Od legislacji do deregulacji

Michał Królikowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

O dostępie do zawodów prawniczych, mankamentach procesu legislacyjnego oraz nowych standardach tworzenia prawa w resorcie rozmawiamy z Podsekretarzem Stanu Michałem Królikowskim, nadzorującym w Ministerstwie Sprawiedliwości m.in. departamenty legislacyjny i zawodów prawniczych. – Co w warunkach Ministerstwa Sprawiedliwości oznacza termin „deregulacja”? – Na deregulację, tak jak ja ją rozumiem, składają się dwa zasadnicze elementy związane z uwolnieniem przestrzeni gospodarczej. Z jednej strony mówimy o poszerzeniu dostępu do zawodów, do których był on dotychczas bezzasadnie reglamentowany. Z drugiej, we współpracy z innymi resortami, pracujemy nad projektami modyfikującymi procedury powstawania podmiotów gospodarczych. Chodzi tu zwłaszcza o tzw. projekt jednego okienka dla osób zakładających

Tagi: , , , , , , ,

Sądy informatycznie zarządzane

System zarządzania kadrami, informatyzacja sądownictwa

Polskie sądownictwo czeka rewolucja w sposobie zarządzania finansami i kadrami. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu możliwy będzie szybki wgląd do danych pomocnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji. W sierpniu 2011 r. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podpisali (z firmą S&T Services Polska) umowę na budowę oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości. Powstaje on na bazie systemu SAP – światowego lidera na rynku dostawców rozwiązań informatycznych m.in dla sektora publicznego. Z podobnego systemu korzystają już Kancelaria Sejmu czy Urząd m. st. Warszawy. Na podstawie doświadczeń tych instytucji przyjęto, że ok.

Tagi: , ,

Jak usprawnić egzekucję?

Komornik

Pytania o sprawność postępowań komorniczych, skuteczność egzekucji oraz właściwe wyważenie interesów wierzyciela i dłużnika są co najmniej tak stare, jak zinstytucjonalizowane mechanizmy wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych. Dzisiaj, w dobie zagrożenia recesją, warto je zadać raz jeszcze i zastanowić się nad właściwym kształtem postępowania egzekucyjnego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że samo uzyskanie tytułu wykonawczego stanowi niewielką satysfakcję dla wierzyciela pozbawionego rzeczywistej możliwości jego realizacji. Egzekucja orzeczeń jest bez wątpienia istotnym elementem systemu wymiaru sprawiedliwości, a państwo nie powinno dopuszczać do sytuacji, w których wydawane w jego imieniu orzeczenia nie są wykonywane. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (por. wyrok z

Tagi: , ,

Czas powrotów

Łańcuch sędziowski, atrybut sędziego

  W tym roku nastąpi prawdziwy eksodus sędziów z resortu sprawiedliwości. Wrócą do orzekania. To efekt reorganizacji struktury urzędu, a także ograniczonych ostatnią nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych uprawnień Ministra Sprawiedliwości. Działania redukujące liczbę resortowych delegacji zgodne są z postulatami środowiska sędziowskiego. Resort zamierza sukcesywnie ograniczać liczbę delegowanych sędziów – dwudziestu z nich odejdzie z Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze w tym półroczu, kolejnych dwudziestu ma opuścić resort do końca roku. Tempo zmniejszania liczby delegacji zależy jednak od tego, czy na miejsce odchodzących osób uda się znaleźć fachowców nie-sędziów. W 2005 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości było zaledwie 75 sędziów, potem z

Tagi: , ,

Prawdy i mity o sądownictwie

Prawdy i mity o sądownictwie, temida

Powołując się na raport CEPEJ pt. „Europejskie Systemy Sądownicze”, wielu ekspertów uzasadnia tezę, że mamy zbyt wielu sędziów, którzy pomimo znacznych środków budżetowych przeznaczanych na wymiar sprawiedliwości pracują zbyt wolno. Raport CEPEJ nie jest tymczasem aż tak druzgocący. Co więcej, w wielu miejscach stawia polskie sądownictwo na poziomie średniej europejskiej. Komentatorzy i autorytety prawnicze często odnoszą się do pozycji Polski w rankingach wymiarów sprawiedliwości. Czasem ich wnioski są druzgocące, czasem pocieszające, kiedy indziej znowu całkiem neutralne – jednak najczęściej są po prostu nierzetelne. Słyszymy zatem mity o sytuacji budżetowej polskiego sądownictwa (za mało pieniędzy!) i dowiadujemy się, że mamy najmniej

Tagi: , , , , ,

Racjonalizacja, nie oszczędności

Pomysł przekształcenia 116 sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych sądów to jeden z najbardziej krytykowanych elementów reformy struktury organizacyjnej sądownictwa. Czy krytyka ta jest zasadna? Od czasu upublicznienia pod koniec grudnia 2011 r. pierwszych informacji na temat planowanej reorganizacji struktury sądownictwa powszechnego, nie ustają protesty przeciwko przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie. Najpierw przeciwko zmianom wypowiedziała się parlamentarna opozycja, do niej szybko dołączyły lokalne samorządy i sami sędziowie. Najczęściej podnoszone argumenty w tych wystąpieniach to przede wszystkim naruszanie konstytucyjnej zasady nieprzenoszalności sędziów, ograniczanie dostępu obywateli do sądu, nieracjonalne kryteria wyboru sądów przeznaczonych do zniesienia oraz spadek prestiżu miast, w których sądy

Tagi: , ,