Szkolenia z orzecznictwa Strasburga

Tagi: , ,
ETPCz

Fot. Council of Europe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła szkolenia z zakresu praw podstawowych, skoncentrowane na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym roku zaplanowano 11 kursów dla sędziów– karnistów oraz pięć dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych.

Tematyka podejmowana podczas szkoleń dotyczy praw człowieka oraz systemu konwencyjnego (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.). Wszystkie zajęcia mają formę wykładów opartych na analizie wybranych orzeczeń ETPCz, głównie wydanych w sprawach przeciwko Polsce, niejednokrotnie prowadzonych z wykorzystaniem metody prezentacji przypadku (tzw. case method).

Dla każdej z ok. 50 – osobowych grup uczestników przewidziano jednodniowy kurs, którego tematyka składa się z zagadnień ogólnych oraz szczegółowych. Szkolenia odbywają się w miastach będących siedzibami sądów apelacyjnych.

Dla karnistów

Szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach karnych składają się z bloków tematycznych takich jak np. „Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego i prawo do rzetelnego procesu”, czy „Postępowanie karne jako forma ingerencji w sferę swobody wypowiedzi i warunki jej dopuszczalności w świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego art. 10 Konwencji”.

– Przewidzieliśmy również wykład dotyczący nadmiernej długości postępowań karnych. Prezentujemy w nim przede wszystkim sposoby rozumowania, jakim kieruje się ETPCz dokonując oceny czy długość rozpoznania konkretnej sprawy była rozsądna – zwracają uwagę przedstawiciele organizatora szkoleń.

Z kolei celem wykładu zatytułowanego „Prawa osób pozbawionych wolności” jest zaprezentowanie słuchaczom wynikającego z Konwencji ogólnego standardu odnośnie sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności – ze szczególnym uwzględnieniem warunków pobytu w jednostkach penitencjarnych oraz kwestią dopuszczalnej ingerencji w prawo do życia prywatnego i rodzinnego takich osób.

Dla cywilistów

W ramach wykładów obejmujących kwestie szczegółowe z zakresu spraw cywilnych, słuchacze zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami: dopuszczalność drogi sądowej w świetle Konwencji, wymóg niezawisłości i bezstronności sądu krajowego, naruszenie zasady „równości broni” w postępowaniu sądowym, błędne pouczenia sądów a prawo strony do sądu, koszty sądowe i odmowa zwolnienia od nich, przymus adwokacko-radcowski w świetle art. 6 Konwencji, odmowa przyznania adwokata lub radcy prawnego z urzędu a prawo do sądu, uzasadnianie orzeczeń sądów krajowych w świetle Konwencji, zachowanie organów krajowych oraz przyczynienie się skarżącego jako przesłanki stwierdzenia przewlekłości postępowania. Prowadzący szkolenia odniosą się też do problematyki swobody wypowiedzi dziennikarskiej, dyskryminacji (w tym osób homoseksualnych), czy też zagadnienia właściwej realizacji kontaktów między rodzicami a dziećmi.

Powyższe kwestie analizowane będą z perspektywy wykładni orzecznictwa ETPCz, również w odniesieniu do spraw przeciwko Polsce zawisłych przed Trybunałem. Dla przykładu, podczas rozważania kwestii nadmiernej długości cywilnego postępowania sądowego omówionych zostanie ok. 50 wyroków w sprawach polskich. – Chcemy tu przybliżyć sposoby oceny przez Strasburg przesłanek nadmiernej długości cywilnego postępowania sądowego, ze szczególnym naciskiem na omówienie kwestii przyczynienia się skarżącego do przedłużenia postępowania, zachowania organów krajowych oraz ustalania zasad przyznawania słusznego zadośćuczynienia i jego wysokości – deklarują przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Poznać standardy

Jednym z ważnych rezultatów, który winien zostać osiągnięty w ramach realizacji szkoleń, jest zapoznanie ich uczestników z podstawową wiedzą na temat standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także praktyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania europejskiego mechanizmu kontroli przestrzegania praw podstawowych.

– Sędziowie uczestniczący w szkoleniach zgromadzą praktycznie przydatną wiedzę odnośnie sposobów poszukiwania informacji na temat standardów konwencyjnych, jak również wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – podkreślają przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W ocenie organizatorów, uczestnicy szkoleń powinni po ich zakończeniu umieć identyfikować w swojej działalności zawodowej potencjalne zagrożenia związane z naruszeniem praw człowieka, być świadomi tego, w jakich obszarach Trybunał najczęściej stwierdza naruszenia Konwencji w sprawach polskich, jak również tego, na czym owe naruszenia polegają.

Informacja dotycząca szczegółowego harmonogramu szkoleń dostępna jest na stronie internetowej KSSiP (www.kssip.gov.pl), gdzie można również dowiedzieć się o dostępności kursów oraz grupie docelowej, do jakiej są kierowane. Ponadto, odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące szkoleń udzielane są pod telefonem nr (12) 617 96 22.