Nie reformować ENA

Marcin Przestrzelski - asystent sędziego z Poznania

W obecnym kształcie europejski nakaz aresztowania bardzo dobrze realizuje swoją funkcję i świetnie wpisuje się w politykę karania nie tyle surowego, co przede wszystkim efektywnego. Błędem byłoby wprowadzanie zmian skutkujących ograniczeniem ilości takich nakazów wydawanych przez sądy w Polsce – przekonuje Marcin Przestrzelski, asystent sędziego z Poznania. Od kilku lat słyszymy, że polskie sądy przodują w wykorzystywaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Z danych statystycznych zebranych przez Komisję Europejską za lata 2005-2009 wynika, że spośród prawie 55 tys. nakazów wydanych w tym okresie przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, aż 17 tys. (tj. 31 proc.) pochodziło z Polski. W wykonaniu ENA wydanych

Tagi: , ,

Czas na szybszą korespondencję

Karol Pachnik - Adwokat

Obowiązujące zasady doręczeń w sprawach cywilnych są jedną z przyczyn przewlekłości samych postępowań. Rozwiązaniem problemu może okazać się wprowadzenie e-doręczeń między pełnomocnikami, a także elektronicznych poświadczeń odbioru – pisze adwokat Karol Pachnik. Jak się wydaje, jednym z celów uchwalenia wspomnianej regulacji było przyśpieszenie obiegu pism sądowych. Wprowadzone zmiany od strony systemowej niewiele jednak usprawniły – nie zmniejszono liczby i rodzaju czynności potrzebnych do doręczenia pisma stronie przeciwnej. Zmieniły się jedynie podmioty zobowiązane do ich wykonywania. Przyjęte rozwiązania okazały się pomocne dla sądów, bo zmniejszyły zakres pracy sekretaryjnej wydziałów cywilnych. Nie zmieniła się jednak szybkość doręczania pism procesowych, które dalej wysyłane

Tagi: , , , ,

Jawność konieczna

Marek Niedużak

Większa przejrzystość decyzji sądowych, ujednolicenie orzecznictwa, większy prestiż zawodu sędziego. Utworzenie i rozwój publicznie dostępnej internetowej bazy orzeczeń sądowych, ze względu na obiektywne korzyści płynące z jej funkcjonowania, zasługuje na poparcie środowiska profesjonalistów – piszą prawnicy Wojciech Marchwicki i Marek Niedużak. Jawność życia publicznego to w demokratycznym państwie prawa wartość podstawowa. Dostęp do informacji publicznej jest obecnie uznawany za nieodłączny komponent społeczeństwa obywatelskiego, a w państwach europejskich traktowany jest jako standard. Dotyczy to w szczególności dostępu do wiedzy o działaniu organów państwa. Znajomość sposobów postępowania podmiotów sprawujących władzę stanowi niezbędny warunek realnej kontroli społeczeństwa nad jego reprezentantami. Rzecz jasna, powyższe

Tagi: , , ,

Errare humanum est

Jolanta Machura-Szczęsna

Za każdą omyłką sądową stoi konkretny sędzia, jednak przyczyn omyłek należy szukać również w wadach systemowych wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ułomnościom sędziów zapobiec może szeroka społeczna kontrola ich pracy – przekonuje sędzia Jolanta Machura-Szczęsna. Jak mówił Seneka, „Errare humanum est” – mylić się jest rzeczą ludzką. Wspomniana konstatacja dotyczy również osób stanowiących wymiar sprawiedliwości – jak wszystkich, z natury omylnych. Tę oczywistą ludzką słabość uwzględnił ustawodawca, ustanawiając szereg zasad i instytucji procesowych gwarantujących naprawienie ewentualnych błędów Temidy. Służy temu dwuinstancyjność postępowania sądowego, kasacja, sprostowanie oczywistych omyłek przez sąd, który je popełnił, także podwyższona ochrona oskarżonego jako najsłabszego ogniwa w procesie

Tagi: , , ,