Cywilistyka

Tagi:
Apelacja w postępowaniu cywilnym - Tadeusz Ereciński

Fot. LexisNexis

Tadeusz Ereciński – „Apelacja w postępowaniu cywilnym”.

Wydaje się, że o apelacji powiedziano i napisano już wszystko, choć jej „kariera” w wolnej Polsce datuje się dopiero od 1996 r., kiedy to została przywrócona do systemu prawa procesowego cywilnego. W związku z tym, że instytucja apelacji cywilnej jest stosunkowo młoda, wciąż pojawia się wiele ciekawych czy kontrowersyjnych kwestii i orzeczeń, które wpływają na praktyczne jej zastosowanie.

Profesor Ereciński od wielu lat łączy pracę akademicką na Uniwersytecie Warszawskim (jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego tej uczelni) z funkcją Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej. W swojej książce stara się kompleksowo przedstawić problematykę apelacji. Rozpoczyna od omówienia miejsca apelacji w systemie środków zaskarżenia orzeczeń sądowych oraz przedstawia prawnoporównawczy rys podobnych instytucji w prawie austriackim, niemieckim oraz francuskim. Następnie pokazuje ewolucję przepisów o apelacji cywilnej w polskim systemie prawnym, aby przejść do meritum – omówienia krok po kroku wszystkich aspektów tej instytucji, tj. jej dopuszczalności, postępowania sprawdzającego i odpowiedzi na apelację, aż do jej rozpoznania i analizy możliwych orzeczeń sądu II instancji. Całość zakończona jest osobnym rozdziałem, w którym autor przedstawia apelację w postępowaniu uproszczonym – na rynku księgarskim brakuje jeszcze odrębnych opracowań tej kwestii.

W książce powołano wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, które wyjaśniają charakter prawny apelacji oraz problemy związane z jej stosowaniem. Pożyteczną częścią publikacji wydaje się również aneks, w którym zamieszczono teksty dwóch przełomowych uchwał Sądu Najwyższego dotyczących apelacji. Pierwsza, z 23 marca 1999 r. (III CZP59/98), dotyczy możliwości zmiany ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania wyroku sądu pierwszej instancji, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego uzasadniającego odmienne ustalenia. Druga, z 31 stycznia 2008 r. (III CZP 49/07), odnosi się m.in. do braku związania sądu drugiej instancji przedstawionymi w apelacji zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, a także związania zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa procesowego.

Publikacja autorstwa prof. Erecińskiego wydaje się być bardzo dobrą propozycją dla wszystkich, którzy chcą pogłębić lub usystematyzować wiedzę na temat apelacji cywilnej, a ponadto może się okazać dobrym uzupełnieniem dostępnych na rynku komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego.

Wydawca: LexisNexis, s. 272, cena 89 zł

Opracowanie