Zakupy wspólne – szansa na oszczędności

Sąd jak w zegarku

Skoncentrowanie w jednym miejscu procesu zakupu materiałów, wyposażenia i usług dla jednostek sądownictwa powszechnego zaowocuje m.in. optymalizacją cen nabywanych produktów oraz specjalizacją personelu odpowiedzialnego za zakupy. To rozwiązanie sprawdzone, zaczerpnięte z metodyki działań współczesnego biznesu. Współczesny świat stawia instytucjom coraz większe wymagania. Zarówno organizacje komercyjne, jak i publiczne, coraz więcej wysiłku poświęcają poprawie efektywności prowadzonych przez siebie działań. Efektywność ta jest zwykle oceniania poprzez pryzmat właściwego prowadzenia działań zewnętrznych, związanych bezpośrednio z wypełnianiem celów komercyjnych, ustawowych czy statutowych, prowadzących do usatysfakcjonowania klientów lub interesariuszy danej instytucji. Należy jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie dla efektywności każdej organizacji mają również działania wewnętrzne,

Tagi: , ,

Strasburg a udział strony w przesłuchaniu świadka

Sala sądowa

Każdy dowód, w tym również dowód z zeznań świadka, co do zasady powinien zostać przeprowadzony na jawnej rozprawie, w obecności oskarżonego. Nie zawsze jednak przesłuchanie w takich warunkach jest możliwe. Co o takich przypadkach mówią standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Przesłuchanie jawne i w obecności oskarżonego wynika nie tylko z postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ale jest standardem w każdym demokratycznym państwie prawa. Powyższe gwarancje zapewniają oskarżonemu realizację przysługującego mu prawa do obrony, w szczególności prawa do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania oświadczeń co do ich zeznań. W przypadku, gdy skarżący zarzucają, iż w

Tagi: , , ,

Lekarskie poświadczenie nieprawdy

Zaświadczenie lekarskie pod lupą

Zaświadczenie lekarskie coraz częściej nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. Jakie są możliwości i ograniczenia sędziego w ocenie jego prawdziwości? Zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, wykonywaniem zawodu jest diagnozowanie, leczenie, profilaktyka, prowadzenie badań naukowych, a także – wydawanie zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia. Od pewnego czasu ten właśnie segment działalności zawodowej bywa przedmiotem postępowań wyjaśniających. Dotyczy to tych przypadków, w których zaświadczenie nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. W tej grupie można wymienić zaświadczenia o niezdolności do udziału w czynnościach procesowych składane do akt karnych, druki ZUS-ZLA informujące o

Tagi: , , ,

Trudny świadek: od paranoika do psychopaty

Mężczyzna z zakrytą twarzą

Zaburzenia osobowości u przesłuchiwanych rodzą szereg praktycznych trudności w uzyskiwaniu od nich zeznań lub wyjaśnień. Czym są takie zaburzenia i jak postępować ze świadkami, którzy je przejawiają? W praktyce wymiaru sprawiedliwości problem przesłuchiwanych o zaburzonej osobowości, np. paranoidalnej, schizoidalnej, histrionicznej, zależnej bądź psychopatycznej, występuje w sposób szczególnie wyrazisty. Zaburzenia takie mogą bowiem leżeć u podłoża zarówno zachowań naruszających normy prawne i społeczne, jak i decydować o większej podatności określonych osób do stania się ofiarą przestępstwa. W dużym stopniu mogą też wpływać na postawy wobec prowadzonych postępowań, przejawiające się m.in. w trudności rozumienia przez te osoby ich praw i obowiązków w

Tagi: , , ,

Mówi prokurator

Mowa prokuratora

Agresja czy asertywność? Jaki przekaz werbalny, a jaki parawerbalny? Które elementy komunikacji językowej prokuratora są kluczowe w sali sądowej? W potocznej opinii, zawód prokuratora jest jednym z najbardziej niewdzięcznych i trudnych zawodów prawniczych, choć niewątpliwie bardzo ważnych dla zachowania ładu społecznego. Wiele osób jest przekonanych o wpisanym w tę profesję agresywnym stylu komunikowania się z innymi. To generalnie prawda – rola procesowa prokuratora i specyfika działania na różnych etapach postępowania wymagają od niego balansowania na granicy agresywności i asertywności. W postawie komunikacyjnej prokuratora z całą pewnością nie ma miejsca na wycofanie, ukrywanie uczuć i potrzeb, na cichy i słaby głos

Tagi: , , , ,

Pensum dla urzędnika

Siedziba Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

Każda czynność biurowa w lubelskim sądzie przeliczana jest na punkty, zaś od liczby punktów przypadających na urzędników zależy wysokość ich wynagrodzeń. Efekt? Kadra sądu jest sprawiedliwie obciążona zadaniami, a prezes ma miarodajną wiedzę o efektywności pracy poszczególnych sekretariatów. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie od początku tego roku stosuje nowatorską metodę mierzenia efektywności pracy swoich urzędników. Zaczęto w styczniu od jednego z wydziałów karnych. W kwietniu system wdrożono w dwóch pozostałych wydziałach karnych, w czerwcu – w pierwszym z wydziałów cywilnych. Rezultaty okazały się na tyle obiecujące, że w październiku nowa metoda wkroczy do słynnego lubelskiego e-sądu (VI Wydział Cywilny) oraz

Tagi: , , , , ,

Pomyłka sądowa – polska perspektywa

Wyrok sądowy

Niestarannie przeprowadzone oględziny, nieprofesjonalne okazanie, wymuszone przyznanie się do winy, pomówienie, także bezkrytyczne zaufanie do dowodu z opinii biegłego – oto najczęstsze przyczyny niesłusznych skazań. Pomyłka sądowa towarzyszy procesowi karnemu od samego początku. Wpisana jest w jego założenia – tak jak błąd wiąże się z ludzką naturą. Historia zna przypadki wielu pomyłek sądowych, chociażby tragiczną historię Joanny d’Arc, spalenie setek tysięcy czarownic, francuską aferę Dreyfus’a, czy budzący po dziś wątpliwości przypadek Rity Gorgonowej. Od pomyłek nie jest wolny również współczesny wymiar sprawiedliwości. Sporo z nas pamięta losy tzw. szóstki z Birmingham – sześciorga niewinnych Irlandczyków, którzy oczekując na prawdę przesiedzieli

Tagi: , , , , ,