Strasburg a legalność dowodów w postępowaniu

Sala sądowa, dopuszczalność  dowodów w postępowaniu

Czy można przyjąć – zgodnie z zasadą subsydiarności oraz uznaniem sądów krajowych za organy najlepiej umocowane do wydania rzetelnego rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie – że kwestia dopuszczalności dowodu oraz sposobu jego uzyskania mieści się całkowicie poza jurysdykcją ETPCz? Nic bardziej mylnego. Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantuje prawo do rzetelnego procesu, jednak nie formułuje żadnych reguł co do dopuszczalności dowodów – wskazując, iż jest to przede wszystkim materia podlegająca regulacjom krajowym. Nie jest więc rolą Trybunału w Strasburgu ustalanie, co do zasady, czy określony rodzaj dowodu, na przykład uzyskany niezgodnie z prawem krajowym, jest dopuszczalny w konkretnym postępowaniu, czy

Tagi: , , , ,

Ocena rzetelności opinii psychologicznej

Biegły sądowy z zakresu ekspertyz psychologicznych

Skutki nieprawidłowej oceny opinii biegłego mają bardzo poważne skutki dla postępowania. Oto kilka podstawowych problemów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz psychologicznych, których znajomość może ułatwić sędziom i prokuratorom weryfikację efektów pracy biegłych tej specjalności. Współczesny wymiar sprawiedliwości w szerokim zakresie korzysta z opinii biegłych reprezentujących różne dziedziny wiedzy i dyscypliny naukowe, należących najczęściej do tzw. nauk sądowych. Zgodnie z definicją przyjętą przez polskich autorów, są to nauki „pomostowe” – nienależące bezpośrednio do kręgu nauk prawnych, lecz wywodzące się z nauk przyrodniczych, humanistycznych, technicznych, których osiągnięcia adaptują na rzecz realizacji celów wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie ciągły rozwój nauk sądowych powoduje, że wiedza specjalistyczna

Tagi: , , , ,

Język sali sądowej: mówi sędzia

Język sali sądowej

Podczas wykonywania czynności procesowych sędzia ma do wyboru pasywny, agresywny bądź asertywny styl komunikacji. Decyzja o tym, który styl przyjmie, zależy od przebiegu konkretnego procesu oraz zachowania się jego uczestników, a także roli w sali rozpraw, jaką sędzia zechce dla siebie przyjąć. Ranga sędziego w społeczeństwie, pomimo licznej ostatnio bezpośredniej lub pośredniej prasowej krytyki przedstawicieli tego zawodu, jest bardzo wysoka. Cechy przypisywane sędziemu, a więc zaufanie, odpowiedzialność, rozwaga i opanowanie, powinny być potwierdzane podczas każdej rozprawy, poprzez właściwy sposób komunikowania się z innymi uczestnikami procesu. Bycie wiarygodnym to nic innego jak połączenie dwóch kluczowych umiejętności – kompetencji (profesjonalizmu, znajomości prawa)

Tagi: , ,

Wspólne zakupy, realne oszczędności

Program do obsługi zakupów wspólnych dla sądów powszechnych

Mija rok od utworzenia Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa, realizującego postępowania przetargowe na zakup materiałów i usług dla wszystkich sądów powszechnych w Polsce. Dzięki działalności Centrum budżet sądownictwa zaoszczędził do tej pory ok. 71,4 mln zł. Program budowy centrum usług wspólnych rozumiany jest potocznie jako skoncentrowanie w jednej lokalizacji obsługi wybranych procesów działających w całej organizacji przy użyciu skonsolidowanej infrastruktury technologicznej, jako przedsięwzięcie skupiające się wokół osi ludzie-procesy-technologia. Głównymi wyzwaniami w realizacji tak kompleksowego przedsięwzięcia są więc zwykle: prawidłowe wykorzystanie zasobów ludzkich (optymalne zasoby we właściwym miejscu, zafrówno w fazach przygotowawczych, jak i podczas wdrożenia, a także eksploatacji), właściwe zoptymalizowanie i zestandaryzowanie

Tagi: , , , , ,

Sąd z certyfikatem

Fot. Łukasz Januszewski

Jak praca w sądzie może stać się lepiej zorganizowana, a tym samym Temida – bardziej przyjazna dla obywateli? Najpierw trzeba wdrożyć szczegółowe procedury, które zapewnią odpowiednią sprawność funkcjonowania jednostki, następnie postarać się o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością. Przykład Sądu Rejonowego w Pile pokazuje, że to działania skuteczne. Mamy świadomość, jaką opinię w społeczeństwie mają sądy. Chcemy wyjść Państwu naprzeciw i pokazać, że postępowanie sądowe może być sprawnie i obiektywnie prowadzone, a urzędnicy gotowi są udzielić pomocy w zakresie, na jaki pozwala im na to obowiązujące prawo. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie w naszej pracy powszechnie obowiązujących reguł i praktyk –

Tagi: , ,