Telefon informacyjno-interwencyjny czyli skuteczny sposób na oprawcę z wyrokiem

Siedziba Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie działa telefon informacyjno-interwencyjny

Dzięki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości linii telefonicznej w 2011 r. udało się pomóc 37 rodzinom, których życie lub zdrowie mogło być zagrożone z powodu przemocy w rodzinie. Każdorazowo kontakt pokrzywdzonego z infolinią uruchomił natychmiastowe działania kuratora, policji i sądu. Przemoc w rodzinie to ciągle poważny problem. Policja podejmuje rocznie ponad 80 tys. interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, zaś sądy tylko w 2009 r. skazały ponad 14 tys. sprawców tego rodzaju przemocy. W ostatnich latach praktyka zapobiegania przemocy w rodzinie uwypukliła jednak kolejny problem związany z brakiem skutecznej separacji osadzonych już sprawców od ofiar przemocy. W 2009 r. na

Programy korekcyjno-edukacyjne czyli szansa na zmianę postaw sprawców

Programy korekcyjno-edukacyjne

Uczestnictwo sprawcy przemocy domowej w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych może skutecznie wpłynąć na zmianę jego dotychczasowych zachowań. Niedawna nowelizacja Kodeksu karnego daje szansę na częstsze stosowanie tego środka probacyjnego, obecnie już bez konieczności uzyskiwania wstępnej zgody skazanego. Sprawcy przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności przestępstwa znęcania się (art. 207 k.k.), to szczególna grupa osądzonych. Często nie są oni w stanie pogodzić się z faktem, że ich dotychczasowe zachowania wobec najbliższych były niewłaściwe. Stąd także biorą się trudności w ewentualnym sprawowaniu wobec takich skazanych dozoru kuratorskiego, a także stosunkowo częsta ich powrotność do zachowań przemocowych. Trudności z

Przemoc w rodzinie – nowe narzędzia zapobiegawcze

Przemoc w rodzinie – nowe narzędzia zapobiegawcze

Ostatnio wprowadzone przepisy dotyczące oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie umożliwiają ich szybką i skuteczną izolację od osób pokrzywdzonych. Jakie to przepisy i jak z nich korzystać? „Dlaczego w Polsce osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, zwykle kobiety, często z dziećmi, muszą uciekać z domu przed innym domownikiem – sprawcą przemocy, niekiedy zamieszkiwać u krewnych bądź w domach samotnej matki, podczas gdy sprawca przemocy może cieszyć się komfortem pozostawania w mieszkaniu?”. Podobne pytania zadawały wielokrotnie organizacje międzynarodowe (organizacja Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza jej komitet Praw człowieka, czy też Rada europy), krajowe organizacje pozarządowe, wreszcie sami pokrzywdzeni. odpowiedź była jedna: „nie dysponujemy skutecznymi

Europejskie standardy postępowania z ofiarami przestępstw – nowe rozwiązania

Infolinia

Przyjęcie dyrektywy ustanawiającej minimalne standardy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw sprawi, że na terenie UE ujednolicone zostaną zasady traktowania takich osób. Negocjowane obecnie rozwiązania prawne zmierzają do zastąpienia obowiązującej przez ostatnie 10 lat decyzji ramowej w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym, której cele nie zostały w pełni osiągnięte. Odmienne systemy prawne poszczególnych państw europejskich są przyczyną nierównego traktowania ofiar przestępstw na terenie Unii Europejskiej, a także różnych standardów ochrony osób pokrzywdzonych. Fakt ten wyraźnie dostrzeżony został w związku ze zniesieniem granic wewnętrznych między państwami członkowskimi, czego skutkiem jest wzrost mobilności mieszkańców Europy oraz wzrost liczby przypadków,