Archiwum Bloga

Międzynarodowo o e-protokole

Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska stosuje zaawansowane rozwiązania w zakresie nagrywania spraw w sądach. Jeśli zaś chodzi o wykorzystanie technologii wideokonferencji w postępowaniach, pozostajemy tu daleko w tyle za europejskimi partnerami. W dniach 28-29 maja br. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-protokół – szansą na szybki i transparentny proces”. Została ona zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych”, współfinansowanego

Tagi:
Opublikowano w Informacje

EPU po poprawkach

Mimo olbrzymiej popularności i ukrócenia samowoli dłużników uchylających się od regulowania wierzytelności, elektroniczne postępowanie upominawcze nie zawsze było wykorzystywane zgodnie z jego celem. Wprowadzane właśnie zmiany w funkcjonowaniu e-sądu wzmocnią pozycję obywateli, których sprawy rozstrzygane są w tym systemie. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) – jako jedno z postępowań odrębnych stypizowanych w ramach Kodeksu postępowania cywilnego – zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. Jego wdrożenie miało umożliwić

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Informatyzacja sądów – korzyść dla przedsiębiorców

Za nami m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, zdalny wgląd do elektronicznej księgi wieczystej czy nagrywanie rozpraw. Przed nami – integracja rejestrów sądowych, dostęp on-line do informacji o stanie spraw oraz system elektronicznego potwierdzania odbioru korespondencji sądowej. Wszystko po to, by przyspieszyć postępowania i usprawnić kontakt z Temidą. Od kilku lat w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowanych jest szereg projektów informatycznych mających na celu wprowadzenie nowych technicznych

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Glosa do postanowienia SN z 26 marca 2009 r. w sprawie dopuszczalności wnoszenia drogą elektroniczną pism procesowych w postępowaniu karnym

W myśl ustawy o podpisie elektronicznym, pismo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego takim podpisem jest równoważne pismu w  formie papierowej. Brak w procedurze karnej przepisów szczególnych regulujących dopuszczalność wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną jest w tym przypadku kwestią drugorzędną. W ostatnich latach sądy wydały kilkadziesiąt orzeczeń, w których odniosły się do kwestii dopuszczalności opatrywania pism procesowych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Opublikowano w Numer 5 » Dokument i e-dokument w prawie prywatnym

Zagadnienia archiwizacji elektronicznych akt sądowych de lege lata

Jakim szczególnym zasadom archiwizacji podlegają elektroniczne dokumenty? Jakie obowiązki nakłada ustawodawca w zakresie prowadzenia archiwów elektronicznych? W dobie elektronizacji obrotu prawnego zagadnienia te stają się kluczowe również dla instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych dla każdej sprawy rozpoznawanej przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy tworzy się

Opublikowano w Numer 5 » Dostep do informacji w sądzie

Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowych – postulaty de lege ferenda

Ograniczenie wymogu składania przez strony postępowania sądowego papierowych wydruków z e-rejestrów, a także zrównanie rangi takich dokumentów wydawanych w postaci papierowej i elektronicznej – oto niektóre z istotnych kwestii wartych pilnego uregulowania w przepisach dotyczących rejestrów sądowych. Rejestry publiczne są zwykle postrzegane jako instytucje prawne, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie kosztów transakcji handlowych. Ułatwiają pozyskanie informacji o kontrahencie i przedmiocie

Opublikowano w Numer 5 » Dostep do informacji w sądzie

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w Polsce na tle rozwiązań niemieckich

Po informatyzacji ksiąg wieczystych oraz wprowadzeniu internetowego dostępu do ksiąg prowadzonych w systemie elektronicznym, nadszedł czas a informatyzację samego postępowania wieczystoksięgowego. Obejmie ono wyłącznie notariuszy, zaś efektem jego wprowadzenia będzie  uproszczenie i usprawnienie obrotu prawnego. Przygotowany przez Zespół ds. Informatyzacji Postępowań Sądowych działający przy Ministrze Sprawiedliwości, roboczy projekt ustawy mający na celu zinformatyzowanie postępowania o wpis w księdze wieczystej stanowi

Opublikowano w Numer 5 » Elektronizacja postepowań