Poradnik – Standardy ochrony praw człowieka na przykładzie wyroków ETPCz w sprawach przeciwko Polsce

Wprowadzenie Konwencja o O chronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: Konwencja/EK PCz1), została otwarta do podpisu dla państw członkowskich Rady Europy2 w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., weszła zaś w życie, po uzyskaniu wymaganych 10 ratyfikacji, dnia 3 września 1953 r.3 Polska ratyfikowała Konwencję w dniu 2 października 1992 r., a dnia 19 stycznia 1993 r. weszła ona w życie wobec Polski. Konwencja wraz z protokołami dodatkowymi4, w powszechnej ocenie, stanowi podstawę normatywną najbardziej efektywnego na świecie systemu ochrony praw człowieka. Konsekwentnie i coraz wyraźniej w literaturze przedmiotu akcentuje się jej konstytucyjną funkcję (naturę) w tym systemie. Znajduje