Na wokandzie ETPCz

Siedziba ETPCz w Strasburgu.

Prezentujemy krótkie charakterystyki szczególnie interesujących orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w okresie od grudnia 2011 r. do lutego 2012 r. Jedno z nich dotyczy naszego kraju, drugie – postępowania, w którym pozwanym była Bułgaria. W ostatnich trzech miesiącach Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał dziewięć wyroków w sprawach przeciwko Polsce, przy czym wszystkie z nich związane były z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w aspekcie karnym. Trzy z nich – w sprawach Zambrzycki (wyrok z 20 grudnia 2011 r.), Gałązka (wyrok z 14 lutego 2012 r.) i Ruprecht (wyrok z 21 lutego 2012 r.) – dotyczyły naruszenia art. 5 Konwencji

Tagi: ,

O Temidzie przy „okrągłym stole”

Podsekretarz Stanu Jacek Gołaczyński wziął udział w debacie „Okrągły Stół dla sądownictwa”

Pierwszą debatę „Okrągły Stół dla Sądownictwa” zdominował temat planowanych zmian w strukturze sądów rejonowych. Przedstawiciele środowisk prawniczych, nauki oraz organizacji pozarządowych i władz publicznych spierali się również o kwestię nadzoru nad sądami oraz model dojścia do zawodu sędziego. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy SSP „Iustitia” odbyło się 23 lutego br. w siedzibie Sądu Najwyższego. Celem organizatorów było rozpoczęcie debaty na temat najbardziej palących z perspektywy środowiska sędziów problemów wymiaru sprawiedliwości, tj. reformy polegającej na przekształceniu 116 sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych sądów, zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi oraz obecnego modelu dojścia do zawodu sędziego. Patronat nad przedsięwzięciem objął

Tagi: ,

Tydzień dla pokrzywdzonych

Konferencja prasowa inaugurująca obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Bezpłatne porady prawne, dyżury ekspertów, sesje naukowe, również dyskusje o tym, jak profesjonalni prawnicy mogą zaangażować się w poprawę statusu ofiar przestępstw. Oto inicjatywy, w jakie obfitował tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W Tygodniu Pomocy środowiska prawnicze w sposób wyjątkowy zwracają uwagę na zjawiska bycia pokrzywdzonym przestępstwem (wiktymizacja) i konsekwencje, jakie wiążą się z tym statusem. – To czas, w którym promujemy działania mające na celu rozszerzenie dostępności informacji prawnej i psychologicznej dla osób pokrzywdzonych. I ośmielamy te osoby, by chciały z takiej pomocy korzystać. Mamy bowiem świadomość, że część ofiar, zwłaszcza przemocy przeciw wolności seksualnej i przemocy rodzinnej, ma

Środki zapobiegawcze – nowe rozwiązania

Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, listopad 2011 r.

  Jakie zmiany w zakresie przepisów dotyczących stosowania środków przymusu i środków zapobiegawczych, zwłaszcza problematycznej instytucji tymczasowego aresztowania, przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego? W dniu 26 stycznia 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i ponownie do konsultacji środowiskowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw. Jest on efektem przeszło półtorarocznej pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a przede wszystkim wyłonionego z jej kręgu Zespołu Procesowego pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego. Wspomniany projekt stanowi kompleksową nowelizację procedury karnej. Warto przedstawić niektóre z proponowanych zmian, zwłaszcza niepodejmowane dotąd w relacjach z prac Komisji

Kierunek: informatyzacja

Jacek Gołaczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prezes Rady Ministrów z dniem 3 lutego 2012 r. powołał sędziego Jacka Gołaczyńskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister jest sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, profesorem nauk prawnych, kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma 46 lat, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002 r. został kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (jednostka naukowo-badawcza Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr), w 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu prawa (specjalność prawo cywilne), w 2004 r. został mianowany profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś w 2009 r. –

Tagi: ,