KRS czyli więcej obywatela w sądownictwie

Łukasz Bojarski, członek KRS

Czy Krajowa Rada Sądownictwa powinna być tylko reprezentantem sędziów, czy konstytucyjnym organem będącym platformą wymiany poglądów płynących także spoza środowiska? Wydaje się, że w pracach Rady bardziej słyszalny powinien być głos organizacji obywatelskich, czy świata nauki – pisze Łukasz Bojarski, członek KRS. Zgodnie art. 187 Konstytucji RP, w skład liczącej 25 osób Krajowej Rady Sądownictwa wchodzą sędziowie (17 członków – prezesi Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 15 sędziów wybranych przez środowisko), parlamentarzyści (4 posłów i 2 senatorów wybranych przez swoje izby), Minister Sprawiedliwości oraz osoba powołana przez Prezydenta RP. Od września 2010 r. jestem członkiem KRS z rekomendacji

Tagi:

Przedsiębiorco, idź do mediatora

Sędzia Dariusz Wojtczak

Mediacja ze skierowań sądu jest w sprawach gospodarczych instytucją niewykorzystaną. Czy powodem tego stanu rzeczy jest niechęć sędziów do mediacji czy raczej brak zgody stron na korzystanie z niej w toku postępowania? – zastanawia się sędzia Dariusz Wojtczak. Dane statystyczne nie napawają optymizmem. Z informacji zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2010 r. sądy okręgowe i rejonowe skierowały do mediacji na podstawie art. 1838 § 1 k.p.c. zaledwie 848 spraw gospodarczych. Stało się tak mimo intensywnej promocji tej instytucji oraz jej niezaprzeczalnych zalet. Z moich rozmów przeprowadzonych z przedsiębiorcami w trakcie konferencji pt. „Mediacje cywilne, gospodarcze i

Tagi: , ,

Sędzia i kaganek oświaty

Sędzia Jolanta Machura-Szczęsna

Lubimy skarżyć się na zatrważająco niską świadomość prawną polskiego społeczeństwa. Tymczasem powszechna indolencja prawna obywateli to w dużej mierze także nasza wina – pisze sędzia Jolanta Machura-Szczęsna. Moja nastoletnia córka, gimnazjalistka, pyta mnie czasem o kwestie związane z prawem i moją pracą. W szkole młodzież nie uczy się o prawie. Postanowiłam kiedyś przeczytać jej mój prawniczy felieton, aby uzmysłowić, jakimi problemami się zajmuję. W trakcie lektury dziewczyna niestety zasnęła… Obudzona przez mnie skomentowała: „Mama, to było takie nudne. Nigdy nie zostanę prawnikiem!”. Dlaczego nudne? Może z powodu prawniczego języka, jakkolwiek w artykule użytego w bardzo ograniczonym zakresie? Może przez fakt,

Tagi: ,

Kalendarium

22-23 marca, Wrocław II Ogólnopolska Konferencja „Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce” Tematyka konferencji organizowanej na trzy miesiące przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej dotyczyć będzie zagadnień z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej organizatorów imprez masowych, bezpieczeństwa takich imprez oraz kwestii z pogranicza prawa sportowego i ekonomii, w tym odpowiedzialności finansowej sportowców. Więcej informacji: www.elsaeuro2012. cba.pl/euro. 29-30 marca, Warszawa Konferencja naukowa „Biometria w prawie i kryminalistyce” Tej dynamicznie rozwijającej się nauce poświęcona będzie konferencja organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Instytut Badawczy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Celem konferencji jest podsumowanie stanu wiedzy na temat prawnych i kryminalistycznych zastosowań biometrii

Tagi: ,

Praktyka czyni prawnika

Praktyki prawnicze to niezbędny element w CV każdego studenta i absolwenta prawa. Na wiosnę studenci i absolwenci prawa będą mieli kilka okazji, żeby zapoznać się z ofertą kancelarii i korporacji prawniczych. W dniach 6-13 marca 2012 r. odbędą się III Prawnicze Targi On-line. Przy pomocy specjalnie przygotowanej platformy internetowej (http://www.etargi.elsa.org.pl) młodzi prawnicy będą mieli okazję „spotkać się” z przedstawicielami firm i instytucji prawniczych. Zalety takiego kontaktu to zdobycie informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego oraz dostępnych ścieżek kariery w wybranej instytucji, poznanie zasad funkcjonowania potencjalnego pracodawcy, poznanie zasad aplikowania do firm i kancelarii, a także możliwość złożenia swojej oferty pracy

Tagi: ,

Dziecko w pracy naukowej

Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka i wybitni naukowcy reprezentujący specjalności związane z tematyką konkursu, będzie oceniać prace pod względem ich walorów poznawczych, metodologicznej rzetelności, a także możliwości praktycznego wykorzystania zaprezentowanych rezultatów. Prace magisterskie i doktorskie mogą zgłaszać ich autorzy, promotorzy oraz władze uczelni w porozumieniu i za zgodą autora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe: w kategorii prac doktorskich główna nagroda wynosi 5 tys. zł, w kategorii prac magisterskich – 3 tys. zł. Organizatorzy zamierzają również przyznać wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 31 stycznia 2012 r. na adres Biura RPD

Tagi: ,

O kobiecie w prawie

Temida

Konferencja „Kobieta w Prawie”, organizowana w dniach 16-17 marca 2012 r. przez Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ oraz Sekcję Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Swoje referaty przedstawią zarówno eksperci (teoretycy oraz praktycy), jak i studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich. Wystąpienia prezentowane podczas pierwszego dnia konferencji skupiać się będą wokół zagadnień związanych z pozycją kobiety we współczesnych społeczeństwach w tzw. pojęciu optymistycznym, dotyczącym m.in. umacniania jej pozycji jako dobrego pracownika, naukowca i eksperta. – Będziemy rozmawiać o pozycji kobiet na rynku pracy, w tym szansach ich

Tagi:

Skrytykuj wyrok najlepszych

Młotek sędziowski - atrybut sędziego

Chcesz poczuć się jak wybitny autorytet prawniczy? Zobaczyć, jak świat nauki polemizuje z orzeczeniami sądów? Napisz konkursową glosę! Konkursy na glosę z zakresu różnych gałęzi prawa na stałe wpisały się w akademicki kalendarz wydarzeń studentów prawa. W pierwszym kwartale tego roku odbędzie się XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia SN, TK i NSA oraz I edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę z zakresu prawa podatkowego. Pierwszy konkurs skierowany jest do studentów co najmniej drugiego roku prawa. Uczestnicy najpierw piszą glosę do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego (sygnatura orzeczeń: IV CK 161/05, V CSK 213/10),

Tagi: ,

Czekając na zmiany

prof. Zbigniew Ćwiąkalski, adwokat, były Minister Sprawiedliwości

O konieczności wprowadzenia kontradyktoryjnego postępowania karnego, oportunizmu w ściganiu przestępstw i uproszczenia procedur rozmawiamy z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, adwokatem, byłym Ministrem Sprawiedliwości. – Co Pana Profesora fascynuje w prawie karnym? – Przede wszystkim to, że występuje tu olbrzymia ilość niepowtarzalnych zdarzeń kryjących często prawdziwe tragedie ludzkie, z którymi jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub obrońca należy się zmierzyć. Niekiedy wbrew własnym przekonaniom, które muszą zejść na drugi plan. – Politykę karną mamy w Polsce dalece niedoskonałą. O jej jakości w dużej mierze decyduje stan prokuratury. Jak Pan ocenia pracę tej instytucji? – Nie jestem z niej bynajmniej całkowicie zadowolony. Widzę całą masę

Tagi: , , , ,

Prawniczy American Dream

University of California, Los Angeles

System dojścia do zawodów prawniczych w Stanach Zjednoczonych jest bardziej elastyczny niż w Europie, nie zna też odpowiednika polskiej aplikacji. Na straży jakości usług prawniczych stoją tam nie korporacje, ale zasady wolnego rynku. W Ameryce jeden prawnik przypada na 265 mieszkańców. To najwyższy wskaźnik na świecie. Konkurencja jest duża, więc o karierze trzeba myśleć jeszcze przed rozpoczęciem nauki na wydziale prawa. Na najlepsze posady po studiach mogą bowiem liczyć tylko absolwenci renomowanych szkół (Harvard, Stanford, Yale, Columbia). Jednak, jak to w Ameryce, swoje miejsce na rynku usług prawniczych znajdzie zarówno przedstawiciel rodu z prawniczymi tradycjami, jak i „młody zdolny” marzący

Tagi: , , , ,

Egzekutor o mocnych nerwach

Komornik Sądowy

Z jednej strony dłużnik, który unika spłaty zobowiązania, z drugiej – wierzyciel skarżący się na powolne tempo egzekucji. Do tego niechęć społeczeństwa podsycana doniesieniami o „niesprawiedliwych” eksmisjach i zajęciach. Jak odnieść sukces w zawodzie komornika sądowego? Powszechna opinia na temat komornika sprowadza się do kilku obraźliwych epitetów. W świadomości przeciętnego Kowalskiego prowadzenie egzekucji to sposób na błyskawiczne dorobienie się olbrzymiego majątku kosztem biednych, bogu ducha winnych dłużników. Z takiego stereotypowego obrazu środowiska komorników z całą pewnością można potwierdzić jedną przypisywaną mu cechę – zamknięcie i nieufność. Trudno się dziwić, że wielu komorników odmawia rozmowy z przedstawicielami mediów – paradoksalnie, robią

Tagi: ,

Kwestia autorytetu

Wymiar sprawiedliwości, sąd

Z wizerunkiem sędziego, a więc i całego wymiaru sprawiedliwości, łączy się realne poparcie społeczne. A im większe zaufanie obywateli, tym większa skuteczność w realizacji postulatów naszego środowiska przez rządzących. 1.W jednym ze swoich felietonów opisałem moje wrażenia z sali rozpraw, na którą przyszedłem w charakterze publiczności – na prośbę koleżanki, by wysłuchać wyroku i uzasadnienia. Mój odbiór Sądu nie był wtedy najlepszy. Kilka dni po opublikowaniu tego tekstu zadzwoniła do mnie do gabinetu sędzia jednego z sądów okręgu warszawskiego. Miała do mnie ogromne pretensje o to, że opisałem ją w tym artykule. Rozpoznali ją koledzy z pracy i znajomi adwokaci.

Tagi: ,

Strasburg o kobietach

Ochrona praw kobiet

Zobowiązania wynikające m.in. z postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie ograniczają się wyłącznie do powstrzymywania się państwa od naruszeń praw człowieka. Mogą one obejmować zarówno obowiązek zapewnienia nienaruszalności praw jednostek przez innych, jak i w przypadku takiego naruszenia – określenie form pomocy poszkodowanym. Istnienie po stronie państwa obowiązków o charakterze pozytywnym wywodzić można z konieczności zagwarantowania, by prawa przewidziane w Konwencji były skuteczne i efektywne, a nie jedynie teoretyczne, iluzoryczne. Wynika to wprost z przewidzianego w art. 1 Konwencji wymogu zapewnienia prawa wszystkim osobom znajdującym się w zakresie jurysdykcji państwa-strony Konwencji. Problematyka przemocy wobec kobiet pojawia

Tagi: , , , ,

Sprawny proces

Sąd

Nie pytaj, co inni mogą zrobić, by usprawnić prowadzenie przez Ciebie spraw. Zapytaj, co Ty możesz zrobić dla szybszych procesów w sądzie. Sąd to nie fabryka produkująca orzeczenia, jednak każdy sądowy wydział oceniany jest pod względem efektywności, zaś liczba załatwień to jeden z podstawowych elementów wpływających na ocenę każdego sędziego. Dlatego na ostateczny wynik sądu w skali makro wpływ ma odpowiednie zarządzanie każdym, nawet najbardziej błahym, procesem (postępowaniem nieprocesowym). Na kierowanie procesem można spojrzeć z dwóch stron. Z jednej – to wykonywanie władzy, rządzenie. Z drugiej – proces technologiczny, kierowanie, występowanie w roli gospodarza dążącego do jak najlepszego efektu w

Sprawy dla urzędników sądowych

Sekretariat w sądzie

Delegowanie większej ilości prostych czynności na personel pomocniczy, korzystanie z szablonów korespondencji sądowej, wykorzystywanie alternatywnych form doręczeń. Oto niektóre z najprostszych sposobów pozwalających przyśpieszyć postępowania. Plagą urzędów, w tym sądów, jest biurokracja. Kierowanie się formalizmem i rutyną w działaniach tych instytucji przyczynia się do przewlekłości procedur, prowadzi do bezduszności w traktowaniu interesantów oraz kreuje negatywny wizerunek społeczny państwa i jego organów. Niestety, znacznej części biurokratycznych procedur w sądach nie da się wyeliminować, gdyż wynikają one choćby z przepisów prawa. Plagą organizacji pracy w sądownictwie jest przede wszystkim nakładanie nadmiernej ilości zadań urzędniczych na sędziów, co utrudnia im skoncentrowanie się na

Tagi: , , , ,