Upadłość czyli szansa na nowy start

Prawo upadłościowe

Czy procedura sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw może funkcjonować lepiej, i to nie tylko w czasach spowolnienia gospodarczego? Jak sprawić, by upadłość była etapem procesu ekonomicznego, a nie tylko postępowaniem skoncentrowanym na dochodzeniu wierzytelności od upadłego? Oto szczegóły propozycji Ministra Sprawiedliwości w zakresie reformy prawa upadłościowego i naprawczego. Coroczne badania ankietowe przeprowadzane przez Bank Światowy na potrzeby rankingu „Doing Business” wskazują, że Polska w porównaniu z inni państwami Unii Europejskiej nie może pochwalić się skutecznymi procedurami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Postępowania trwają stosunkowo długo, ich koszty są wysokie, zaś kwoty odzyskiwane przez wierzycieli – zbyt niskie. W świetle innych analiz (por. badanie pt.

Tagi: , , ,

Informatyzacja sądów – korzyść dla przedsiębiorców

Informatyzacja

Za nami m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, zdalny wgląd do elektronicznej księgi wieczystej czy nagrywanie rozpraw. Przed nami – integracja rejestrów sądowych, dostęp on-line do informacji o stanie spraw oraz system elektronicznego potwierdzania odbioru korespondencji sądowej. Wszystko po to, by przyspieszyć postępowania i usprawnić kontakt z Temidą. Od kilku lat w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowanych jest szereg projektów informatycznych mających na celu wprowadzenie nowych technicznych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy sędziów i urzędników sądowych. Podejmowane działania – choćby wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego, umożliwienie wglądu do elektronicznej księgi wieczystej, wprowadzenie internetowego systemu zakładania i rejestrowania spółek z o.o. – przełożyły się na realne korzyści dla stron postępowań, w tym przedsiębiorców. Zmniejszył się czas

Tagi: , , , , , , ,

Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczenie, nadzór

Więzienie, drut kolczasty

W najbliższych pięciu latach zakłady karne opuści kilkunastu wyjątkowo niebezpiecznych sprawców przestępstw – skazanych na kary śmierci, które w 1989 r. w drodze amnestii zamieniono na kary 25 lat pozbawienia wolności. Wielu z nich zapowiada powrót do przestępczej działalności. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje reformę środków zabezpieczających mającą chronić obywateli przed tymi i podobnymi sprawcami. W l. 80 XX w. polskim społeczeństwem wstrząsnęły wyjątkowo okrutne zbrodnie, popełnione m.in. przez „Szatana z Piotrkowa” oraz „Wampira z Bytowa”. Pierwszemu, skazanemu za zgwałcenie i zamordowanie czterech chłopców, kara kończy się w lutym 2014 r. Drugi, któremu udowodniono zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok kobiety (przed procesem przyznawał się do 70 zabójstw), opuści zakład karny w 2017 r. Wyjątkowo groźnych przestępców w podobnej sytuacji jest jeszcze kilkunastu –

Tagi: , , ,

Strasburg o przewlekłości

Przewlekłość postępowań

ETPCz wielokrotnie podnosi kwestię wadliwego funkcjonowania w Polsce skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Wada ta, nosząca znamiona systemowej, dotyczy sposobu interpretowania przez sądy krajowe kryterium rozsądnego czasu postępowania oraz kryterium odpowiedniego i wystarczającego zadośćuczynienia za stwierdzone naruszenie. Wprawdzie tematyka standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczących przewlekłości postępowań gościła już na łamach „Na wokandzie” (por. Przemysław Feliga – „Strasburg a przewlekłość”, NW nr 3/2010), warto jednak wątek ten poruszyć ponownie. Niewątpliwie, działania podejmowane w celu rozwiązania problemu nadmiernej długości postępowań sądowych winny zmierzać co najmniej w dwóch kierunkach. Po pierwsze, winny one obiektywnie prowadzić do skrócenia czasu rozpoznawania spraw przez sądy – tak, by długość postępowania mieściła się

Tagi: , ,

W dobie konkurencji

Klient, sklep

Mecenasem zostać coraz łatwiej, o klienta coraz trudniej. Wolny rynek zmusza adwokatów i radców do wdrożenia nowego, biznesowego modelu świadczenia usług, opartego na strategiach oraz narzędziach nieznanych dotąd w świecie prawników. Zawód adwokata wykonuje dziś ponad 10 tys. osób, zaś liczba aplikantów adwokackich wzrosła do prawie 5,4 tys. osób. Z kolei na 23 tys. czynnych zawodowo radców prawnych przypadało 8 tys. aplikantów radcowskich (dane ze stycznia 2013 r.). Konkurencja z roku na rok rośnie, a na ukształtowanym już rynku usług prawnych, podzielonym między zagraniczne „sieciówki” oraz rodzime małe i średnie kancelarie o ugruntowanej renomie, coraz trudniej znaleźć miejsce młodym radcom

Tagi: , , ,

Komunikacja marketingowa dla początkujących

Kancelaria prawna

Szansą na sukces dla osób rozpoczynających praktykę prawniczą jest prowadzenie przemyślanych działań z zakresu komunikacji marketingowej oraz public relations. Przepustką do kariery może okazać się promowanie własnych usług poprzez dostarczanie potencjalnym klientom informacji eksperckich, przygotowanych w zrozumiałym dla nieprawników języku. Kwestia reklamy i promocji usług prawniczych, w związku z etycznymi wymogami wykonywania zawodów radcy i adwokata, podlega licznym ograniczeniom. Jednocześnie, z ekonomicznego punktu widzenia każda kancelaria prawna to przedsiębiorstwo nastawione na osiągnięcie zysku, pod względem procesów biznesowych nieróżniące się od innych przedsiębiorstw działających w warunkach wolnego rynku. Prowadzenie praktyki prawniczej wymaga zatem rzetelnego, profesjonalnego zaplecza „pro-sprzedażowego” – używania umiejętnie dobranych

Tagi: , , , , ,

Oblicza sprawności

Sąd jak w zegarku

Jak wynika z najnowszego raportu CEPEJ, efektywność polskich sądów kształtuje się na poziomie średniej europejskiej. W porównaniu z innymi państwami Rady Europy nie mamy też aż tak dużo sędziów i aż tak mało urzędników sądowych, jak przyjęło się uważać. Bezspornie jednak, na wymiar sprawiedliwości wydajemy względnie dużo. Europejska Komisja ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) została powołana w 2002 r. w celu zapewnienia wsparcia dla państw członkowskich Rady Europy w usprawnianiu systemów sądownictwa. Najważniejszym działaniem komisji w tym zakresie jest badanie pt. „Evaluation of European Judicial Systems” – wydawany w dwuletnich cyklach obszerny raport opisujący poszczególne czynniki decydujące dla sprawności funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości w poszczególnych krajach. Ostatnia edycja raportu ukazała się pod koniec 2012 r.

Tagi: , , , ,

Między niezawisłością a nadzorem

Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

O postulacie odebrania Ministrowi Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad sądami, skutkach likwidacji instytucji asesora oraz uzasadnieniu dla reformy znoszącej najmniejsze sądy – wywiad z sędzią Wojciechem Hajdukiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za organizację sądów powszechnych. Panie Ministrze, od ponad pół roku nadzoruje Pan pion sądowniczy. Jest Pan jeszcze sędzią, czy już urzędnikiem? – Jestem sędzią, przy czym wykonuję czynności urzędnicze. Przepisy u.s.p. pozwalają na delegowanie sędziego do różnych funkcji, w tym Podsekretarza Stanu. – Krytycy wskazują, że kariera sędziego w Polsce zaczyna nazbyt przypominać karierę urzędnika. – Dlaczego? – Ukształtowanie systemu sprzyja karierze urzędniczej, typowo awansowej. A najprostszą drogą

Tagi: , , , , , , ,

Sposób na stres

Stres, panika

Prawnicy są jedną z grup zawodowych najbardziej narażoną na stres i wypalenie zawodowe. Choć stresu nie da się uniknąć, to można skutecznie minimalizować jego oddziaływanie. Jak? Oto kilka praktycznych sposobów. Stres jest zwyczajną reakcją biologiczną i przystosowawczą. Można go ująć w trzy podstawowe kategorie: stres jako sytuacja zewnętrzna (bodziec) wywołująca określone stany emocjonalne, stres jako reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny, oraz stres jako dynamiczna relacja między człowiekiem a otoczeniem. Pierwotnie stres sprowadzano do kategorii fizjologicznej i określano jako niespecyficzną reakcję ludzkiego organizmu na stawiane mu wymagania. Przebieg owej reakcji na bodźce stresujące okazał się jednak zależeć od charakteru działającego bodźca,

Tagi: , , ,

Język sali sądowej: mówi pełnomocnik

Język sali sądowej

Adwokat czy radca prawny z definicji uznawany jest za tego z uczestników sądowego rytuału, który może pozwolić sobie na najdalej posuniętą inwencję słowną oraz popisy oratorskie. Jak korzystać z tych środków z pożytkiem dla reprezentowanej strony? Wywieranie wpływu na sędziego i innych uczestników procesu, przekonywanie ich do swoich racji, obnażanie niesłuszności postulatów przeciwnika procesowego i słabości jego argumentacji – wszystko to odbywa się zawsze w procesie komunikacji i tylko dzięki niemu. I choć w sali rozpraw liczą się przede wszystkim dowody w sprawie oraz kompetencje prawne adwokata czy radcy, to bez wątpienia umiejętne wykorzystanie znaków werbalnych (słów), niewerbalnych (przede wszystkim języka ciała) oraz parawerbalnych (sposobu wypowiadania zdań) pozwala na przeprowadzenie efektownej argumentacji, która nie pozostaje bez znaczenia przy

Tagi: , , ,

Psycholog w postępowaniu karnym

Ocena, dowody

Niezależnie od obowiązującego systemu prawnego, zeznania są najczęściej uznawanymi w procesach dowodami, jednocześnie są źródłem niesprawiedliwych wyroków. By uniknąć ewentualnych uchybień, dokonywana przez sędziego logiczna i sformalizowana ocena zeznań powinna uwzględniać również aspekty psychologiczne rzutujące na ich wiarygodność. Minimalna znajomość dorobku nauk psychologicznych jest niewątpliwie niezastąpiona w skutecznym prowadzeniu przesłuchań lub odtwarzaniu minionych zdarzeń. Aczkolwiek psycholog nie zdziała cudów, jednak jego pomoc bywa najbardziej potrzebna, gdy udowodnienie winy w postępowaniu staje się „problemowe”. W związku z oceną zeznań w postępowaniu karnym, z praktycznego punktu widzenia, możliwe do wykorzystania aspekty (metody) psychologiczne można podzielić na trzy duże grupy: związane ze formułowaniem zeznania (ujawnienie informacji przez świadka), związane z pozyskaniem przez organ wymiaru sprawiedliwości wiedzy procesowej (psychologia

Tagi: ,

W świecie akt i komentarzy

prof. Piotr Hofmański - sędzią Sądu Najwyższego

O łączeniu pracy naukowej z orzekaniem, rewolucyjnych propozycjach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz o szansach dla młodych prawników – „Na Wokandzie” rozmawia z prof. Piotrem Hofmańskim, sędzią Sądu Najwyższego. Należy Pan do grupy prawników, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Czy to się da połączyć? Jak to się zaczęło? – Dziś, po prawie 20 latach orzekania w sądach, nie czuję się tu „obcym ciałem” (śmiech). Rozpocząłem swoją karierę sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Inaczej niż wielu kolegów, trafiłem tam nie z sądu okręgowego, a ze świata nauki, jako profesor tamtejszego uniwersytetu. – Sam Pan zgłosił się na wolne stanowisko

Tagi: , , , ,

Ocena (dla) sędziego

Waldemar Szmidt - Dyrektor Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS

Jeśli stwierdzilibyśmy, że sprawność i efektywność podejmowanych przez nas czynności nigdy nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, zaś kultura urzędowania oraz osobista każdego z sędziów jest nienaganna, to wówczas ze spokojem moglibyśmy uznać, że okresowa ocena pracy sędziego jest narzędziem niepotrzebnym – pisze sędzia Waldemar Szmidt, Dyrektor Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych – nowelą z dnia 18 sierpnia 2011 r., która weszła w życie 28 marca 2012 r. – wprowadziła do sądownictwa powszechnego (a z uwagi na treść art. 29 ustawy z 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych, a

Tagi: , , , ,

Oddać okręgom, co okręgowe

Cezary Kąkol - prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach

Przepisy określające właściwość rzeczową prokuratury są niedoskonałe. Nie ma żadnego uzasadnienia w tym, by śledztwa w sprawach podlegających rozpoznaniu przez sądy okręgowe były prowadzone przez prokuratury rejonowe – pisze prokurator Cezary Kąkol. Jak wynika ze sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r., do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wpłynęło łącznie 1 189 666 spraw karnych. Spośród nich aż 99,5 proc. (1 183 280 spraw) została zarejestrowana w prokuraturach rejonowych. Pozostałe sprawy karne w łącznej liczbie 6 386 zarejestrowano na szczeblu prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Do tego dochodzi olbrzymia dysproporcja w zakresie etatyzacji. Spośród 6 295 prokuratorów i asesorów

Tagi: , , ,

Krytykant – polska czarownica

Łukasz Gos

Zasada, że lepiej pozostawić przestępcę bez kary niż skazać niewinnego, to część naszej kultury i zdobycz cywilizacyjna. Prawnicy podkreślają jej zastosowanie do oskarżonych o wszelkie możliwe przestępstwa. Z wyjątkiem zniesławienia – pisze doktorant Łukasz Gos. Osoba zabierająca głos na forum publicznym z definicji ma ponosić ryzyko karne – przysłowiowy miecz Damoklesa wisi nad każdą jej wypowiedzią. Takie są konsekwencje obowiązującego od dziesięcioleci w polskiej doktrynie i orzecznictwie dominującego poglądu o odwróceniu ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie. Norma z aluzyjnej wzmianki Kwestię odpowiedzialności w tego typu przypadkach regulują przepisy art. 212-213 k.k. Ustawodawca nie przesądza w nich wprost, że to

Tagi: , , ,