Porozumienie z radcami

Krajowa Rada Radców Prawnych dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ślad za adwokatami i Federacją Organizacji Pozarządowych działających na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz koordynatorzy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem podpisali 8 lutego 2010 r. porozumienie, na którego mocy radcowie będą m.in. udzielać bezpłatnej informacji prawnej ofiarom przestępstw. Przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych rozpoczną stałą współpracę z Ośrodkami, zaś reprezentant KRRP będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem. – Szczególna ochrona ofiar przestępstw jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawa. Samorząd Radców Prawnych będzie zawsze zaangażowany w te

Trwa kampania

Telewizyjne spoty, radiowe audycje, billboardy, plakaty – wszystko z myślą o ofiarach przestępstw, ich prawach oraz możliwościach otrzymania pomocy. Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiło do realizacji ogólnopolskiej kampanii pt. „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc” podejmującej temat osób pokrzywdzonych przestępstwem. W pierwszym kwartale 2010 r. kampania prowadzona jest przy użyciu 30-sekundowych spotów radiowych i telewizyjnych. Już wkrótce przekaz trafi na billboardy, zaś na jesieni planowane jest powtórzenie emisji telewizyjnych spotów. Na realizację kampanii zarezerwowano kwotę ok. 1 mln zł. Celem kampanii jest przekonanie pokrzywdzonych, by

Szkolenia: pokrzywdzeni

Od września 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi cykl szkoleń dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z pokrzywdzonymi oraz wprowadzanie do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, funkcjonującego obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej, katalogu dobrych praktyk w działaniach na rzecz ofiar przestępstw. Trzydniowe warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów – praktyków i pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również prawników, w tym sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie. Pierwszego dnia (część psychologicznopedagogiczna) uczestnicy szkolenia poznają techniki przesłuchania osoby pokrzywdzonej minimalizujące ryzyko jej wtórnej wiktymizacji, a także

Mediacja dla każdego

Porady udzielane na ulicach, punkty informacyjne w sądach i prokuraturach, warsztaty w ośrodkach mediacyjnych. Tak wyglądały ogólnopolskie obchody II Międzynarodowego Dnia Mediacji, których współorganizatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości. 15 października 2009 r. w tramwajach, autobusach i na ulicach Warszawy pojawiły się pomarańczowe plakaty z hasłem „Mediacja jest OK.!”. Zawodowi mediatorzy przekonywali przechodniów o korzyściach płynących z tej instytucji, prezentowali symulacje postępowań mediacyjnych oraz udzielali odpowiedzi na pytania związane z ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Sądy i prokuratury poproszone zostały o wywieszenie w swoich budynkach i na stronach internetowych list z nazwiskami i telefonami mediatorów. W wielu miastach zorganizowano teatry mediacyjne, koncerty,

Tagi: ,

Na granicy wartości i zysku

Dyskusja o kondycji etycznej zawodów prawniczych – Uniwersytet Warszawski, listopad 2009 r.

Jaka jest kondycja moralna polskich prawników? Przed jakimi dylematami etycznymi najczęściej stają dziś adwokaci, radcowie i sędziowie? Odpowiedzieć na te pytania próbowali uczestnicy konferencji naukowej „Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?”, która 27 listopada 2009 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Główni organizatorzy konferencji – Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych – do dyskusji na temat etyki zawodowej zaprosili przedstawicieli środowisk adwokackich i radcowskich, sędziów, teoretyków prawa, socjologów i etyków. Ci za największe zagrożenie dla etyki adwokatów i radców prawnych uznali coraz powszechniejsze w środowisku przedkładanie sukcesu materialnego nad wartości moralne. Istotna z punktu widzenia etyki

Odznaczenia Ministra Sprawiedliwości

Wręczenie pamiątkowego medalu (od lewej: prof. Adam Strzembosz i Krzysztof Kwiatkowski)

Podczas uroczystych obchodów 20-lecia KRS dotychczasowi przewodniczący Rady, a także jej członkowie, którzy najdłużej uczestniczyli w pracach Rady, otrzymali resortowe odznaczenia. – Bez wątpienia KRS stanowi jeden z filarów demokratycznego ustroju RP – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. Obchody jubileuszu Krajowej Rady Sądownictwa, które odbyły się 18 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie, zgromadziły najwybitniejszych prawników, w tym dotychczasowych przewodniczących Rady oraz jej obecnych członków. Spotkanie otworzył sędzia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący KRS, następnie głos zabrali zaproszeni goście. – Tworzenie i kształtowanie ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, a także jej kompetencji, było świadectwem rozwoju demokracji w Polsce – podkreślił w przemówieniu Krzysztof

Tagi: ,

Powstał Departament Praw Człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości

Reagowanie na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka oraz zapewnienie należytej ochrony tych praw podczas postępowań prowadzonych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości – oto najważniejsze zadania nowego departamentu MS. Od momentu utworzenia w grudniu ub.r., Departament Praw Człowieka zajął się rozpatrywaniem indywidualnych skarg i wniosków w sprawach dotyczących łamania praw obywatelskich. Jednym z priorytetów DPC są również działania służące poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych. Departament koordynuje prace nad doskonaleniem systemu pomocy ofiarom przestępstw – prawnej, finansowej, psychologicznej czy organizacyjnej. W skład DPC wchodzą: Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, Wydział ds. Międzynarodowych Mechanizmów Kontroli oraz Wydział ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Redakcja

Tagi: