Sposób na stres

Stres, panika

Prawnicy są jedną z grup zawodowych najbardziej narażoną na stres i wypalenie zawodowe. Choć stresu nie da się uniknąć, to można skutecznie minimalizować jego oddziaływanie. Jak? Oto kilka praktycznych sposobów. Stres jest zwyczajną reakcją biologiczną i przystosowawczą. Można go ująć w trzy podstawowe kategorie: stres jako sytuacja zewnętrzna (bodziec) wywołująca określone stany emocjonalne, stres jako reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny, oraz stres jako dynamiczna relacja między człowiekiem a otoczeniem. Pierwotnie stres sprowadzano do kategorii fizjologicznej i określano jako niespecyficzną reakcję ludzkiego organizmu na stawiane mu wymagania. Przebieg owej reakcji na bodźce stresujące okazał się jednak zależeć od charakteru działającego bodźca,

Tagi: , , ,

Język sali sądowej: mówi pełnomocnik

Język sali sądowej

Adwokat czy radca prawny z definicji uznawany jest za tego z uczestników sądowego rytuału, który może pozwolić sobie na najdalej posuniętą inwencję słowną oraz popisy oratorskie. Jak korzystać z tych środków z pożytkiem dla reprezentowanej strony? Wywieranie wpływu na sędziego i innych uczestników procesu, przekonywanie ich do swoich racji, obnażanie niesłuszności postulatów przeciwnika procesowego i słabości jego argumentacji – wszystko to odbywa się zawsze w procesie komunikacji i tylko dzięki niemu. I choć w sali rozpraw liczą się przede wszystkim dowody w sprawie oraz kompetencje prawne adwokata czy radcy, to bez wątpienia umiejętne wykorzystanie znaków werbalnych (słów), niewerbalnych (przede wszystkim języka ciała) oraz parawerbalnych (sposobu wypowiadania zdań) pozwala na przeprowadzenie efektownej argumentacji, która nie pozostaje bez znaczenia przy

Tagi: , , ,

Psycholog w postępowaniu karnym

Ocena, dowody

Niezależnie od obowiązującego systemu prawnego, zeznania są najczęściej uznawanymi w procesach dowodami, jednocześnie są źródłem niesprawiedliwych wyroków. By uniknąć ewentualnych uchybień, dokonywana przez sędziego logiczna i sformalizowana ocena zeznań powinna uwzględniać również aspekty psychologiczne rzutujące na ich wiarygodność. Minimalna znajomość dorobku nauk psychologicznych jest niewątpliwie niezastąpiona w skutecznym prowadzeniu przesłuchań lub odtwarzaniu minionych zdarzeń. Aczkolwiek psycholog nie zdziała cudów, jednak jego pomoc bywa najbardziej potrzebna, gdy udowodnienie winy w postępowaniu staje się „problemowe”. W związku z oceną zeznań w postępowaniu karnym, z praktycznego punktu widzenia, możliwe do wykorzystania aspekty (metody) psychologiczne można podzielić na trzy duże grupy: związane ze formułowaniem zeznania (ujawnienie informacji przez świadka), związane z pozyskaniem przez organ wymiaru sprawiedliwości wiedzy procesowej (psychologia

Tagi: ,

Strasburg o przewlekłości

Przewlekłość postępowań

ETPCz wielokrotnie podnosi kwestię wadliwego funkcjonowania w Polsce skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Wada ta, nosząca znamiona systemowej, dotyczy sposobu interpretowania przez sądy krajowe kryterium rozsądnego czasu postępowania oraz kryterium odpowiedniego i wystarczającego zadośćuczynienia za stwierdzone naruszenie. Wprawdzie tematyka standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczących przewlekłości postępowań gościła już na łamach „Na wokandzie” (por. Przemysław Feliga – „Strasburg a przewlekłość”, NW nr 3/2010), warto jednak wątek ten poruszyć ponownie. Niewątpliwie, działania podejmowane w celu rozwiązania problemu nadmiernej długości postępowań sądowych winny zmierzać co najmniej w dwóch kierunkach. Po pierwsze, winny one obiektywnie prowadzić do skrócenia czasu rozpoznawania spraw przez sądy – tak, by długość postępowania mieściła się

Tagi: , ,