14 tys. aplikantów, 36 tys. czynnych prawników

Statystyk zdających

Resort po raz szósty opublikował analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Średnia liczba kandydatów ustabilizowała się na poziomie 10-11 tys. osób, zaś zdawalność od trzech lat stopniowo rośnie – w 2012 r. przekroczyła 50 proc. Mimo rosnącego nasycenia rynku usług prawniczych, kolejne roczniki absolwentów prawa nie rezygnują z marzeń o wykonywaniu wolnych zawodów. W 2012 r. o miejsca na aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej ubiegało się 11020 magistrów prawa. To o 102 osoby więcej niż rok wcześniej. Niezmiennie największą popularnością cieszyła się aplikacja radcowska, do egzaminu wstępnego przystąpiło 5912 osób (2343 uzyskały wynik pozytywny). W egzaminie na aplikację adwokacką wzięło

Tagi: ,

Czas na prawo karne materialne

Kodeksy karne

Zakończywszy prace związane z reformą procedury karnej, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego za niezbędne uznała dokonanie „przeglądu” instytucji prawa materialnego i zaproponowanie ich koniecznych korekt. Jakie konkretnie zmiany części ogólnej Kodeksu karnego brane są pod uwagę? Wciąż trwające prace nie pozwalają na zaprezentowanie ostatecznego i pełnego kształtu projektowanej nowelizacji, niemniej jednak już na obecnym etapie można pokusić się o zarysowanie kierunku zmian, jak również zaprezentować propozycje rozwiązań, które Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego uznała za celowe do wprowadzenia do porządku prawnego. Część z nich niechybnie wzbudzi ożywioną dyskusję w kręgu przedstawicieli doktryny oraz wśród praktyków prawa. Ewolucja czy rewolucja? Zmiany przepisów zawartych w trzech pierwszych rozdziałach Kodeksu Karnego nakierowane będą przede wszystkim na doprecyzowanie obowiązujących rozwiązań

Tagi: , , , ,

Więcej praw dla ofiar

Plakat Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem upłynęły pod znakiem ogłoszenia przez Parlament Europejski i Radę Unii dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony ofiar przestępstw. Tegoroczny, 13. z kolei, tydzień informacji i porad prawnych bezpłatnie udzielanych w całej Polsce, zyskał nazwę Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdy obchodzono Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zastąpienie „ofiar” „osobami pokrzywdzonymi” miało wymiar nie tylko stylistyczny. Zmiana wyniknęła z potrzeby zapobiegania powtórnej wiktymizacji osób zgłaszających się po pomoc. – Zmieniliśmy nazwę ze względu na opinie osób pokrzywdzonych, które sygnalizowały, że nie chcą być nazywane ofiarami, gdyż kojarzy się to pejoratywnie i biernie. Chodzi o podkreślenie bardziej aktywniej roli, jaką

Tagi: ,

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy omówienie najciekawszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych między grudniem 2012 r. a lutym 2013 r. – ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć w sprawach polskich. We wspomnianym okresie na kanwie spraw przeciwko Polsce nie pojawiło się żadne orzeczenie Trybunału, które można by określić mianem przełomowego. W grudniu 2012 r. ETPCz wydał wprawdzie 12 wyroków przeciwko Polsce, dotyczyły one jednak jednego problemu – utraty przez skarżących uprawnień do wcześniejszych emerytur z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Z kolei w styczniu 2013 r. ogłoszono trzy wyroki w sprawach polskich – odnoszące się do problematyki nadmiernej długości tymczasowego aresztowania (Różański przeciwko Polsce, skarga nr 16706/11) oraz przewlekłości postępowań sądowych (administracyjnego – Andrzejczak przeciwko Polsce, skarga nr 28940/08, a także karnego – Ruprecht przeciwko Polsce,

Tagi: , ,