Prawo Karne

Tagi:
Psychologia Sądowa dla Prawników - Ewa Gruza

Fot. Wolters Kluwer Polska

Ewa Gruza – „Psychologia sądowa dla prawników”.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna w trakcie przebiegu postępowania karnego jest znajomość psychologii. Profesor Ewa Gruza to w tym temacie ekspert. Jako adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego bada m.in. zagadnienia taktyki kryminalistycznej, a zwłaszcza problematykę osobowych źródeł dowodowych. Zajmuje się także zastosowaniem psychologii sądowej w procesie karnym, prawem dowodowym oraz teorią opiniowania i dowodu z opinii biegłego.

Ogromną zaletą książki jest jej warstwa językowa – łatwa do przyswojenia, stworzona przez „niepsychologa” dla „niepsychologów”. Autorka prezentuje teorie naukowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zagłębienia się w temat psychologii sądowej. Dodatkowo, poruszane w publikacji zagadnienia opisuje tak, aby czytelnicy mogli stopniowo poznawać złożoność ludzkiej psychiki oraz powody określonych zachowań. Charakteryzując poszczególne zmysły przybliża czytelnikowi procesy formułowania zeznań i wyjaśnień oraz identyfi kuje najczęstsze ich zaburzenia.

Sędziów oraz prokuratorów powinny szczególnie zainteresować rozdziały dotyczące psychologicznych aspektów przesłuchań świadków i podejrzanych. Przedstawiając kolejne etapy przesłuchania autorka analizuje jego taktykę oraz opisuje klasyczne metody jego prowadzenia, m.in. racjonalną i emocjonalną. Osobny rozdział poświęca przesłuchaniom szczególnym, np. biegłego, dziecka czy osoby starszej.

Interesujące wydają się zawarte w publikacji informacje na temat psychopatologii, czyli zaburzeń poznania, postrzegania czy pamięci, które mają istotny wpływ dla ocen i sądów czynionych w trakcie postępowania karnego. Autorka z perspektywy psychologicznej analizuje również pozostałe czynności pojawiające się w pracy prokuratora i sędziego, np. konfrontację, okazanie osoby, przeszukanie czy też wizję lokalną. W innym miejscu podaje szereg informacji na temat psychologicznych aspektów prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz profi lowania niewykrytych sprawców.

Drugą zasadniczą część publikacji stanowią rozdziały poświęcone metodom, modelom i kryteriom oceny wyjaśnień oraz zeznań. Książkę kończą rozważania na temat roli psychologów w procesie karnym oraz na sali sądowej. Stanowią one bardzo cenną wskazówkę dla prokuratorów oraz sędziów, a także pokazują, jak kluczowa może okazać się ich współpraca z psychologami na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Praca prof. Gruzy to idealna pozycja dla osób chcących pogłębić wiedzę psychologiczną, tak ważną w pracy operacyjnej, śledczej czy orzeczniczej. Niestety, szata edytorska publikacji nieco szwankuje – zbyt mało jest śródtytułów, zaś schematów grafi cznych dla opisywanych procesów psychologicznych zupełnie zabrakło. Pomimo tych drobnych uchybień książka prof. Gruzy jest jednak świetnym przewodnikiem po zagadnieniach psychologii sądowej, który na pewno warto mieć w swojej prawniczej biblioteczce.

Wydawca: Wolters Kluwer Polska, s. 324, cena 79 zł,

Opracowanie