Trwa kampania

Telewizyjne spoty, radiowe audycje, billboardy, plakaty – wszystko z myślą o ofiarach przestępstw, ich prawach oraz możliwościach otrzymania pomocy.

Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiło do realizacji ogólnopolskiej kampanii pt. „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc” podejmującej temat osób pokrzywdzonych przestępstwem. W pierwszym kwartale 2010 r. kampania prowadzona jest przy użyciu 30-sekundowych spotów radiowych i telewizyjnych. Już wkrótce przekaz trafi na billboardy, zaś na jesieni planowane jest powtórzenie emisji telewizyjnych spotów. Na realizację kampanii zarezerwowano kwotę ok. 1 mln zł.

Celem kampanii jest przekonanie pokrzywdzonych, by aktywnie dochodzili swoich praw oraz korzystali z pomocy, jaką oferują im instytucje publiczne. Każdy z materiałów promocyjnych propaguje też uruchomioną w lutym 2009 r. stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, która ma się stać pierwszym źródłem fachowej informacji dla ofiar przestępstw.

Pokrzywdzeni, wyjdźcie z cienia

Głównym podmiotem postępowania karnego jest dziś sprawca przestępstwa. To na nim koncentrują swoją uwagę policjant, prokurator czy sędzia. Także po skazaniu nad sprawcą pracuje sztab ludzi, którzy podczas odbywania przez niego kary prowadzą działania resocjalizacyjne, sprawdzające, ochronne. W tym samym czasie pokrzywdzony, z bagażem negatywnych doświadczeń po doznanej krzywdzie, w traumie i stresie, zdany jest często na samego siebie. A przecież to jemu została wyrządzona szkoda.

Dlaczego tak się nie dzieje? W Polsce brak jest odpowiednio przygotowanych i właściwie przekazywanych informacji o prawach osób pokrzywdzonych (m.in. o możliwości uczestniczenia w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, ubiegania się o naprawienie szkody przez sprawcę, wniesienia powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie) oraz o sposobach skutecznego egzekwowania tych praw. Powszechna niewiedza skutkuje z kolei biernością samych zainteresowanych oraz rosnącą liczbą ofiar przestępstw, którym nie została udzielona żadna pomoc. Realizowana przez Ministerstwo kampania ma temu zaradzić. Zmianie ma ulec pokutujący w świadomości społecznej stereotyp ofiary – z osoby biernej i wycofanej życiowo, na osobę aktywną, dochodzącą swoich praw oraz odpowiednio traktowaną w toku postępowania karnego. Kampania jest jednocześnie nośnikiem informacji o konkretnych instytucjach prawnych i działaniach organizacyjnych podejmowanych przez MS na rzecz pokrzywdzonych.

Uwrażliwić całe społeczeństwo

Prócz samych pokrzywdzonych, adresatami realizowanej w tym roku kampanii medialnej jest również szeroko pojęta opinia publiczna oraz profesjonaliści pracujący z ofiarami przestępstw. Do przedstawicieli policji, prokuratury czy sądownictwa adresowany jest komunikat, że pokrzywdzony nie jest wyłącznie osobowym źródłem dowodowym, ale człowiekiem, któremu została wyrządzona krzywda. Kampania ma również uczulić przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na to, by respektowali potrzeby pokrzywdzonych oraz zachowywali równowagę stron w postępowaniu karnym.