też w przypadku ingerencji w prawo chronione Konwencją, na przykład w prawo do życia prywatnego, czy w swobodę wypowiedzi. Ale czy

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

W okresie listopad 2015 – luty 2016 r. Polska pojawiała się na wokandzie Trybunału 15 razy. Mimo tego, że większość wydanych w tym okresie wyroków dotyczyła kwestii ugruntowanych już w orzecznictwie, warto zwrócić uwagę na kilka bardziej interesujących spraw. Na 15 wyroków wydanych przez Trybunał w omawianym okresie, w aż jedenastu z nich stwierdzono naruszenie, co najmniej jednego postanowienia Konwencji.

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Wokanda

Swoboda wypowiedzi a powaga i bezstronność władzy sądowej

Jak wynika wprost z Artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi może być ograniczona przez wzgląd na potrzebę zagwarantowania powagi i bezstronności władzy sądowej. W jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka interpretuje to pojęcie w praktyce? Niewątpliwie swoboda wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych filarów społeczeństwa demokratycznego. Nie ogranicza się ona przy tym jedynie do informacji i poglądów, które są

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu i październiku 2015 roku, Trybunał pięciokrotnie wyrokował w sprawach przeciwko Polsce, czterokrotnie stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji. Niepotrzebne kontrole osobiste W wyroku wydanym w sprawie Milka przeciwko Polsce Trybunał zajmował się zarzutem sformułowanym przez skarżącego, który przebywał najpierw w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, a następnie w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. W obu tych placówkach penitencjarnych był karany dyscyplinarnie za odmowę poddania się kontroli osobistej,

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Okres wakacyjny to tradycyjnie czas, w którym Trybunał w Strasburgu ogranicza swoją aktywność orzeczniczą. Tak było i w tym roku, w okresie czerwiec – sierpień Trybunał wydał w sprawach polskich trzy wyroki. Każdy z nich stwierdzał naruszenie Konwencji. Pozbawienie wolności w schronisku dla nieletnich W sprawie Grabowski wobec nieletniego podejrzanego o popełnienie rozbojów, z uwagi na uzasadnioną obawę ukrycia się lub zatarcia śladów czynu karalnego, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia w schronisku

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Aktualności

Strasburg i wyrok pilotażowy

Od 11 lat, a więc od czasu ustanowienia tej praktyki, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w sprawach przeciwko Polsce trzy wyroki pilotażowe. Czym taki wyrok różni się od innych? I dlaczego jest szczególnie ważny? Koncepcja wyroku pilotażowego narodziła się w konsekwencji zapaści, w jakiej znalazł się Trybunał w Strasburgu w związku z rozszerzeniem się Rady Europy na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, istniejących problemów systemowych generujących znaczne ilości skarg oraz

Opublikowano w Numer 26 » Dobre Praktyki

Na wokandzie ETPCz

W okresie marzec-maj 2015 r. Trybunał wydał w sprawach polskich trzy wyroki. W dwóch z nich ETPCz stwierdził naruszenie Konwencji (odpowiednio, artykułu 3 oraz artykułu 5 § 4), podczas gdy w trzecim nie podzielił zarzutów sformułowanych przez skarżącego. Naruszenie zakazu złego traktowania W sprawie M. C. przeciwko Polsce skarżący został skazany na karę pozbawienia wolności m.in. w związku ze stawianymi mu zarzutami

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Aktualności

Wyroki ETPCz: wykonywanie

Publiczne zainteresowanie orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ustaje z reguły w momencie jego wydania, ewentualnie gdy stanie się on ostateczny. Wyrok Trybunału stwierdzający naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kończy pewien etap postępowania, otwierając jednak kolejny, nie mniej istotny – jego implementacji przez władze krajowe. Zgodnie z artykułem 46 Konwencji, Państwa – Strony Konwencji zobowiązują się do przestrzegania ostatecznych wyroków Trybunału we wszystkich sprawach,

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Dobre Praktyki

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy omówienie najciekawszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach polskich od grudnia 2014 do lutego 2015 r. Trybunał w Strasburgu, we wspomnianym okresie, wydał w sprawach polskich dziewięć wyroków, siedmiokrotnie stwierdzając naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W ramach owych dziewięciu wyroków Trybunał dwukrotnie zajmował się kwestią zarzucanego naruszenia art. 10 Konwencji dotyczącego wolności słowa (w sprawach Łozowska przeciwko Polsce i Marian Maciejewski przeciwko

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Wydarzenia

Strasburg ponownie o pozbawieniu wolności

Tematyka ingerencji w prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego gościła już na łamach „Na wokandzie” – w kontekście orzeczeń ETPCz stwierdzających naruszenie prawa do rozsądnego czasu tymczasowego aresztowania. Jakie inne zagadnienia pojawiają się w wyrokach Strasburga w sprawach polskich, a dotyczących standardu z artykułu 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności? Co do zasady, pozbawienie wolności jednostki powinno być w państwie prawa wyjątkiem, do którego może dojść jedynie

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Dobre Praktyki