Postępowania coraz sprawniejsze

924 tys. – o tyle w 2009 r. wzrosła liczba spraw załatwionych przez sądy powszechne. Jednocześnie sądownictwo znacznie zmniejszyło zaległości z poprzednich lat – spraw niezałatwionych było mniej o 184 tys., tj. o 10,5 proc. Ze wstępnych danych statystycznych opracowanych w MS wynika, że sądy powszechne w 2009 r. odnotowały wpływ 11 897 tys. spraw, czyli o 687 tys. więcej, niż rok wcześniej (wzrost o 6,1 proc.). Wraz ze znacznym wzrostem wpływu, zwiększyła się też liczba spraw, które zostały przez sądy rozpatrzone – z 11 155 tys. w 2008 r. do 12 080 tys. w 2009 r. (wzrost o 8,2

Tagi:

Dobro jednostki i dobro ogółu

Andrzej Zoll

Wyrażoną w Europejskiej Konwencji Bioetycznej zasadę, że interes i dobro istoty ludzkiej przeważają nad interesem społeczeństwa, powinniśmy wpisać do konstytucji. Felieton, który będzie ukazywał się na łamach kwartalnika „Na wokandzie”, ma pobudzać do dyskusji nad stanem polskiego ustawodawstwa. Nie mam żadnych wątpliwości, że stan ten wymaga wielu zmian. Inaugurując swój publicystyczny cykl chcę nawiązać do tak bardzo dyskusyjnej w Polsce kwestii, jaką jest ratyfikacja Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, uchwalonej 4 kwietnia 1997 r. w hiszpańskim Oviedo z inicjatywy Rady Europy. Prowadzona w Polsce dyskusja dotycząca zagadnień bioetycznych została sprowadzona praktycznie

Tagi: ,

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

Gdzie szukać praktyk? Jak się na nie dostać? Kiedy je odbyć? Podobne pytania niejednokrotnie zadają sobie studenci ostatnich lat kierunków prawniczych. Odpowiedzi można poszukać w Internecie lub u bardziej doświadczonych znajomych. Najlepiej jednak otrzymać je z pierwszej ręki. W dniach 15-21 marca w 15 największych ośrodkach akademickich w Polsce studenci prawa będą mieli okazję zapoznać się z ofertą praktyk i staży. Celem organizatorów 5. Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych jest umożliwienie przyszłym prawnikom zdobycia pierwszych doświadczeń w zawodzie. Ofertę staży, tak krajowych, jak i zagranicznych, zaprezentują kancelarie oraz firmy doradcze specjalizujące się w obsłudze prawnej. Pracodawcy wyjaśnią procedury aplikacyjne i przedstawią

Tagi: ,

Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej

Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK)

Ruszyły Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Ich najważniejszy cel to uproszczenie procedury karnej w kierunku skrócenia czasu trwania postępowań. Zespołem wybitnych prawników kieruje prof. Andrzej Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 3 grudnia ubiegłego roku i zostało poprzedzone wręczeniem przez ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego aktów powołania jej członkom. Komisja nie przewiduje prac nad stworzeniem nowych kodeksów (z wyjątkiem kodeksu wykroczeń), jej głównym zadaniem będzie za to, jak deklaruje prof. Zoll, uporządkowanie procedury w celu skrócenia czasu prowadzenia postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i czynności sędziowskich. Komisja skoncentruje się też na kodeksowych zasadach

Tagi:

KSSiP czyli nowy model szkolenia kadr

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)

Konsolidacja systemu kształcenia kadr sądownictwa i prokuratury w znaczący sposób podniesie poziom merytoryczny realizowanych szkoleń. Funkcjonowanie systemu wzorowane jest na sprawdzonych rozwiązaniach europejskich, uwzględnia przy tym kilkuletnią praktykę związaną z prowadzeniem w Polsce scentralizowanego kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Powołanie ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410, ze zm.), które rozpoczęło funkcjonowanie z dniem 1 września 2006 r., stanowiło zwieńczenie kilkuletnich prac nad reformą dostosowującą system szkolenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, referendarzy, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów powszechnych i prokuratury do standardów

Tagi: ,

Asesorzy. Początek reformy sądownictwa?

Adam Bodnar

Likwidacja instytucji asesora sądowego, a wraz z nią debata o modelu dochodzenia do zawodu sędziego, stanowiła swoisty test dla instytucji publicznych kształtujących wymiar sprawiedliwości. Niestety, nie wypadł on najlepiej. Zastrzeżenia wobec konstytucyjności instytucji asesora sądowego pojawiły się już w lipcu 2005 r. w artykułach w dzienniku „Rzeczpospolita”. Już wtedy można było podjąć próbę reformy asesury – stażu zawodowego, podczas którego osoby przed nominacją sędziowską dysponowały de facto uprawnieniami sędziów. W listopadzie 2006 r., już po wniesieniu skarg kwestionujących orzekanie przez asesorów, Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne podnosząc, że w sądach orzeka ponad 1,6 tys. asesorów oraz że może warto coś

Tagi: ,

Law Games

Finał konkursu Law Games, 2010 r.

Ocenić decyzję sądu, udzielić porady klientowi, zaproponować rozwiązanie problemu prawnego – z takimi zadaniami zmierzą się uczestnicy konkursu Law Games. Ogólnopolski konkurs, adresowany do studentów ostatnich lat prawa, pozwala sprawdzić w praktycznych sytuacjach zdobytą na studiach wiedzę oraz przekonać się, jakie zadania czekają pracowników dużej kancelarii prawnej. Organizowane w tym roku już po raz piąty Law Games składają się z dwóch etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu jednego z dwóch kazusów publikowanych w internecie. – Kazusy oparte są na prawdziwych przypadkach, z którymi zetknęliśmy się w naszej praktyce – tłumaczy dr Arwid Mednis, juror konkursu, partner w kancelarii współorganizującej zmagania. Spośród

Tagi: , ,

Z dziekanami o aplikacjach

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym – o tym dyskutowano podczas spotkania Ministra Sprawiedliwości z dziekanami i prodziekanami ds. dydaktycznych wydziałów prawa szkół wyższych. W czasie konferencji, która odbyła się w dniach 18-20 stycznia br., omówiono wyniki wrześniowych egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Podczas ostatniego naboru najlepszymi kandydatami okazali się absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli dziekani 14 uniwersytetów oraz 10 uczelni niepublicznych. Resort sprawiedliwości reprezentował minister Krzysztof Kwiatkowski oraz Podsekretarze Stanu – Jacek Czaja i Piotr Kluz. W spotkaniu uczestniczyła

Tagi: ,

Komornicy i nowe obowiązki sądów

Rys. Łukasz Jagielski

Trzy nowelizacje i tyle samo orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego to dotychczasowy bilans jednego tylko przepisu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Obecnie przedmiotem prac Sejmu jest rządowy projekt nowelizacji ustawy, który ma wyeliminować jej wady. Zmienią się zapisy dotyczące ustalania wysokości opłat egzekucyjnych oraz przywrócona zostanie możliwość sądowego ich miarkowania. Projekt (por. druk sejmowy nr 1810) zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) zakłada m. in. usprawnienie obsadzania wolnych stanowisk komorniczych oraz zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego, które – dziś regulowane również rozporządzeniem

Jack Daniels zeznaje

Jacek Dubois

Na każdą, nawet najpoważniejszą profesję, warto umieć spojrzeć z dystansem. Wszak umiejętność śmiania się z samego siebie jest jedną z największych zalet. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Jako prawnicy nie jesteśmy najbardziej lubianą grupą zawodową. Gani się nas za wszystko. Sędziów za opieszałość, adwokatów za chciwość, prokuratorów za wrodzony talent do umieszczania w akcie oskarżenia niewinnych osób. Wszyscy wiemy, że gośćmi sal sądowych są ci, którzy znaleźli się tam przez pomyłkę. – Wysoki Sądzie, jestem niewinny! – oświadcza w trakcie rozprawy oskarżony. – Wszyscy tak mówią – ripostuje sędzia. – No widzi pan, panie sędzio! Skoro wszyscy tak mówią, to

Tagi: ,

Praktyki w Radzie Europy

Logo Council of Europe

Coraz więcej studentów przekonuje się, że praktyki w sądzie czy staż w kancelarii to nie tylko atut w CV, ale też konieczne uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładach. W przypadku praktyk w Strasburgu do powyższych zalet należy dodać ogromny prestiż. 15 kwietnia upływa termin składania aplikacji na staże w Radzie E uropy w Strasburgu, które będą trwać od września do grudnia 2010 r. Rada Europy przyjmie po jednej osobie do każdego ze swoich 18 biur (m.in.: Parliamentary Assembly, Internal Audit, Secretariat of the Committee of Ministers, Office of the Commissioner for Human Rights, Directorate of External Relations). Podczas rekrutacji i „dopasowywania”

Tagi: ,

Porozumienie z radcami

Krajowa Rada Radców Prawnych dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ślad za adwokatami i Federacją Organizacji Pozarządowych działających na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz koordynatorzy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem podpisali 8 lutego 2010 r. porozumienie, na którego mocy radcowie będą m.in. udzielać bezpłatnej informacji prawnej ofiarom przestępstw. Przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych rozpoczną stałą współpracę z Ośrodkami, zaś reprezentant KRRP będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem. – Szczególna ochrona ofiar przestępstw jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawa. Samorząd Radców Prawnych będzie zawsze zaangażowany w te

„Warunkowy” dozór w rękach prokuratorów

Możliwość skutecznego izolowania sprawcy od ofiary przemocy w rodzinie już na etapie postępowania przygotowawczego – to główne założenie opracowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji art. 275 k.p.k. Nowy przepis przewiduje rozszerzenie katalogu środków zapobiegawczych, jakich może użyć prokurator, o zastosowanie wobec sprawcy – w miejsce tymczasowego aresztowania – dozoru, połączonego z warunkowym opuszczeniem lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Instrumentem mającym w założeniu odgrywać szczególną rolę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest m.in. „warunkowy” dozór policji – środek zapobiegawczy uregulowany w art. 14 ustawy z dnia 20 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

Nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, Jacek Jaworski – „Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Gospodarowanie nieruchomościami, w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, scalanie i podział gruntów, kwestie związane z prawem pierwokupu, wywłaszczaniem czy wyceną – wszystkie te zagadnienia z roku na rok stają się coraz bardziej istotne, zaś wielu prawników wciąż poszukuje dobrej literatury na ten temat. Jak dotychczas mieliśmy na rynku tylko jeden w miarę aktualny komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami autorstwa sędziów Sądu Najwyższego. Jego mankamentem był czysto cywilistyczny charakter opracowania, pozbawiony choćby rozważań przydatnych pośrednikom, zarządcom czy rzeczoznawcom. Czterech autorów niniejszego komentarza do ustawy

Tagi:

Prawo w kolorze niebieskim

Choć cieszy się nieco mniejszym prestiżem niż adwokat, to ma podobne kompetencje oraz podejmuje podobny zakres spraw – z wyłączeniem obrony w sprawach karnych i o przestępstwa skarbowe. Dlaczego warto zostać radcą prawnym? Może dlatego, że – jak podkreśla Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – w tym zawodzie najważniejsza jest niezależność. – A tę łączę z poczuciem wielkiej odpowiedzialności – dodaje Bobrowicz. Tradycja i motywy Radca prawny i adwokat to zawody pokrewne. Coraz głośniej mówi się o potrzebie ich ujednolicenia, jednak póki co, różnice między tymi zawodami wciąż istnieją. I nie chodzi tu wcale o zewnętrzne oznaki, czyli