Kierunek: informatyzacja

Tagi: ,
Jacek Gołaczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Fot. Krzysztof Wojciewski

Prezes Rady Ministrów z dniem 3 lutego 2012 r. powołał sędziego Jacka Gołaczyńskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister jest sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, profesorem nauk prawnych, kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ma 46 lat, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002 r. został kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (jednostka naukowo-badawcza Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr), w 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu prawa (specjalność prawo cywilne), w 2004 r. został mianowany profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś w 2009 r. – otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Od 2006 r. jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor 40 prac naukowych, w tym czterech monografii.

Profesor Jacek Gołaczyński to przede wszystkim współautor rewolucji informatycznej w sądownictwie, w tym koncepcji elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd), którego wdrożenie praktycznie zlikwidowało problem utrudnionego dochodzenia roszczeń od konsumentów-dłużników przez podmioty świadczące usługi masowe. Profesor kierował powołanym przez Ministra Sprawiedliwości zespołem ekspertów do przygotowania założeń e.p.u., do dziś kieruje zespołem ds. informatyzacji postępowań sądowych oraz pełni funkcję Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.

Obecnie do jednostek wymiaru sprawiedliwości wprowadzana jest technologia nagrywania posiedzeń jawnych (tzw. e-protokół), w 2013 r. wdrożony ma zostać elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny, którego obsługą zajmować się będą referendarze zatrudnieni dziś w ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych. Wystawianie tytułu, nadanie klauzuli wykonalności przez sąd, a nawet zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych będzie odbywać się w formie cyfrowej. Rozważane jest też odejście od sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków przez sędziów na rzecz nagrywania uzasadnień ustnych. – Elektronizacja procedur i informatyzacja sądów jest przyszłością sądownictwa, bez nich nie będzie możliwe przyspieszenie prowadzenia postępowań, zlikwidowanie zaległości czy usprawnienie pracy sędziów – deklaruje minister.

Wraz z powołaniem nowego wiceministra, Prezes Rady Ministrów z zajmowanych stanowisk w MS odwołał podsekretarzy stanu – Piotra Kluza oraz Igora Dzialuka.

 Nowa struktura MS
Dobiegają końca prace nad reorganizacją Ministerstwa SprawiedliwościZ dniem 1 marca 2012 r. Prezes Rady Ministrów nadał Ministerstwu Sprawiedliwości nowy statut, tym samym w decydującą fazę weszły prace nad zmianą struktury urzędu.W miejsce dziesięciu dotychczasowych departamentów i biur powstało siedem nowych komórek organizacyjnych: Departament Strategii i Deregulacji, Departament Prawa Karnego, Departament Prawa Cywilnego (oba przejęły obowiązki Departamentu Legislacyjno-Prawnego oraz część obowiązków Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości (w miejsce Departamentu Sądów Powszechnych, Departamentu Sądów Wojskowych, Departamentu Kadr, Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego oraz części Departamentu Organizacyjnego), Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej (w miejsce Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi oraz części Departamentu Organizacyjnego), Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (w miejsce Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego oraz Departamentu Praw Człowieka), Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności (w miejsce Departamentu Budżetu i Inwestycji oraz części Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego).Osiem komórek organizacyjnych nie zmieniło swoich nazw i realizuje praktycznie dotychczasowe zadania, są to: Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Ministra, Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (połączone z dotychczasowym Biurem do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego), Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Biuro Administracyjno-Finansowe (połączone z częścią dotychczasowego Departamentu Organizacyjnego).

Z kolei Zarządzeniem nr 25/12/BM z dnia 1 marca 2012 r. Minister Sprawiedliwości ustalił zakres czynności członków Kierownictwa MS oraz Dyrektora Generalnego MS. I tak:

  • Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin nadzoruje Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Ministra oraz Departament Strategii i Deregulacji;
  • Sekretarz Stanu Stanisław Chmielewski – Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego;
  • Podsekretarz Stanu Michał Królikowski – Departament Prawa Karnego, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie;
  • Podsekretarz Stanu Grzegorz Wałejko – Departament Prawa Cywilnego, Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;
  • Podsekretarz Stanu Jacek Gołaczyńsk – Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych oraz Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;
  • Dyrektor Generalny Urzędu – Biuro Dyrektora Generalnego oraz Biuro Administracyjno-Finansowe.