Cywilistyka

Tagi:
Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym - Piotr Pogonowski

Fot. LexisNexis

Piotr Pogonowski – „Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym”.

Profesor Pogonowski, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest autorem wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Najnowsza jego monografi a to pierwsza na rynku wydawniczym próba przedstawienia podstaw od dawna oczekiwanej i szeroko dyskutowanej instytucji postępowania grupowego.

Pozew zbiorowy jest znany w wielu systemach na całym świecie. Pierwsza część publikacji ma charakter prawnoporównawczy i obejmuje omówienie analogicznych instytucji w systemie prawa kontynentalnego oraz common law. Autor, korzystając z dorobku państw mających zbliżone do polskich regulacje prawne, przedstawia istotę postępowania grupowego oraz jego miejsce w systemie ochrony prawnej. W drugiej części monografi i prezentuje założenia rodzimego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości i uchwaloną przez Sejm 5 listopada 2009 r.

Dzięki instytucji postępowania grupowego polskie sądy będą mogły rozstrzygać kilka podobnych spraw wielu osób (podmiotów) w jednym postępowaniu. Właściwe do ich rozpatrywania w pierwszej instancji mają być sądy okręgowe w składzie trzech sędziów zawodowych. Do złożenia pozwu grupowego potrzeba będzie co najmniej 10 osób, które skierują podobne roszczenia w stosunku do jednego podmiotu. Sąd ma badać, czy więź między nimi daje podstawy do połączenia ich w grupę.

Powodem w postępowaniu grupowym ma być tzw. reprezentant grupy, np. członek grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Zasady, jakimi grupa będzie się rządziła, mają być każdorazowo ustalane w umowie zawieranej przez jej członków. Zgodnie z projektem, w postępowaniu będzie można dochodzić roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. W przypadku roszczeń pieniężnych członkowie grupy będą zobowiązani wyrazić zgodę na ryczałtowe określenie należnego im odszkodowania, co w praktyce uniemożliwi im indywidualne ich dochodzenie.

Proponowane rozwiązania mają w założeniu zmniejszyć koszty postępowań oraz odciążyć sądy od rozpatrywania wielu podobnych spraw. Z rozwiązaniami tymi warto zapoznać się już teraz. Prędzej czy później postępowanie zbiorowe zostanie wprowadzone do naszego porządku prawnego, zaś sprawy sądowe wytaczane przez klientów dużym fi rmom zaczną – wzorem amerykańskich – pojawiać się na wokandach polskich sądów.

Wydawca: LexisNexis, s. 192, cena 49 zł,

Opracowanie