Kwestia autorytetu

Wymiar sprawiedliwości, sąd

Z wizerunkiem sędziego, a więc i całego wymiaru sprawiedliwości, łączy się realne poparcie społeczne. A im większe zaufanie obywateli, tym większa skuteczność w realizacji postulatów naszego środowiska przez rządzących. 1.W jednym ze swoich felietonów opisałem moje wrażenia z sali rozpraw, na którą przyszedłem w charakterze publiczności – na prośbę koleżanki, by wysłuchać wyroku i uzasadnienia. Mój odbiór Sądu nie był wtedy najlepszy. Kilka dni po opublikowaniu tego tekstu zadzwoniła do mnie do gabinetu sędzia jednego z sądów okręgu warszawskiego. Miała do mnie ogromne pretensje o to, że opisałem ją w tym artykule. Rozpoznali ją koledzy z pracy i znajomi adwokaci.

Tagi: ,

Strasburg o kobietach

Ochrona praw kobiet

Zobowiązania wynikające m.in. z postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie ograniczają się wyłącznie do powstrzymywania się państwa od naruszeń praw człowieka. Mogą one obejmować zarówno obowiązek zapewnienia nienaruszalności praw jednostek przez innych, jak i w przypadku takiego naruszenia – określenie form pomocy poszkodowanym. Istnienie po stronie państwa obowiązków o charakterze pozytywnym wywodzić można z konieczności zagwarantowania, by prawa przewidziane w Konwencji były skuteczne i efektywne, a nie jedynie teoretyczne, iluzoryczne. Wynika to wprost z przewidzianego w art. 1 Konwencji wymogu zapewnienia prawa wszystkim osobom znajdującym się w zakresie jurysdykcji państwa-strony Konwencji. Problematyka przemocy wobec kobiet pojawia

Tagi: , , , ,

Sprawny proces

Sąd

Nie pytaj, co inni mogą zrobić, by usprawnić prowadzenie przez Ciebie spraw. Zapytaj, co Ty możesz zrobić dla szybszych procesów w sądzie. Sąd to nie fabryka produkująca orzeczenia, jednak każdy sądowy wydział oceniany jest pod względem efektywności, zaś liczba załatwień to jeden z podstawowych elementów wpływających na ocenę każdego sędziego. Dlatego na ostateczny wynik sądu w skali makro wpływ ma odpowiednie zarządzanie każdym, nawet najbardziej błahym, procesem (postępowaniem nieprocesowym). Na kierowanie procesem można spojrzeć z dwóch stron. Z jednej – to wykonywanie władzy, rządzenie. Z drugiej – proces technologiczny, kierowanie, występowanie w roli gospodarza dążącego do jak najlepszego efektu w

Sprawy dla urzędników sądowych

Sekretariat w sądzie

Delegowanie większej ilości prostych czynności na personel pomocniczy, korzystanie z szablonów korespondencji sądowej, wykorzystywanie alternatywnych form doręczeń. Oto niektóre z najprostszych sposobów pozwalających przyśpieszyć postępowania. Plagą urzędów, w tym sądów, jest biurokracja. Kierowanie się formalizmem i rutyną w działaniach tych instytucji przyczynia się do przewlekłości procedur, prowadzi do bezduszności w traktowaniu interesantów oraz kreuje negatywny wizerunek społeczny państwa i jego organów. Niestety, znacznej części biurokratycznych procedur w sądach nie da się wyeliminować, gdyż wynikają one choćby z przepisów prawa. Plagą organizacji pracy w sądownictwie jest przede wszystkim nakładanie nadmiernej ilości zadań urzędniczych na sędziów, co utrudnia im skoncentrowanie się na

Tagi: , , , ,

Proces w sieci

Portal dostępowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Najpierw użytkownik loguje się do listy prowadzonych spraw. Po wybraniu jednej z nich widzi jej szczegóły, w tym np. sygnaturę, przedmiot i wartość sporu, uczestników postępowania. Korzystanie z internetowego portalu dostępowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu umożliwia też śledzenie na bieżąco losów prowadzonych w tym sądzie spraw. Idea narodziła się kilka lat temu w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysł był prosty – za pośrednictwem Internetu użytkownicy powinni łatwo i szybko dowiadywać się o swoich sprawach prowadzonych w sądzie, czyli mieć możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są

Tagi: , ,