Sąd i alternatywne metody rozwiązywania sporów – działania praktyczne

Mediacja

Kto może przekonać środowisko sędziowskie do zalet kierowania spraw do postępowań mediacyjnych? Zdaniem specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości – przedstawiciele tego środowiska pełniący w rejonach i okręgach funkcje koordynatorów ds. mediacji. Takich koordynatorów jest już w Polsce 100. Zwiększenie udziału metod mediacyjnych w rozwiązywaniu sporów prawnych to zadanie niełatwe. Niewątpliwe zalety ADR (ang. Alternative Dispute Resolutions – alternatywne metody rozwiązywania sporów) – szybkość, niewielki koszt, możliwość zrozumienia wzajemnych stanowisk przez strony, zażegnanie lub załagodzenie konfliktu – powinny prima facieprzekonać każdego do celowości spotkań z mediatorem. Tak się jednak nie dzieje. Mediacja pozostaje ciągle metodą „alternatywną” i to nie tylko w znaczeniu

Tagi: , ,

Telefon informacyjno-interwencyjny czyli skuteczny sposób na oprawcę z wyrokiem

Siedziba Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie działa telefon informacyjno-interwencyjny

Dzięki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości linii telefonicznej w 2011 r. udało się pomóc 37 rodzinom, których życie lub zdrowie mogło być zagrożone z powodu przemocy w rodzinie. Każdorazowo kontakt pokrzywdzonego z infolinią uruchomił natychmiastowe działania kuratora, policji i sądu. Przemoc w rodzinie to ciągle poważny problem. Policja podejmuje rocznie ponad 80 tys. interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, zaś sądy tylko w 2009 r. skazały ponad 14 tys. sprawców tego rodzaju przemocy. W ostatnich latach praktyka zapobiegania przemocy w rodzinie uwypukliła jednak kolejny problem związany z brakiem skutecznej separacji osadzonych już sprawców od ofiar przemocy. W 2009 r. na

Programy korekcyjno-edukacyjne czyli szansa na zmianę postaw sprawców

Programy korekcyjno-edukacyjne

Uczestnictwo sprawcy przemocy domowej w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych może skutecznie wpłynąć na zmianę jego dotychczasowych zachowań. Niedawna nowelizacja Kodeksu karnego daje szansę na częstsze stosowanie tego środka probacyjnego, obecnie już bez konieczności uzyskiwania wstępnej zgody skazanego. Sprawcy przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności przestępstwa znęcania się (art. 207 k.k.), to szczególna grupa osądzonych. Często nie są oni w stanie pogodzić się z faktem, że ich dotychczasowe zachowania wobec najbliższych były niewłaściwe. Stąd także biorą się trudności w ewentualnym sprawowaniu wobec takich skazanych dozoru kuratorskiego, a także stosunkowo częsta ich powrotność do zachowań przemocowych. Trudności z

Przemoc w rodzinie – nowe narzędzia zapobiegawcze

Przemoc w rodzinie – nowe narzędzia zapobiegawcze

Ostatnio wprowadzone przepisy dotyczące oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie umożliwiają ich szybką i skuteczną izolację od osób pokrzywdzonych. Jakie to przepisy i jak z nich korzystać? „Dlaczego w Polsce osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, zwykle kobiety, często z dziećmi, muszą uciekać z domu przed innym domownikiem – sprawcą przemocy, niekiedy zamieszkiwać u krewnych bądź w domach samotnej matki, podczas gdy sprawca przemocy może cieszyć się komfortem pozostawania w mieszkaniu?”. Podobne pytania zadawały wielokrotnie organizacje międzynarodowe (organizacja Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza jej komitet Praw człowieka, czy też Rada europy), krajowe organizacje pozarządowe, wreszcie sami pokrzywdzeni. odpowiedź była jedna: „nie dysponujemy skutecznymi

Europejskie standardy postępowania z ofiarami przestępstw – nowe rozwiązania

Infolinia

Przyjęcie dyrektywy ustanawiającej minimalne standardy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw sprawi, że na terenie UE ujednolicone zostaną zasady traktowania takich osób. Negocjowane obecnie rozwiązania prawne zmierzają do zastąpienia obowiązującej przez ostatnie 10 lat decyzji ramowej w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym, której cele nie zostały w pełni osiągnięte. Odmienne systemy prawne poszczególnych państw europejskich są przyczyną nierównego traktowania ofiar przestępstw na terenie Unii Europejskiej, a także różnych standardów ochrony osób pokrzywdzonych. Fakt ten wyraźnie dostrzeżony został w związku ze zniesieniem granic wewnętrznych między państwami członkowskimi, czego skutkiem jest wzrost mobilności mieszkańców Europy oraz wzrost liczby przypadków,

Europejski Trybunał Praw Człowieka a prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem

Siedziba ETPCz w Strasburgu

W Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie znajdziemy postanowień, które wprost odnoszą się do praw ofiar przestępstw. Czy zatem można wnioskować, że pokrzywdzonym nie przysługują uprawnienia chronione Konwencją? Nic bardziej mylnego. Bezpośrednim interesem pokrzywdzonego jest to, by sprawca przestępstwa, którego padł ofiarą, został wykryty i poniósł odpowiedzialność za swój czyn. Ewentualne obowiązki państwa wobec ofiary przestępstwa – w kontekście funkcjonowania europejskiego mechanizmu ochrony praw człowieka – co do zasady aktualizują się dopiero wtedy, gdy czyn zabroniony stanowi jednocześnie poważne naruszenie praw człowieka. Z perspektywy Europejskiej Konwencji o O chronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz orzecznictwa

Kompensata dla ofiar przestępstw. Co sprawdzone, a co wymaga poprawy?

Kompensata dla ofiar przestępstw

Kompensata to podstawowy instrument prawny zwiększający pozycję procesową ofiar przestępstw wobec ich sprawców. Niestety, pokrzywdzeni nie mają świadomości istnienia tego środka. Jak upowszechnić ubieganie się o kompensatę? Przez lata wiele państw europy, skupiając się na stworzeniu wszechstronnego systemu resocjalizacji sprawców, zaniedbywało osoby pokrzywdzone. Dopiero odnosząca się do instytucji kompensaty dyrektywa Rady Unii europejskiej nr 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. istotnie wzmocniła pozycję ofiar przestępstw w postępowaniu karnym. Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek stworzenia programów odszkodowawczych dla ofiar przestępstw umyślnych popełnionych z użyciem przemocy, które zapewnią ofiarom „słuszne i odpowiednie” odszkodowanie. Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania powinno przy

Pomoc w Internecie – nowa odsłona strony dla pokrzywdzonych

Strona internetowa pokrzywdzeni.gov.pl

Ofiary przestępstw zasługują na szybkie i skuteczne wsparcie ze strony państwa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało modernizację popularnej strony www.pokrzywdzeni.gov.pl. Od lat priorytetem działań Ministerstwa Sprawiedliwości jest poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem. Cel ten, obok podejmowania licznych akcji edukacyjnych, realizowany jest również przy pomocy publikacji zamieszczanych na utworzonym przed trzema laty portalu www.pokrzywdzeni.gov.pl. Na portalu zgromadzono w jednym miejscu wszelkie informacje, jakich może potrzebować ofiara przestępstwa, przede wszystkim zaś dokładne wskazówki na temat tego, gdzie taka osoba znajdzie fachową pomoc. Od początku uruchomienia stronę odwiedziło kilkaset tysięcy użytkowników, zaś co miesiąc zagląda na nią średnio ok. 7 tys.

Tagi: , , , ,

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – dlaczego warto kierować do nich ofiary?

Ogólnopolskie Pogotowie Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Nowoczesny system wsparcia dla pokrzywdzonych oparty o sieć 16 specjalistycznych ośrodków pomocy już działa. Nadszedł czas, by przekonać urzędników sądowych, sędziów i prokuratorów o celowości kierowania do tych ośrodków ofiar przestępstw. Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości propaguje najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem. W 2008 r., w ramach implementacji decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW), Ministerstwo zrealizowało projekt „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Jego podstawą było utworzenie sieci 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, po jednym w każdym województwie. Każdy z takich ośrodków prowadzony jest

Tagi: , , ,

Przyjazne pokoje przesłuchań dzieci. Choć niezbędne, dlaczego niewykorzystywane?

Przyjazny pokój w Sądzie Rejonowym w Mielcu

Kiedyś do uzyskania miana przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci wystarczył komplet dziecięcych mebli, kredki i kilka pluszaków. Dziś takie pokoje wyposażane są w nowoczesny sprzęt rejestrujący przesłuchania oraz poddawane procesowi certyfikacji. Podejście sędziów do problemu udziału pokrzywdzonych dzieci w procedurach sądowych zmienia się jednak dużo wolniej, niż standardy dotyczące pokoi. Czas na modyfikacje. Jeszcze 10 lat temu wielokrotne przesłuchiwanie dziecka w sali sądowej w obecności oskarżonego można było „usprawiedliwić” brakiem odpowiednich regulacji prawnych oraz brakiem faktycznych możliwości zapewnienia dziecku przyjaznych warunków przesłuchiwania. Dziś taka wymówka jest nieaktualna. Nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 2003 r. wprowadzono obowiązek jednokrotnego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

Tagi: , , ,

Pokrzywdzony w sali rozpraw – jak interpretować jego zeznania i jak zagwarantować należytą ochronę jego praw?

Sala sądowa, miejsce rozpraw

Dla większości osób składanie zeznań przed sądem stanowi sytuację psychologicznie trudną, a w związku z tym jest przeżyciem stresującym. Wpływają na to zróżnicowane czynniki psychospołeczne, których nasilenie w przypadku świadków pokrzywdzonych istotnie wzrasta. Z badań psychologów wynika, że pokrzywdzeni przestępstwem konieczność zeznawania na sali sądowej nierzadko interpretują jako dodatkową dolegliwość spotykającą ich ze strony społeczeństwa, tym razem reprezentowanego przez wymiar sprawiedliwości. Poczucie to wynika często z nieznajomości procedur prawnych i niezrozumienia wynikających z nich powinności świadków. Sytuację niewiele poprawia rutynowe pouczanie takich osób podczas rozpraw o ciążących na nich obowiązkach. Co więcej, informacje o grożących konsekwencjach bywają odbierane jako przejaw

Tagi: , , ,

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Co jeszcze możemy zrobić?

Pokrzywdzony w sądzie

Choć obowiązujące w instytucjach wymiaru sprawiedliwości standardy postępowania z ofiarami przestępstw z roku na rok ulegają wyraźnej poprawie, to wciąż jednak zmian wymagają postawy sędziów i prokuratorów wobec ofiar przemocy w rodzinie. Najistotniejsze, by chronić takie osoby przed wtórną wiktymizacją oraz by właściwe rozumieć specyficzne mechanizmy rządzące tego rodzaju przestępczością. Faktem jest, że od kilku lat w polskim wymiarze sprawiedliwości, obok sprawiedliwego „karania sprawców”, coraz większą uwagę przywiązuje się do kwestii właściwej „rekompensaty strat dla ofiar przestępstw”. jednak wciąż zdarza się, że problematyka pokrzywdzonych, w szczególności pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie, bywa bagatelizowana. Widać to szczególnie z perspektywy osób zajmujących

Tagi: , , , , , , , , ,