Jack Daniels zeznaje

Jacek Dubois

Na każdą, nawet najpoważniejszą profesję, warto umieć spojrzeć z dystansem. Wszak umiejętność śmiania się z samego siebie jest jedną z największych zalet. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Jako prawnicy nie jesteśmy najbardziej lubianą grupą zawodową. Gani się nas za wszystko. Sędziów za opieszałość, adwokatów za chciwość, prokuratorów za wrodzony talent do umieszczania w akcie oskarżenia niewinnych osób. Wszyscy wiemy, że gośćmi sal sądowych są ci, którzy znaleźli się tam przez pomyłkę. – Wysoki Sądzie, jestem niewinny! – oświadcza w trakcie rozprawy oskarżony. – Wszyscy tak mówią – ripostuje sędzia. – No widzi pan, panie sędzio! Skoro wszyscy tak mówią, to

Tagi: ,

Praktyki w Radzie Europy

Logo Council of Europe

Coraz więcej studentów przekonuje się, że praktyki w sądzie czy staż w kancelarii to nie tylko atut w CV, ale też konieczne uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładach. W przypadku praktyk w Strasburgu do powyższych zalet należy dodać ogromny prestiż. 15 kwietnia upływa termin składania aplikacji na staże w Radzie E uropy w Strasburgu, które będą trwać od września do grudnia 2010 r. Rada Europy przyjmie po jednej osobie do każdego ze swoich 18 biur (m.in.: Parliamentary Assembly, Internal Audit, Secretariat of the Committee of Ministers, Office of the Commissioner for Human Rights, Directorate of External Relations). Podczas rekrutacji i „dopasowywania”

Tagi: ,

Porozumienie z radcami

Krajowa Rada Radców Prawnych dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ślad za adwokatami i Federacją Organizacji Pozarządowych działających na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz koordynatorzy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem podpisali 8 lutego 2010 r. porozumienie, na którego mocy radcowie będą m.in. udzielać bezpłatnej informacji prawnej ofiarom przestępstw. Przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych rozpoczną stałą współpracę z Ośrodkami, zaś reprezentant KRRP będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem. – Szczególna ochrona ofiar przestępstw jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawa. Samorząd Radców Prawnych będzie zawsze zaangażowany w te

„Warunkowy” dozór w rękach prokuratorów

Możliwość skutecznego izolowania sprawcy od ofiary przemocy w rodzinie już na etapie postępowania przygotowawczego – to główne założenie opracowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji art. 275 k.p.k. Nowy przepis przewiduje rozszerzenie katalogu środków zapobiegawczych, jakich może użyć prokurator, o zastosowanie wobec sprawcy – w miejsce tymczasowego aresztowania – dozoru, połączonego z warunkowym opuszczeniem lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Instrumentem mającym w założeniu odgrywać szczególną rolę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest m.in. „warunkowy” dozór policji – środek zapobiegawczy uregulowany w art. 14 ustawy z dnia 20 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

Nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, Jacek Jaworski – „Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Gospodarowanie nieruchomościami, w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, scalanie i podział gruntów, kwestie związane z prawem pierwokupu, wywłaszczaniem czy wyceną – wszystkie te zagadnienia z roku na rok stają się coraz bardziej istotne, zaś wielu prawników wciąż poszukuje dobrej literatury na ten temat. Jak dotychczas mieliśmy na rynku tylko jeden w miarę aktualny komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami autorstwa sędziów Sądu Najwyższego. Jego mankamentem był czysto cywilistyczny charakter opracowania, pozbawiony choćby rozważań przydatnych pośrednikom, zarządcom czy rzeczoznawcom. Czterech autorów niniejszego komentarza do ustawy

Tagi:

Prawo w kolorze niebieskim

Choć cieszy się nieco mniejszym prestiżem niż adwokat, to ma podobne kompetencje oraz podejmuje podobny zakres spraw – z wyłączeniem obrony w sprawach karnych i o przestępstwa skarbowe. Dlaczego warto zostać radcą prawnym? Może dlatego, że – jak podkreśla Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – w tym zawodzie najważniejsza jest niezależność. – A tę łączę z poczuciem wielkiej odpowiedzialności – dodaje Bobrowicz. Tradycja i motywy Radca prawny i adwokat to zawody pokrewne. Coraz głośniej mówi się o potrzebie ich ujednolicenia, jednak póki co, różnice między tymi zawodami wciąż istnieją. I nie chodzi tu wcale o zewnętrzne oznaki, czyli

Trwa kampania

Telewizyjne spoty, radiowe audycje, billboardy, plakaty – wszystko z myślą o ofiarach przestępstw, ich prawach oraz możliwościach otrzymania pomocy. Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiło do realizacji ogólnopolskiej kampanii pt. „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc” podejmującej temat osób pokrzywdzonych przestępstwem. W pierwszym kwartale 2010 r. kampania prowadzona jest przy użyciu 30-sekundowych spotów radiowych i telewizyjnych. Już wkrótce przekaz trafi na billboardy, zaś na jesieni planowane jest powtórzenie emisji telewizyjnych spotów. Na realizację kampanii zarezerwowano kwotę ok. 1 mln zł. Celem kampanii jest przekonanie pokrzywdzonych, by

Nowy fundusz – szansa na realną pomoc pokrzywdzonym

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

W Sejmie zakończyły się prace nad projektem utworzenia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jego konto zasilą, prócz odpisów z wynagrodzeń za pracę skazanych, także środki finansowe pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych. Sejm RP 12 lutego 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, przewidującą utworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (w dniu uchwalenia ustawa została przekazana Prezydentowi RP do podpisu). Nowa instytucja powstanie na bazie funkcjonującego już Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Głównym celem nowelizacji, której inicjatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości, jest zapewnienie realnego wsparcia osobom pokrzywdzonym

Cywilistyka

Apelacja w postępowaniu cywilnym - Tadeusz Ereciński

Tadeusz Ereciński – „Apelacja w postępowaniu cywilnym”. Wydaje się, że o apelacji powiedziano i napisano już wszystko, choć jej „kariera” w wolnej Polsce datuje się dopiero od 1996 r., kiedy to została przywrócona do systemu prawa procesowego cywilnego. W związku z tym, że instytucja apelacji cywilnej jest stosunkowo młoda, wciąż pojawia się wiele ciekawych czy kontrowersyjnych kwestii i orzeczeń, które wpływają na praktyczne jej zastosowanie. Profesor Ereciński od wielu lat łączy pracę akademicką na Uniwersytecie Warszawskim (jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego tej uczelni) z funkcją Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej. W swojej książce stara się kompleksowo przedstawić problematykę

Tagi:

Reforma Temidy – przykłady z UE

Dania, Słowacja, Austria, Finlandia, na koniec Holandia – te państwa odwiedziła delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach cyklu wizyt studyjnych finansowanych ze środków unijnych. Celem wyjazdów było przyjrzenie się praktyce krajów europejskich w reformowaniu systemu wymiaru sprawiedliwości. Wizyty miały miejsce w okresie od sierpnia 2008 r. do marca 2009 r. Skład ministerialnych delegacji nie był stały – kolejne państwa wizytowali dyrektorzy i urzędnicy Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego, Departamentu Kadr, Departamentu Organizacyjnego oraz Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. W sierpniu 2008 r. członkowie delegacji rozmawiali z urzędnikami Domstolsstyrelsenu – Duńskiej Administracji Sądowej w Kopenhadze, natomiast w październiku i grudniu 2008

Szkolenia: pokrzywdzeni

Od września 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi cykl szkoleń dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z pokrzywdzonymi oraz wprowadzanie do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, funkcjonującego obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej, katalogu dobrych praktyk w działaniach na rzecz ofiar przestępstw. Trzydniowe warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów – praktyków i pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również prawników, w tym sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie. Pierwszego dnia (część psychologicznopedagogiczna) uczestnicy szkolenia poznają techniki przesłuchania osoby pokrzywdzonej minimalizujące ryzyko jej wtórnej wiktymizacji, a także

Kompensata po poprawkach

Obowiązujące od czerwca 2009 r. znowelizowane przepisy ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw mają znacznie usprawnić funkcjonowanie tej instytucji. Rozszerzają krąg uprawnionych do otrzymania świadczenia oraz umożliwiają przyznanie go także za koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Kompensata, czyli przyznawane pokrzywdzonemu odszkodowanie pieniężne z powodu utraconych zarobków lub innych środków utrzymania, jak również poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, jest w polskim systemie prawnym instytucją nową. Wprowadzona cztery lata temu (por. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługujacej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, Dz. U. nr 96 poz. 608), jako wynik implementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej

Prawo Karne

Psychologia Sądowa dla Prawników - Ewa Gruza

Ewa Gruza – „Psychologia sądowa dla prawników”. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna w trakcie przebiegu postępowania karnego jest znajomość psychologii. Profesor Ewa Gruza to w tym temacie ekspert. Jako adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego bada m.in. zagadnienia taktyki kryminalistycznej, a zwłaszcza problematykę osobowych źródeł dowodowych. Zajmuje się także zastosowaniem psychologii sądowej w procesie karnym, prawem dowodowym oraz teorią opiniowania i dowodu z opinii biegłego. Ogromną zaletą książki jest jej warstwa językowa – łatwa do przyswojenia, stworzona przez „niepsychologa” dla „niepsychologów”. Autorka prezentuje teorie naukowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zagłębienia się

Tagi:

90 nowych Punktów Obsługi Interesantów

Udzielanie profesjonalnych i rzeczowych informacji, w jednym miejscu, siłami przeszkolonych pracowników sądów – oto główne cele funkcjonowania sieci Punktów Obsługi Interesantów. Obecnie w sądach powszechnych działa już 85 takich Punktów, kolejne 90 ma powstać do końca 2010 r. Kwestię tworzenia Punktów Obsługi Interesantów reguluje § 544a zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. „w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej” (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.). W Punktach, nazywanych niekiedy biurami obsługi interesantów, każdy zainteresowany może uzyskać podstawowe informacje o obowiązującej procedurze sądowej, w tym o sposobach

Telefon przeciwko oprawcom – projekt linii interwencyjnej

Już niedługo ofiary przemocy domowej, dręczone przez najbliższych skazanych prawomocnymi wyrokami, nie będą musiały dzwonić po pomoc pod numer 997. W ramach specjalnie utworzonej linii interwencyjnej dyżur pełnić będą specjaliści, którzy pokierują ich sprawą. Efekt? Zgłoszenie przestępstwa spowoduje natychmiastową interwencję policji, sądu lub zakładu karnego. Problem przemocy domowej dotyka blisko połowy polskich rodzin. Z badań przeprowadzonych w 2007 r. przez TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że co dziewiąty Polak był wielokrotnie krzywdzony przez członków swojej rodziny. Z myślą o takich osobach Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawowym założeniem projektu jest