Archiwum Bloga

Ochrona pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym – zmiany legislacyjne

W dniu 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. 21). Powyższa regulacja wprowadziła szereg zmian mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich życia i zdrowia. Ustawodawca założył, że środki pomocy i ochrony będą uruchamiane nie tylko w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, ale także po jego zakończeniu oraz

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Porady

Nowe obowiązki wobec pokrzywdzonego i oskarżonego

Przepisy nowego k.p.k. wymuszają stosowanie rozbudowanego katalogu pouczeń stron kontradyktoryjnego procesu. Jakie obowiązki w tym względzie czekają prokuratorów? Druga połowa bieżącego roku przyniesie szereg nowych wyzwań wszystkim uczestnikom postępowania karnego – począwszy od sędziów, prokuratorów i innych organów procesowych, przez strony, obrońców, pełnomocników, po świadków, biegłych oraz inne osoby, których udział w procesie karnym jest niezbędny, choćby pracowników sekretariatów sądów i prokuratur. Chodzi oczywiście

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Wokanda

Zgubne skutki ideologizacji

Brak ochrony prawnokarnej płodu w ostatniej fazie rozwoju prenatalnego jest problemem obiektywnym. Niestety, ostatnia awantura wokół planów nowelizacji k.k. zablokowała nawet możliwość dyskusji nad jego rozwiązaniem – pisze prokurator. Trzyletnie prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego zmierzające do kompleksowej nowelizacji Kodeksu karnego zakończyły się przekazaniem w grudniu ub.r. na ręce Ministra Sprawiedliwości gotowego projektu zmian. Pracom tym towarzyszyły liczne konferencje, podczas których

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Opinie

Karne (r)ewolucje

Od opracowania nowego modelu procesu karnego, przez stypizowane przestępstwa stalkingu, po projekt nowelizacji Kodeksu karnego – oto dorobek czterech lat pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. W listopadzie 2013 r. minęła jej dotychczasowa kadencja. Ostatnie posiedzenie plenarne działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji w kadencji 2009–2013 odbyło się 5 listopada ub.r. W tym dniu prof. dr hab.

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia

Racjonalnie o zbrodniach i przestępstwach gospodarczych

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego podjęła prace nad zmianami w części szczególnej k.k. Rozważana jest m.in. rezygnacja z niektórych czynów kwalifikowanych zabójstwa, a także zmiany w kodyfikacji przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. W czerwcu i lipcu 2013 r. w Krakowie, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla, obradował zespół Komisji ds. nowelizacji prawa karnego materialnego. Członkowie zespołu przedyskutowali kierunki zmian w zakresie poszczególnych rozdziałów Kodeksu karnego, jak również opracowali rozwiązania szczegółowe. Będą one stanowić

Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia » Numer 18 » Wydarzenia

Czas na prawo karne materialne

Zakończywszy prace związane z reformą procedury karnej, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego za niezbędne uznała dokonanie „przeglądu” instytucji prawa materialnego i zaproponowanie ich koniecznych korekt. Jakie konkretnie zmiany części ogólnej Kodeksu karnego brane są pod uwagę? Wciąż trwające prace nie pozwalają na zaprezentowanie ostatecznego i pełnego kształtu projektowanej nowelizacji, niemniej jednak już na obecnym etapie można pokusić się o zarysowanie kierunku zmian, jak również zaprezentować propozycje rozwiązań, które

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wydarzenia

Nowy k.p.k. po konsultacjach

Projekt założeń przedstawiony rządowi opiera się w istotnej części na zmianach w zakresie procedury karnej przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, niejednokrotnie opisywanych na łamach kwartalnika „Na wokandzie”. Uwzględnia on również wiele z postulatów zgłoszonych do samego projektu ustawy nowelizującej procedurę karną przez sędziów i prokuratorów. Warto również wspomnieć, że Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a zarazem członek

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wydarzenia

Środki zapobiegawcze – nowe rozwiązania

  Jakie zmiany w zakresie przepisów dotyczących stosowania środków przymusu i środków zapobiegawczych, zwłaszcza problematycznej instytucji tymczasowego aresztowania, przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego? W dniu 26 stycznia 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i ponownie do konsultacji środowiskowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Jest on efektem przeszło półtorarocznej pracy Komisji

Opublikowano w Numer 12 » Wydarzenia

15 lat, 25 lat, dożywocie

Możliwe zmiany katalogu kar i środków karnych to motyw przewodni kolejnej z cyklu konferencji zorganizowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Konferencję plenarną, która odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie w dniach 15-16 listopada 2011 r., poprzedziło sformułowanie przez Komisję katalogu pytań, na które odpowiedzi poszukiwano zarówno w przygotowanych przez prelegentów referatach, jak i w dyskusji zgromadzonych

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Wydarzenia

Czas na prawo materialne

Po opracowaniu i przyjęciu założeń projektu nowelizacji k.p.k., Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego rozpoczęła dyskusję o zakresie i celowości zmian przepisów części ogólnej Kodeksu karnego. Przeszło dekada obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 r. skłoniła Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego do zainicjowania dyskusji na temat zawartych w nim rozwiązań. Jak czytamy w „Założeniach wstępnych badania potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego” (dokument programowy Komisji): „Jednym

Opublikowano w Numer 7 » Wydarzenia

Zasady dobrej penalizacji

Ocena charakteru negatywnego zjawiska społecznego, nadto analiza prawnoporównawcza proponowanego środka karnego oraz ocena poziomu ochrony gwarantowanej przez obowiązujące przepisy – oto wypracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego warunki włączenia danego zachowania do kategorii zabronionych. Dotychczasowe trzy konferencje Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, poświęcone przedmiotowi jej prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, są tylko częścią działań podejmowanych przez to gremium. W codziennej

Opublikowano w Numer 6 » Wydarzenia

Postępowanie karne na finiszu

Konsekwencją przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego kierunku nowelizacji postępowania przygotowawczego i sądowego będą również zmiany w modelu postępowania odwoławczego oraz w kształcie instytucji nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Przygotowywane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego zmiany legislacyjne, które mają usprawnić postępowanie karne, obejmą wszystkie jego etapy – od postępowania przygotowawczego, przez proces sądowy, po postępowanie odwoławcze. Istotnym zmianom, zdaniem członków Komisji, powinny

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 4 » Wydarzenia

Areszt do nowelizacji

Zmiany w dziedzinie środków zapobiegawczych? Tak, ale skorelowane z modelem przyszłego postępowania karnego – proponuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Tak najogólniej można podsumować przebieg dyskusji i główne wnioski, jakie sformułowano podczas konferencji poświęconej tematyce środków zapobiegawczych zorganizowanej przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Karnego. Konferencja odbyła się 6 lipca br., zaś w roli prelegentów wystąpili: dr hab. Piotr Kardas, profesor Uniwersytetu

Opublikowano w Numer 3 » Wydarzenia