Wiarygodność świadka: perspektywa komunikacyjna

Świadek na sali sądowej, kłamca

Nagrywanie rozprawy, zwłaszcza możliwość późniejszej analizy utrwalonych zachowań werbalnych, niewerbalnych i parawerbalnych jej uczestników, pozwala ocenić autentyczność oraz uczciwość złożonych zeznań. Narzędzie to może być dodatkowym elementem utwierdzającym sędziego w słuszności planowanego rozstrzygnięcia. Przesłuchiwanie świadków w sali sądowej jest standardową procedurą, na podstawie której sędzia ustala przebieg wydarzeń lub potwierdza zawarte w dokumentacji fakty i informacje. Obowiązujące przepisy prawne mają zagwarantować całkowitą zgodność z prawdą składanych przez uczestników rozprawy zeznań i wyjaśnień, jednak procesowa praktyka pokazuje, że świadkowie i strony niejednokrotnie próbują wprowadzić sędziego w błąd relacjonując nieprawdziwą wersję wydarzeń tak, jakby była ona prawdziwa. Niektóre z zachowań komunikacyjnych zeznającej osoby (werbalne, niewerbalne i parawerbalne) mogą zatem świadczyć o przeżywaniu przez nią emocji charakterystycznych

Tagi: , , , , ,

Strasburg o kontaktach rodziców z dziećmi

ETPCz a prawo rodzica

Jedną z kategorii spraw rozstrzyganych przed ETPCz jest zagadnienie realizacji prawa rodziców, w szczególności po konflikcie rozwodowym, do kontaktów z dzieckiem. Skargi w tego rodzaju skomplikowanych stanach faktycznych Trybunał zazwyczaj ocenia z perspektywy ewentualnego naruszenia art. 8 Konwencji, przyznającemu każdej jednostce prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Z treści wspomnianego art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wywieść można istnienie po stronie państwa obowiązków o dwojakim charakterze. Z jednej strony, w ujęciu negatywnym, państwo powinno powstrzymać się od ingerowania w sferę chronioną przepisem Konwencji. Z drugiej zaś, spoczywa na nim pozytywny obowiązek skutecznego zapewnienia poszanowania życia rodzinnego, sięgający stosunkowo głęboko w relacje międzyludzkie. Trybunał oczywiście nie zastępuje władz krajowych

Tagi: , , , ,

Niekonstytucyjność przepisu: skutek ex nunc, skutek ex tunc

Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego

Praktyka sądów związana z wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie jest jednolita. Różnice te stają się szczególnie widoczne, gdy przyjrzeć się stanowisku prezentowanemu w niektórych kwestiach przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Problemy dotyczą zwłaszcza czasowych skutków wyroków trybunalskich, ich wpływu na wznowienie postępowania sądowego oraz konsekwencji odroczenia przez TK utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu. Źródłem wątpliwości są przepisy samej Konstytucji. Zgodnie z art. 190 ust. 3, orzeczenie TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak TK może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Z kolei art. 190 ust. 4 mówi, że orzeczenie TK o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego stanowi podstawę do wznowienia

Tagi: , , ,

Psycholog w niespecyficznej roli: odtwarzanie sylwetki samobójcy

Sylwetka osoby

Jedną z możliwości wykorzystania wiedzy biegłego psychologa na użytek procesu jest wnioskowanie odnośnie właściwości psychospołecznych uwikłanych w niego osób – w sposób pośredni, bez osobistego z nimi kontaktu. Tego typu ekspertyzy mogą być szczególnie przydatne w postępowaniach dotyczących samobójstw i zaginięć. Przydatność wiedzy psychologicznej do wyjaśniania i rozstrzygania zagadnień związanych z przestępstwem, jego okolicznościami i osobą sprawcy, czy też oceną działania stron uwikłanych w proces cywilny, nie jest już dzisiaj kwestionowana. Wręcz przeciwnie, wymiar sprawiedliwości w coraz szerszym zakresie korzysta z opinii biegłych psychologów na różnych etapach postępowania. Także w sprawach nietypowych, w których dotychczas nie posiłkowano się ich ekspertyzami. Zadania dla psychologa Tradycyjnie rolę biegłego psychologa spostrzega się jako polegającą na przeprowadzeniu badania psychologicznego osób uwikłanych w postępowania

Tagi: , ,