Więcej praw w dochodzeniu roszczeń

Tagi:

image00715 listopada 2016 roku Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, która ułatwi przedsiębiorcom, a także zwykłym obywatelom, dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników.

Zatwierdzona przez Radę Ministrów nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych. Zaproponowane rozwiązania zapewnią skuteczne wykonywanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym. Chodzi o procedurę, dzięki której można w postępowaniu transgranicznym dochodzić wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych od dłużników z innych krajów.

Blokada konta

Wprawdzie rozporządzenia unijne można stosować w państwach członkowskich UE bezpośrednio, jednak w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie zmian ustawowych. Bez nich nie byłoby możliwe ich prawidłowe wykonywanie w Polsce.

Nowe przepisy umożliwią wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika, niezależnie od państwa, w którym rachunek jest prowadzony. W Polsce ma to dotyczyć nie tylko rachunków bankowych, ale także prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie blokada rachunku dłużnika.

Informacja o rachunku

Nakaz wydany w jednym państwie UE będzie automatycznie uznawany i wykonywany w innym państwie członkowskim, bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania.

Wierzyciel będzie mógł uzyskać nakaz przed wszczęciem postępowania sądowego o zapłatę należnego roszczenia, a także na każdym etapie tego postępowania. Istotnym ułatwieniem dla wierzycieli będzie też możliwość uzyskiwania informacji na temat rachunków bankowych dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na takim rachunku.

Przyjętym przez rząd projektem zajmie się Sejm. Nowe regulacje mają obowiązywać od 18 stycznia 2017 r., czyli od daty stosowania rozporządzenia unijnego.