Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

image001

7 marca 2017 roku Rada Ministrów zaakceptowała przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Reforma Krajowej Rady Sądownictwa zwiększy stopień demokratyzacji trybu wyboru kandydatów do Rady oraz zobiektywizuje ten tryb, a także wprowadzi cywilizowane, europejskie standardy. Jest odpowiedzią na duże, społeczne oczekiwanie zmian w polskim sądownictwie. – To jeden z wielu projektów, które zmierzają do tego, aby dokonać istotnych zmian w polskim sądownictwie. Zmian, które zmierzają do tego, aby z jednej strony usprawnić, przyspieszyć bieg spraw, które toczą się w polskich sądach, ale też podnieść sprawność organizacyjną, która w konsekwencji

Tagi:

Więcej praw w dochodzeniu roszczeń

image007

15 listopada 2016 roku Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, która ułatwi przedsiębiorcom, a także zwykłym obywatelom, dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników. Zatwierdzona przez Radę Ministrów nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych. Zaproponowane rozwiązania zapewnią skuteczne wykonywanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym. Chodzi o procedurę, dzięki której można w postępowaniu transgranicznym dochodzić wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych od dłużników z innych krajów. Blokada konta Wprawdzie rozporządzenia unijne można stosować w państwach członkowskich UE bezpośrednio, jednak w tym przypadku konieczne jest

Tagi:

Biurowość sądowa, czyli o sprawach, których w sądach nie ma

Ma_gorzata_Tomkiewicz_zdj.

Niejawna inwigilacja dotyka materii niezmiernie wrażliwej społecznie i stanowi jedną z najbardziej drastycznych form ingerencji w wolność osobistą jednostki. Wobec faktu, iż stosowanie kontroli operacyjnej powierzono „niezawisłym sądom” nie sposób nie zadać pytania, na ile ten aspekt działalności jest dla sądów obciążający i czy – analizując zagadnienie od strony organizacyjnej – sądy w kwestii kontroli operacyjnej żadnych trudności nie mają. Z informacji podanych przez Prokuratora Generalnego na podstawie art. 10ea ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy o prokuraturze wynika, że w roku 2015 Policja i inne służby skierowały do sądów wnioski o zastosowanie kontroli operacyjnej w odniesieniu do 5.673 osób. Zatrzymując

Tagi: ,

Gwarancje praw zatrzymanego

Przemys_aw_Ciunowicz_Gwarancje_praw_zatrzymanego_Wojciewski

Osoba zatrzymana posiada takie same prawa, jak przebywająca na wolności. W odbiorze społecznym zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie traktowane są często tak samo, jak pozbawienie wolności orzeczone prawomocnym wyrokiem skazującym. To niestety dość częste zjawisko, szczególnie wśród osób, które nie zajmują się zawodowo prawem. Jedną z naczelnych wartości w naszym społeczeństwie jest wolność osobista człowieka. Rzeczpospolita Polska stworzyła szereg unormowań, mających na celu jej należytą ochronę. Punktem wyjścia do zrozumienia wagi, jaką ustrojodawca przyłożył do stworzenia mechanizmów zabezpieczających w tym zakresie, jest art. 31 Konstytucji. Zgodnie z jego treścią, wolność osobista człowieka podlega ochronie prawnej. Ustęp drugi wspomnianego wyżej artykułu mówi

Tagi:

Prokuratura jako jeden z filarów Państwa

Dariusz_Barski_zdj_222.

Uchwalona 28 stycznia 2016 r. ustawa – Prawo o prokuraturze zastąpiła obowiązującą przez ponad 30 lat ustawę o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. Nie trzeba szerzej uzasadniać, że nowy akt prawny regulujący ustrój tak istotnej dla sprawnego funkcjonowania państwa instytucji, winien powstać znacznie wcześniej. Mimo deklaracji składanych w tym przedmiocie przez kolejne rządy od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, tak się jednak nie stało. To wieloletnie zaniechanie zostało szybko i sprawnie sanowane przez obecny parlament. Nowa regulacja została poddana krytycznym ocenom, również w zakresie zbyt szybkiego trybu jej uchwalenia. To o tyle kuriozalne, że środowiska, które przez dziesiątki

Tagi:

KKPK z nowym przewodniczącym

kkpk1_c_opt

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński w kwietniu br. został nowym przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. – Dalsza zasadnicza reforma postępowania przygotowawczego jest dziś koniecznością i celem, który będę realizował – mówi profesor. – Podstawowym zadaniem Komisji pod moim przewodnictwem jest monitorowanie wejścia w życie zmienionej procedury karnej. Jestem wielkim zwolennikiem reformy i wierzę, że kontradyktoryjność okaże się sukcesem. Oczywiście, pewne dalsze modyfikacje w postępowaniu judykacyjnym zapewne okażą się konieczne, jednak za wcześnie o nich mówić, dajmy czas nowej reformie sprawdzić się w praktyce – mówi prof. Kruszyński, który na etapie prac parlamentarnych nad nowelizacją k.p.k. uczestniczył – jako autor poselskiego projektu zmian w procedurze

Tagi:

Międzynarodowo o e-protokole

10_1 IMG_5551_c_opt

Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska stosuje zaawansowane rozwiązania w zakresie nagrywania spraw w sądach. Jeśli zaś chodzi o wykorzystanie technologii wideokonferencji w postępowaniach, pozostajemy tu daleko w tyle za europejskimi partnerami. W dniach 28-29 maja br. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-protokół – szansą na szybki i transparentny proces”. Została ona zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych”, współfinansowanego ze środków europejskich. Celem konferencji było przedstawienie rozwiązań dotyczących nagrywania posiedzeń sądowych, w tym przybliżenie rozwiązań dotyczących protokołowania czynności sądowych oraz przeprowadzania wideokonferencji stosowanych w innych krajach – także w kontekście strategii Unii Europejskiej dotyczącej zwiększonego udziału środków komunikowania się na odległość w sądowych

Tagi:

Wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami

48_Babicz1_c_opt

Prawnik musi na bieżąco sprawdzać własną rentowność, wciąż szukać nowych dróg dotarcia do klienta i nie przejmować się porażkami. Wtedy okaże się, że teza o podzielonym torcie prawniczym jest fałszywa – zauważa adwokat Michał Babicz. Z roku na rok dramatycznie rośnie liczba młodych prawników kończących aplikacje zawodowe. I to w sytuacji, gdy stawki drastycznie spadły, a na rynku nie ma dostatecznej liczby klientów. W efekcie, otwierając własną kancelarię, nie da się jej utrzymać i oprócz umiłowanego praktykowania prawa pod własnym szyldem trzeba szukać sobie dodatkowego zajęcia. Od pewnego czasu taka właśnie narracja dominuje w mediach głównego nurtu. O tym, jak ciężka jest dola młodych prawników. O tym, że wybrawszy taką drogę

Zamień togę na sportowy strój

DSC_0496_c_opt

9 września 2015 r. w Warszawie rozpocznie się XXVI Ogólnopolska Spartakiada Prawników. Impreza potrwa pięć dni i zgromadzi ok. 1,5 tys. uczestników, w tym ok. 800 prawników uczestniczących w zawodach sportowych. Organizatorem wydarzenia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, zaś Ministerstwo Sprawiedliwości objęło nad nim patronat. – Spartakiada to idealna okazja, by zmierzyć się z innymi prawnikami na płaszczyźnie sportowej. Radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze i komornicy będą mogli rywalizować w wielu dyscyplinach. Cieszę się, że po wielomiesięcznych zabiegach tegoroczna Spartakiada odbędzie się w stolicy Polski – mówi Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a zarazem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Spartakiady. Wśród dyscyplin sportowych, w których rywalizować

Tagi:

Kompensata: oczekiwane zmiany

17_kompensata1_cmyk_opt

Sejm pracuje nad senackim projektem nowelizacji instytucji kompensaty przysługującej ofiarom przestępstw lub osobom im najbliższym. Proponowane rozwiązania mają wreszcie szansę uczynić z kompensaty skuteczne narzędzie służące łagodzeniu tragicznych skutków czynów zabronionych. We wrześniu bieżącego roku upłynie dziesięć lat od wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.), która ustanowiła w polskim porządku prawnym nowy środek służący wsparciu osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wprowadzenie instytucji kompensaty dla ofiar przestępstw było skutkiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r (Dz. Urz. UE L 261 z 6.08.2004) odnosząca się

Tagi:

Kurator dla rodziny

29_przemoc_w_rodzinie2_opt

Właściwa współpraca sądu z kuratorem sądowym oraz asystentem rodziny w drodze postępowania opiekuńczego (rozpoznawczego) i wykonawczego może zapobiec podjęciu zbyt pochopnej decyzji o umieszczeniu małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ingerencja sądu rodzinnego w środowisko rodziny może przybrać dwojaką postać. Pierwsza z nich to postać interwencyjna – wynikająca z powstałej nagłej sytuacji kryzysowej w rodzinie, kiedy należy szybko zabezpieczyć dobro (zdrowie i życie) małoletniego. W tym przypadku sąd podejmuje decyzję o zabezpieczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie informacji przekazanej najczęściej przez policję lub pracownika socjalnego interweniującego w miejscu zamieszkania (pobytu) małoletniego i jego opiekunów. Decyzje sądu rodzinnego podejmowane w tym trybie często ocenianie są przez opinię publiczną jako wadliwe, choć wydaje się to niesłuszne. Informacja,

Sprawiedliwie o wyborach

55. Krzysztof Sobczak copy2

Aparat wyborczy w Polsce nigdy w ostatnim ćwierćwieczu nie skompromitował się w sposób zasadniczy. A czyja to zasługa? Ano sędziów zasiadających w komisjach wyborczych. Bo przecież nie polityków. Ubiegły rok był, a część obecnego jeszcze będzie, okazją do świętowania kolejnych okrągłych rocznic związanych z odzyskaniem przez Polskę suwerenności i demokracji. Paradoksalnie, fety te nie dotyczą grupy szczególnie zasłużonej w tej dziedzinie, czyli sędziów zaangażowanych przez ostatnie ćwierćwiecze w organizację wolnych, powszechnych wyborów. Wręcz przeciwnie. Wkrótce po obchodach rocznicy 25-lecia Okrągłego Stołu, wyborów z 1989 r., powołania rządu Mazowieckiego, uchwalenia planu Balcerowicza, formalnej likwidacji PRL i paru jeszcze pomniejszych zdarzeń, a przed podobną rocznicą pierwszych w pełni demokratycznych wyborów prezydenta i parlamentu, byliśmy świadkami bezprecedensowych ataków na

Ze świadkiem pod rękę

32. Dubois OK

Równość broni wymaga, by przedprocesowy kontakt obrońcy ze świadkiem oskarżenia stał się normą, zwłaszcza w warunkach kontradyktoryjnego procesu. Dziś jest mylnie postrzegany jako nadużycie prawa do obrony. Podczas zajęć z aplikantami zapytałem, czy adwokat przygotowując obronę ma prawo rozmawiać ze świadkiem na temat prowadzonej sprawy. Byli zdania, że nie. Powielili stereotyp. Znali przepis karny dotyczący poplecznictwa i słyszeli doniesienia medialne, że ktoś w rozmowie ze świadkiem próbował wpłynąć na losy postępowania. Wywnioskowali, że pozaprocesowy kontakt obrońcy ze świadkiem jest niedozwolony. Taki stereotyp podtrzymują również prokuratorzy, którzy pytają świadków, czy ktoś rozmawiał z nimi na temat sprawy, co wywołuje przekonanie, że taki kontakt byłby czymś

Tagi:

Bliżej spółki za złotówkę

rozmowa

Uelastycznienie struktury majątkowej oraz nowe instrumenty ochrony wierzycieli – Rada Ministrów przyjęła opracowane w MS założenia do projektu reformy spółki z o.o. Instytucja kapitału zakładowego na przestrzeni lat podlegała zmianom, które – ograniczając stopniowo jego minimalną wysokość – doprowadziły do utraty jego funkcji gwarancyjnej. Zmianom tym nie towarzyszyło utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony wierzycieli spółek z o.o. W efekcie, obecny model struktury majątkowej takich spółek wyczerpał swoje możliwości i wymaga zmian systemowych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest projekt założeń ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przyjęty 20 maja br. przez Radę Ministrów. Udziały beznominałowe Jednym z kluczowych rozwiązań, jakie przewidziano w projekcie, będzie

Tagi:

Pomoc pokrzywdzonym: doświadczenia międzynarodowe

4. IMG_0142_fmt

Konferencja „Victim Support Europe”, której gospodarzem w tym roku była Polska, zgromadziła ok. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z 22 krajów. Współorganizatorem spotkania było Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja odbyła się w dniach 14-17 maja br. w Warszawie. Uczestnicy, głównie z Europy, Ameryki Północnej i Afryki, mogli wybrać spośród 18 sesji plenarnych i prezentacji poświęconych różnorodnej tematyce – od ochrony dzieci przed przemocą, przez implementację dyrektyw Unii Europejskiej i przyszłość praw ofiar przestępstw w krajach europejskich, aż po mediację jako instytucję korzystną dla pokrzywdzonych. Organizatorzy tegorocznej konferencji szczególny nacisk położyli na aspekt praktyczny rozwiązywania przeszkód w świadczeniu pomocy ofiarom przestępstw. – Istnieje wielka potrzeba wymiany doświadczeń międzypaństwowych. Systemy pomocowe w  różnych państwach oraz

Tagi: