Szkolenia KSSiP – kontynuacje i nowości

Tagi: , ,
Szkolenia w KSSiP z zasady cieszą się dużą popularnością

Fot. Krzysztof Wojciewski

W 2013 r. budżet Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeznaczony na kształcenie ustawiczne kadr wymiaru sprawiedliwości będzie mniejszy o ponad 60 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Ograniczenia finansowe oznaczają mniejszą liczbę miejsc na szkoleniach.

W harmonogramie szkoleń KSSiP na 2013 r. znalazło się wiele pozycji, które w poprzednich latach cieszyły się dużą popularnością. Ale również sporo nowości – w tym kursy związane z wejściem w życie nowych przepisów, a także wynikające z bieżących potrzeb sędziów i prokuratorów. Liczba wszystkich szkoleń będzie jednak mniejsza niż w latach poprzednich. Powodem nie są cięcia budżetowe, ale zwiększenie kosztów stałych funkcjonowania Szkoły. W tym roku KSSiP po raz pierwszy w swojej historii będzie prowadzić wszystkie siedem roczników aplikacji – jeden aplikacji ogólnej oraz po trzy roczniki aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Ogólny budżet szkoły się nie zwiększy, dlatego środki przeznaczone na prowadzenie szkoleń ustawicznych musiały zostać zmniejszone – z ponad 9 mln zł (2012 r.) do niespełna 2,3 mln zł (2013 r.).

– Tworząc harmonogram szkoleń na 2013 r. musieliśmy kierować się pewnymi priorytetami. Przykładowo, aby umożliwić udział w szkoleniach jak największej liczbie uczestników, wyjazdowe zajęcia prowadzone dotychczas w formie dwudniowej zastąpiliśmy kursami jednodniowymi organizowanymi w siedzibach sądów i prokurator apelacyjnych. W celu utrzymania różnorodności tematów, nie likwidowaliśmy poszczególnych szkoleń, tylko ograniczaliśmy liczbę ich edycji – tłumaczy sędzia Adam Czerwiński, zastępca dyrektora KSSiP odpowiedzialny za szkolenia ustawiczne i współpracę międzynarodową. Dzięki temu zmniejszenie środków na szkolenia nie będzie mieć aż tak dużego wpływu na jakość oferty przygotowanej przez szkołę.

Systemowo

Wzorem lat ubiegłych, priorytetem jest kontynuowanie tzw. szkoleń systemowych, czyli tych, które swoim zakresem obejmują zagadnienia kluczowe, a często pomijane na etapie edukacji wstępnej kadr wymiaru sprawiedliwości. To zajęcia z zakresu praw człowieka, prawa Unii Europejskiej, szkolenia dotyczące postępowania dowodowego w sprawach karnych, z zakresu tzw. umiejętności miękkich, a także programy adresowane do osób nowopowołanych na stanowiska sędziowskie.
– Szkolenia systemowe co roku zbierają bardzo dobre recenzje wśród uczestników. W ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych po ich zakończeniu, noty przyznawane za ich organizację oraz poziom merytoryczny najczęściej wahają się w granicach 4,75 – 5,2 w skali sześciostopniowej – mówi sędzia Czerwiński.

Na atrakcyjność szkoleń systemowych wpływa przede wszystkim sposób ich prowadzenia. Często organizowane są one w formie warsztatów z podziałem na 4-5 dziesięcioosobowych grup, w których uczestnicy dyskutują i omawiają konkretne przypadki. Kadrę szkoleniową stanowi grupa ok. 500 ekspertów posiadających status wykładowcy KSSiP. – Staramy się, aby zajęcia prowadzili najlepsi prawnicy i praktycy – sędziowie Sądu Najwyższego, zespoły pracowników instytutów badawczych, profesorowie uczelni wyższych – zapewnia sędzia Czerwiński.

Celem szkoleń systemowych jest nie tylko zapoznanie uczestników z ogólną problematyką wynikającą z ich tematyki, ale także umożliwienie pogłębiania wiedzy osobom szczególnie zainteresowanym danym zagadnieniem. Rezultatem szkoleń np. z zakresu praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej ma być powstanie korpusu sędziów-specjalistów, do których inni sędziowie mogliby zgłaszać się po poradę w razie pojawienia się w ich pracy problemu prawnego z tej dziedziny. Zakłada się, że w szczegółowych szkoleniach przygotowanych w 2013 r. specjalnie dla takich osób weźmie udział co najmniej dwóch sędziów z każdego sądu (jeden karnista i jeden cywilista), a także prokurator z każdej jednostki prokuratury.

Szkolenia w KSSiP

Fot. Krzysztof Wojciewski

Kilka nowości

Poza szkoleniami realizowanymi w latach ubiegłych, w harmonogramie KSSiP znajdzie się też kilka nowości. Przykładowo, dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych przygotowano szkolenie z zakresu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w maju 2012 r. Przewidziano również zajęcia adresowane do urzędników sądowych, którym powierzono funkcje transkrybentów w związku z wprowadzeniem tzw. elektronicznego protokołowania rozpraw (w ubiegłym roku podobne szkolenia były realizowane poza harmonogramem KSSiP).
Priorytetem jest również seria szkoleń realizowanych „na zamówienie” podmiotów publicznych – Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rada Sądownictwa, Prokuratury Generalnej. Są one odpowiedzią na bieżące problemy wymiaru sprawiedliwości i często dotykają kwestii związanych z nagłośnionymi przez media sprawami. – Organizację szkoleń z zakresu rejestracji spółek oraz prawa upadłościowego i naprawczego zlecono szkole pod wpływem medialnego rozgłosu związanego ze sprawą upadłości spółki Amber Gold – mówi sędzia Adam Czerwiński.

Wśród innych „szkoleń zamawianych” organizowanych w przyszłym roku pojawią się warsztaty z zakresu postępowania przygotowawczego w sprawach katastrof o charakterze terrorystycznym, seminaria z zakresu etyki w pracy prokuratora, a także wykłady obejmujące problematykę karnoprawnej ochrony konsumenta.

Nie tylko po polsku

Jak co roku, KSSiP zaplanowała również szkolenia z udziałem gości zagranicznych, które odbędą się zarówno w Polsce, jak i w krajach siedzib ich współorganizatorów. Do współpracy w 2013 r. zadeklarowały się m.in. Hiszpańska Szkoła Sądownictwa (cykl szkoleń i seminariów odnośnie statusu sędziego w UE, współpracy międzynarodowej w sprawach karnych i cywilnych, znaczeniu różnic kulturowych w „transgranicznych” sprawach rodzinnych prowadzonych w sądach UE, również warsztaty o prawie środowiska czy równości płci w prawie unijnym), Węgierskie Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości (szkolenia językowe) czy Europejska Akademia Prawa ERA (szkolenia z zakresu praktycznych aspektów Karty Praw Podstawowych, warsztaty promujące ideę mediacji międzykulturowych, również seria czterech seminariów dla sędziów z Czech, Węgier, Polski i Słowacji).

W przypadku większości wydarzeń współorganizowanych przed podmioty zagraniczne, od ich uczestników wymagana jest znajomość języka obcego, choć podczas niektórych wykładów szkoła zapewnia obecność tłumacza.
Dla sędziów i prokuratorów, którzy chcą doskonalić umiejętności lingwistyczne – oprócz tradycyjnych szkoleń językowych np. z zakresu terminologii konkretnej gałęzi prawa (które często są współorganizowane przez podmioty zewnętrzne) – szkoła ma stałą ofertę kursów e-learningowych. Na platformie www.e-learning.kssip.gov.pl dostępne są kursy języka angielskiego (do poziomu B2) oraz francuskiego i niemieckiego (do poziomu A2).

Szkolenia w KSSiP

Fot. Krzysztof Wojciewski

Elektroniczna alternatywa

Oprócz kursów językowych, na platformie KSSiP skorzystać można z 12 innych szkoleń tematycznych (merytorycznych oraz z zakresu tzw. kompetencji miękkich). Na 2013 r., w ramach realizacji dofinansowanego z funduszy europejskich programu „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, zaplanowano uruchomienie nowych szkoleń oraz odblokowanie możliwości rejestracji nowych użytkowników (opcję zawieszono w ubiegłym roku w związku z zakończeniem finansowania obsługi platformy ze Europejskiego Funduszu Społecznego).

Korzyści wynikające z internetowej formy szkoleń to elastyczny czas uczestnictwa w wykładach, brak konieczności transportu do innego miasta, a także przystępna forma przyswajania wiedzy w formie schematów i plików audio-wideo. Możliwość kształcenia w formie e-learningowej to także alternatywa dla osób, którym nie uda się skorzystać z oferty szkoleń tradycyjnych. Tym bardziej warto wziąć ją pod uwagę, gdyż w 2013 r. w KSSiP nie zostaną uruchomione nowe roczniki studiów podyplomowych. – Będziemy jedynie kontynuować kształcenie sędziów i prokuratorów, którzy studia rozpoczęli w latach ubiegłych – wyjaśnia dyrektor Czerwiński.

Miejsce na wagę złota

W szkoleniu ustawicznym teoretycznie wziąć udział może każdy. Wszelkie koszty pokrywa KSSiP, jedynym ograniczeniem jest liczba miejsc. Wyboru uczestników dokonują przełożeni. Na początku stycznia każdego roku do prezesów sądów apelacyjnych oraz prokuratorów prokuratur apelacyjnych szkoła przesyła ofertę na cały rok, wraz z limitami miejsc dla danej apelacji. Informacja jest następnie przesyłana do jednostek niższych szczebli. Po ok. 1,5 miesiąca wszystkie miejsca są już zajęte.
W 2011 r. w szkoleniach (również e-learningowych) organizowanych przez KSSiP uczestniczyło ponad 12,5 tys. sędziów, prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratur. Już wiadomo, że w 2013 r. liczba ta będzie znacznie mniejsza.