Sąd od strony publiczności

Temida przyjazna obywatelom

Tomy prac naukowych, debaty, polityczne projekty, nowelizacje przepisów prawa, komentarze, szkolenia… O tym, jak odbudować autorytet wymiaru sprawiedliwości, powiedziano już wszystko. Raport podsumowujący kolejny Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych i Okręgowych wskazuje sposoby najprostsze i niejednokrotnie najbardziej skuteczne. Obserwacji funkcjonowania sądów dokonało między lipcem 2011 r. a lipcem 2012 r. ponad 500 studentów, wolontariuszy fundacji Court Watch Polska. To już druga edycja projektu, który z roku na rok poszerza swój zasięg. Obywatelski Monitoring Sądów jest największym w Polsce projektem badawczym poświęconym kwestii postrzegania wymiaru sprawiedliwości przez tzw. laików. Wolontariusze odwiedzili 113 sądów rejonowych i okręgowych, spędzając w nich wiele godzin na

Tagi: , , ,

Likwidacja? Reorganizacja? Konsolidacja?

Reorganizacja sądów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, począwszy od 1 stycznia 2013 r. 79 sądów przekształcono w wydziały zamiejscowe sądów większych. To oparta na rzetelnych analizach, najbardziej doniosła od lat zmiana strukturalna w wymiarze sprawiedliwości. Podobne reformy przeprowadziły także inne państwa europejskie. Minister Sprawiedliwości 5 października 2012 r. podpisał rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Podstawą tej reformy są prowadzone od lat w Ministerstwie badania związane z obciążeniem pracą poszczególnych sądów. Koncepcja reorganizacji siatki sądów rejonowych w Polsce to wynik analizy relacji obciążenia pracą i liczby etatów sędziowskich w poszczególnych jednostkach. Prowadzone w MS prace

Tagi: , , ,

Menadżer w sądzie

Dyrektor - manager

Od stycznia 2013 r. dotychczasowi dyrektorzy i kierownicy finansowi sądów zyskają nowe uprawnienia. W pełni zajmą się zarządzaniem kadrą administracyjną, prezesom zaś pozostanie nadzór nad działalnością orzeczniczą sądów. Reforma ma poprawić efektywność wymiaru sprawiedliwości, jednak sędziowie obawiają się zmian. Czy słusznie? System menadżerski w sądach powszechnych wprowadza nowelizacja ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, uchwalona w sierpniu 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 203 poz. 1192). A dokładniej jej ostatni akord – wejście w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisów na nowo określających kompetencje dyrektorów sądów. Samo hasło może brzmi rewolucyjnie, bo menadżerowie jak dotąd byli

Tagi: , , , ,

Między deregulacją a lepszą legislacją

Deregulacja legislacyjna

Na deregulację dostępu do zawodów warto spojrzeć w szerszym kontekście procesu eliminowania z obowiązującego prawa przepisów „zbędnych” oraz ulepszania samych mechanizmów legislacyjnych. W działaniach z zakresu better legislation przodują kraje anglosaskie. W Polsce jaskółką czyniącą wiosnę może stać się prawidłowo stosowana instytucja oceny skutków regulacji. Zjawisko przeregulowania, „inflacji prawa” – rozumiane jako znaczący wzrost liczby przepisów znajdujących się w obrocie prawnym, jak i nowotworzonych w procesie legislacyjnym aktów normatywnych – znane jest od lat w większości krajów OECD. Występuje również w legislacji wspólnotowej. W Polsce zjawisko to ujawniło się wraz z przygotowaniami akcesji do Unii Europejskiej. Od tego czasu liczba

Tagi: , ,

Mniej wolności, więcej odpowiedzialności

Reforma prokuratury

Ocena działań Prokuratora Generalnego przez parlament, określanie rządowych założeń polityki karnej, większy wpływ prokuratorów funkcyjnych na pracę ich podwładnych. To nie jedyne zmiany czekające prokuraturę w związku z zapowiedziami nowego ukształtowania ustrojowego tej instytucji? Prace nad zapisami ustawowymi regulującymi organizację prokuratury trwają od lutego 2012 r. Ich efektem był projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze, zaakceptowany przez Radę Ministrów 9 lipca 2012 r. Zmiany czekające ten organ ochrony prawnej są jednak na tyle znaczące, że dwa miesiące później, 11 września 2012 r., Rada Ministrów podjęła decyzję o stworzeniu nowego aktu prawnego – prawa o prokuraturze. Z uwagi na to, że większość

Tagi: , , ,

Prawnik mniej regulowany

Deregulacja zawodów

Polska ma jedną z największych w Europie liczb zawodów regulowanych. Problem dotyka również tzw. zawodów zaufania publicznego, w tym prawniczych. Celem przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu jest skrócenie ścieżki dostępu do tych profesji oraz zwiększenie mobilności w zakresie ich wykonywania. Według danych Komisji Europejskiej na 2011 r., Rzeczpospolita Polska reguluje dostęp do 368 zawodów. Stawia to nas na drugim miejscu w Europie, za Czechami. Najmniej zawodów uregulowały kraje bałtyckie – Estonia (47) oraz Łotwa (61). Średnia europejska w tym zakresie to ok. 150 zawodów. Przestawione liczby pokazują wysoki poziom zaangażowania państwa w życie gospodarcze w Polsce. Wyraźnie dostrzegalne są niektóre

Tagi: , , , , , ,