Mniej prawa karnego w obrocie gospodarczym

Prawo gospodarcze

Prace nad ograniczeniem pozakodeksowych przepisów karnych w regulacjach dotyczących obrotu gospodarczego są obecnie na etapie opracowywania założeń stosownej ustawy. Poszczególne zapisy konstruowane są na podstawie opinii środowisk akademickich, praktyków, a także instytucji publicznych, w ramach konsultacji społecznych. Docelowo, projekt ustawy ma być odpowiedzią na niekorzystne zjawisko przeregulowania prawa gospodarczego, a także dublowania rozwiązań prawnych przewidzianych w kodeksie karnym. Nadanie nowego brzmienia obowiązującym przepisom oraz usunięcie niektórych z nich ma zaowocować uzdrowieniem prawa gospodarczego oraz zapobiec aktualnie występującym konsekwencjom niekorzystnego ustawodawstwa. Spośród nich należy przede wszystkim wskazać na utrudnienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których efektem jest niejednokrotnie niewykorzystanie całego ich

Tagi: , , ,

Rewolucja w procedurze karnej

Akta sądowe

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która ma przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań. Kluczową zmianą zaproponowaną przez twórców projektu jest ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu na rzecz zaktywizowania stron procesu. Liczący ponad 210 zmian projekt to efekt niemal trzech lat pracy działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla, a przede wszystkim pracującego w ramach tej Komisji zespołu ds. nowelizacji k.p.k. kierowanego przez prof. Piotra Hofmańskiego, sędziego Sądu Najwyższego. Projektowana regulacja zakłada szereg rozwiązań, które przy łącznym zastosowaniu mają doprowadzić do skrócenia czasu oczekiwania obywateli na rozstrzygnięcia sądu. W założeniach Ministra

Tagi: , , ,

Pensum dla urzędnika

Siedziba Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

Każda czynność biurowa w lubelskim sądzie przeliczana jest na punkty, zaś od liczby punktów przypadających na urzędników zależy wysokość ich wynagrodzeń. Efekt? Kadra sądu jest sprawiedliwie obciążona zadaniami, a prezes ma miarodajną wiedzę o efektywności pracy poszczególnych sekretariatów. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie od początku tego roku stosuje nowatorską metodę mierzenia efektywności pracy swoich urzędników. Zaczęto w styczniu od jednego z wydziałów karnych. W kwietniu system wdrożono w dwóch pozostałych wydziałach karnych, w czerwcu – w pierwszym z wydziałów cywilnych. Rezultaty okazały się na tyle obiecujące, że w październiku nowa metoda wkroczy do słynnego lubelskiego e-sądu (VI Wydział Cywilny) oraz

Tagi: , , , ,

Asystenci na nowo

Asystenci

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad regulacjami, które mają szansę rozwiązać problem zbyt małej liczby asystentów sędziów. Zmiany rozpoczęto od uniezależnienia wysokości ich wynagrodzeń od szczebla sądu, w którym są zatrudnieni. Trwają również prace nad deregulacją zawodu. W kwietniu br. w sądach pozostawało 250 nieobsadzonych etatów asystenta sędziego. W porównaniu z grudniem 2009 r. (298 nieobsadzonych etatów) czy końcem 2010 r. (248 etatów), statystyki wydają się nie zmieniać (patrz ramka – red.). Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat liczbę wszystkich etatów asystenckich w sądach powszechnych zredukowano o 161 (z czego 69 etatów przekształcono w stanowiska urzędnicze). Powód? Brak chętnych do pracy w

Tagi: , , , ,