Zakupy wspólne – szansa na oszczędności

Sąd jak w zegarku

Skoncentrowanie w jednym miejscu procesu zakupu materiałów, wyposażenia i usług dla jednostek sądownictwa powszechnego zaowocuje m.in. optymalizacją cen nabywanych produktów oraz specjalizacją personelu odpowiedzialnego za zakupy. To rozwiązanie sprawdzone, zaczerpnięte z metodyki działań współczesnego biznesu. Współczesny świat stawia instytucjom coraz większe wymagania. Zarówno organizacje komercyjne, jak i publiczne, coraz więcej wysiłku poświęcają poprawie efektywności prowadzonych przez siebie działań. Efektywność ta jest zwykle oceniania poprzez pryzmat właściwego prowadzenia działań zewnętrznych, związanych bezpośrednio z wypełnianiem celów komercyjnych, ustawowych czy statutowych, prowadzących do usatysfakcjonowania klientów lub interesariuszy danej instytucji. Należy jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie dla efektywności każdej organizacji mają również działania wewnętrzne,

Tagi: , ,

Mniej prawa karnego w obrocie gospodarczym

Prawo gospodarcze

Prace nad ograniczeniem pozakodeksowych przepisów karnych w regulacjach dotyczących obrotu gospodarczego są obecnie na etapie opracowywania założeń stosownej ustawy. Poszczególne zapisy konstruowane są na podstawie opinii środowisk akademickich, praktyków, a także instytucji publicznych, w ramach konsultacji społecznych. Docelowo, projekt ustawy ma być odpowiedzią na niekorzystne zjawisko przeregulowania prawa gospodarczego, a także dublowania rozwiązań prawnych przewidzianych w kodeksie karnym. Nadanie nowego brzmienia obowiązującym przepisom oraz usunięcie niektórych z nich ma zaowocować uzdrowieniem prawa gospodarczego oraz zapobiec aktualnie występującym konsekwencjom niekorzystnego ustawodawstwa. Spośród nich należy przede wszystkim wskazać na utrudnienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których efektem jest niejednokrotnie niewykorzystanie całego ich

Tagi: , , ,

Rewolucja w procedurze karnej

Akta sądowe

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która ma przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań. Kluczową zmianą zaproponowaną przez twórców projektu jest ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu na rzecz zaktywizowania stron procesu. Liczący ponad 210 zmian projekt to efekt niemal trzech lat pracy działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla, a przede wszystkim pracującego w ramach tej Komisji zespołu ds. nowelizacji k.p.k. kierowanego przez prof. Piotra Hofmańskiego, sędziego Sądu Najwyższego. Projektowana regulacja zakłada szereg rozwiązań, które przy łącznym zastosowaniu mają doprowadzić do skrócenia czasu oczekiwania obywateli na rozstrzygnięcia sądu. W założeniach Ministra

Tagi: , , ,

Pensum dla urzędnika

Siedziba Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

Każda czynność biurowa w lubelskim sądzie przeliczana jest na punkty, zaś od liczby punktów przypadających na urzędników zależy wysokość ich wynagrodzeń. Efekt? Kadra sądu jest sprawiedliwie obciążona zadaniami, a prezes ma miarodajną wiedzę o efektywności pracy poszczególnych sekretariatów. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie od początku tego roku stosuje nowatorską metodę mierzenia efektywności pracy swoich urzędników. Zaczęto w styczniu od jednego z wydziałów karnych. W kwietniu system wdrożono w dwóch pozostałych wydziałach karnych, w czerwcu – w pierwszym z wydziałów cywilnych. Rezultaty okazały się na tyle obiecujące, że w październiku nowa metoda wkroczy do słynnego lubelskiego e-sądu (VI Wydział Cywilny) oraz

Tagi: , , , ,

Nie reformować ENA

Marcin Przestrzelski - asystent sędziego z Poznania

W obecnym kształcie europejski nakaz aresztowania bardzo dobrze realizuje swoją funkcję i świetnie wpisuje się w politykę karania nie tyle surowego, co przede wszystkim efektywnego. Błędem byłoby wprowadzanie zmian skutkujących ograniczeniem ilości takich nakazów wydawanych przez sądy w Polsce – przekonuje Marcin Przestrzelski, asystent sędziego z Poznania. Od kilku lat słyszymy, że polskie sądy przodują w wykorzystywaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Z danych statystycznych zebranych przez Komisję Europejską za lata 2005-2009 wynika, że spośród prawie 55 tys. nakazów wydanych w tym okresie przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, aż 17 tys. (tj. 31 proc.) pochodziło z Polski. W wykonaniu ENA wydanych

Tagi: , ,

Asystenci na nowo

Asystenci

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad regulacjami, które mają szansę rozwiązać problem zbyt małej liczby asystentów sędziów. Zmiany rozpoczęto od uniezależnienia wysokości ich wynagrodzeń od szczebla sądu, w którym są zatrudnieni. Trwają również prace nad deregulacją zawodu. W kwietniu br. w sądach pozostawało 250 nieobsadzonych etatów asystenta sędziego. W porównaniu z grudniem 2009 r. (298 nieobsadzonych etatów) czy końcem 2010 r. (248 etatów), statystyki wydają się nie zmieniać (patrz ramka – red.). Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat liczbę wszystkich etatów asystenckich w sądach powszechnych zredukowano o 161 (z czego 69 etatów przekształcono w stanowiska urzędnicze). Powód? Brak chętnych do pracy w

Tagi: , , , ,

Strasburg a udział strony w przesłuchaniu świadka

Sala sądowa

Każdy dowód, w tym również dowód z zeznań świadka, co do zasady powinien zostać przeprowadzony na jawnej rozprawie, w obecności oskarżonego. Nie zawsze jednak przesłuchanie w takich warunkach jest możliwe. Co o takich przypadkach mówią standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Przesłuchanie jawne i w obecności oskarżonego wynika nie tylko z postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ale jest standardem w każdym demokratycznym państwie prawa. Powyższe gwarancje zapewniają oskarżonemu realizację przysługującego mu prawa do obrony, w szczególności prawa do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania oświadczeń co do ich zeznań. W przypadku, gdy skarżący zarzucają, iż w

Tagi: , , ,

Na wokandzie Europejskiego Trubanału Praw Człowieka

ETPCz

Pomiędzy czerwcem a sierpniem br. Trybunał w Strasburgu wydał w sprawach polskich dziesięć wyroków, w których rozstrzygał merytorycznie w przedmiocie zarzucanego naruszenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w czterech z nich nie stwierdzając naruszenia jej postanowień. Trybunał uznał, że Polska ponosi odpowiedzialność w związku z naruszeniem Konwencji, w odniesieniu do jej art. 3, z uwagi na warunki w jakich był pozbawiony wolności skarżący (Wenerski przeciwko Polsce /Nr 2/, skarga nr 38719/09), art. 6 – w zakresie naruszenia prawa do rozpoznania sprawy karnej w rozsądnym terminie (Chyżyński przeciwko Polsce, skarga nr 32287/09), naruszenia zasady bezstronności sądu (Lewandowski przeciwko

Tagi: ,

Lekarskie poświadczenie nieprawdy

Zaświadczenie lekarskie pod lupą

Zaświadczenie lekarskie coraz częściej nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. Jakie są możliwości i ograniczenia sędziego w ocenie jego prawdziwości? Zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, wykonywaniem zawodu jest diagnozowanie, leczenie, profilaktyka, prowadzenie badań naukowych, a także – wydawanie zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia. Od pewnego czasu ten właśnie segment działalności zawodowej bywa przedmiotem postępowań wyjaśniających. Dotyczy to tych przypadków, w których zaświadczenie nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. W tej grupie można wymienić zaświadczenia o niezdolności do udziału w czynnościach procesowych składane do akt karnych, druki ZUS-ZLA informujące o

Tagi: , , ,

Czas na szybszą korespondencję

Karol Pachnik - Adwokat

Obowiązujące zasady doręczeń w sprawach cywilnych są jedną z przyczyn przewlekłości samych postępowań. Rozwiązaniem problemu może okazać się wprowadzenie e-doręczeń między pełnomocnikami, a także elektronicznych poświadczeń odbioru – pisze adwokat Karol Pachnik. Jak się wydaje, jednym z celów uchwalenia wspomnianej regulacji było przyśpieszenie obiegu pism sądowych. Wprowadzone zmiany od strony systemowej niewiele jednak usprawniły – nie zmniejszono liczby i rodzaju czynności potrzebnych do doręczenia pisma stronie przeciwnej. Zmieniły się jedynie podmioty zobowiązane do ich wykonywania. Przyjęte rozwiązania okazały się pomocne dla sądów, bo zmniejszyły zakres pracy sekretaryjnej wydziałów cywilnych. Nie zmieniła się jednak szybkość doręczania pism procesowych, które dalej wysyłane

Tagi: , , , ,

Trudny świadek: od paranoika do psychopaty

Mężczyzna z zakrytą twarzą

Zaburzenia osobowości u przesłuchiwanych rodzą szereg praktycznych trudności w uzyskiwaniu od nich zeznań lub wyjaśnień. Czym są takie zaburzenia i jak postępować ze świadkami, którzy je przejawiają? W praktyce wymiaru sprawiedliwości problem przesłuchiwanych o zaburzonej osobowości, np. paranoidalnej, schizoidalnej, histrionicznej, zależnej bądź psychopatycznej, występuje w sposób szczególnie wyrazisty. Zaburzenia takie mogą bowiem leżeć u podłoża zarówno zachowań naruszających normy prawne i społeczne, jak i decydować o większej podatności określonych osób do stania się ofiarą przestępstwa. W dużym stopniu mogą też wpływać na postawy wobec prowadzonych postępowań, przejawiające się m.in. w trudności rozumienia przez te osoby ich praw i obowiązków w

Tagi: , , ,

KSSiP – do poprawki

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kraków

Mija trzeci rok, odkąd szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości przejęła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Z jednej strony KSSiP zapewnia wysoki poziom zajęć i ich komfortowe warunki, z drugiej – Ministerstwo rozważa likwidację aplikacji ogólnej, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Sami aplikanci upominają się zaś m.in. o większą liczbę zajęć prowadzonych przez praktyków. Przez kolejne pięć dni w każdym miesiącu aplikanci spotykają się w czteropiętrowym, świetnie wyposażonym budynku krakowskiej szkoły. Mają tu do dyspozycji sale wykładowe i ćwiczeniowe, także sale do symulacji rozpraw ze stołem sędziowskim, ławami dla oskarżonego, prokuratora i obrońcy. Jest też sala do okazań z lustrem

Tagi: ,

Profesjonalnie o pomocy dzieciom

VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, październik 2011 r.

Sędziowie, prawnicy, psychologowie, policjanci oraz kuratorzy pracujący z nieletnimi ofiarami przestępstw będą mieli okazję wymienić doświadczenia oraz uczestniczyć w profesjonalnych warsztatach. Współorganizatorem odbywającej się w Warszawie konferencji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” odbędzie się po raz dziewiąty w dniach 22-23 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich latach, jej tematem przewodnim będzie pomoc dzieciom doświadczającym różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw najmłodszych uczestników procedur prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawią w jej trakcie modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec nieletnich, w tym najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne dotyczące

Tagi: ,

Szkolenia na wolnym rynku

Kursy dla prawników

Ograniczona liczba miejsc na kursach organizowanych przez KSSiP i korporacje prawnicze powoduje, że szkolenia dla profesjonalistów oferują coraz częściej również firmy prywatne. Największą popularnością cieszą się organizowane przez nie kursy dotyczące prawa unijnego oraz aktualnych zmian w przepisach krajowych. Prawny wymóg ciągłego doskonalenia się zawodowego przez sędziów, prokuratorów, a także adwokatów i radców prawnych to w założeniu jedna z gwarancji wykonywania zawodu prawniczego na profesjonalnym poziomie. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości obowiązek kształcenia ustawicznego realizują dzięki uczestnictwu w kursach stacjonarnych i wyjazdowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prawnicy komercyjni zaś – biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez rady adwokackie oraz izby radców

Tagi:

Jubileusz Profesora

Andrzej Zoll

„Przez te 70 lat stał się Pan Profesor instytucją, której bardzo potrzebuje Polska. Gotowość zaangażowania się ponad podziałami politycznymi jest w dzisiejszych czasach rzeczą równie rzadką jak wartość, której to zaangażowanie służy, a którą w nieco bardziej honorowych czasach nazywano racją stanu” – napisał w liście gratulacyjnym Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Andrzej Zoll od 20 lat pełni najważniejsze funkcje publiczne w państwie. Piastował stanowisko szefa Państwowej Komisji Wyborczej, był prezesem Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Współtworzył obowiązujący Kodeks karny (uchwalony w 1997 r.) oraz projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, nad którym prace niedawno zakończono w Ministerstwie Sprawiedliwości. Profesor pochodzi

Tagi: ,