Z mediacją na uczelnie

Finaliści konkursu wraz z jury

Studenci prawa uznali, że mają zbyt mało zajęć dydaktycznych dotyczących polubownego rozwiązywania sporów. I zorganizowali ogólnopolski konkurs „Mistrzowie mediacji”. Ministerstwo Sprawiedliwości objęło patronat nad wydarzeniem. Resort od wielu lat stara się upowszechnić w świadomości społecznej instytucję mediacji. Prowadzi kampanie medialne i akcje billboardowe, opracowuje specjalne ulotki, organizuje coroczne „Dni Mediacji”. Dodatkowo, w sądach okręgowych działają sędziowie pełniący nieformalne funkcje „rzeczników mediacji”. I choć mediacja ma same plusy, bo pozwala rozstrzygać spory szybciej i taniej niż w salach sądowych, to wciąż zbyt mało osób chce z niej korzystać. „Mistrzowie mediacji” to odpowiedź studentów na obecną sytuację, kiedy nawet w programie studiów prawniczych wiedza o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów jest marginalizowana. – Na wydziałach prawa mediacja jest niestety wciąż

Tagi: ,

Radcowie promują wiedzę o sądach

Jest już dostępny, przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, film „Spacer po prawie”. Resort współpracuje z radcami w ramach propagowania edukacji prawnej wśród młodzieży. Premierę zorganizowano 14 maja br. Film w przystępny sposób przybliża uczniom szkół ponadgimnazjalnych kluczowe aspekty związane z funkcjonowaniem sądów, rolą radców prawnych i adwokatów, a także zadaniami organów administracji rządowej. Krajowa Rada Radców Prawnych jest m.in. stroną podpisanego 13 lutego br. porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszeniem Sędziów „Themis” o współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach, w tym organizowania pro bono lekcji prawa. Na stronie internetowej resortu (www.ms.gov.pl) uruchomiono zakładkę „Edukacja prawna” z informacjami o działaniach realizowanych w ramach tego porozumienia. Film „Spacer po prawie”

Tagi: ,

O kontradyktoryjności w k.p.k.

Uczestnikiem konferencji był m.in. Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w MS

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zorganizował konferencję naukową, której uczestnicy dyskutowali o słuszności, będącej obecnie na etapie prac parlamentarnych, szerokiej nowelizacji k.p.k. Ministerstwo Sprawiedliwości objęło patronat nad spotkaniem. Konferencja pt. „W drodze ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian” odbyła się w dniach 23-24 kwietnia br. Pierwszego dnia zorganizowano następujące sesje tematyczne: „Kontradyktoryjny model rozprawy przed sądem pierwszej instancji”, „Wpływ kontradyktoryjności rozprawy na przebieg postępowania przygotowawczego” oraz „Kontradyktoryjność postępowania odwoławczego”. Drugiego dnia podjęto następującą problematykę: „Kontradyktoryjność jako wyznacznik nowelizacji kodeksu postępowania karnego”, „Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania karnego na postępowanie przygotowawcze” oraz „Tok procesu karnego w świetle proponowanych zmian”. Tradycja i praktyka 22 kwietnia jako pierwszy

Tagi: , , ,

Książki prawnicze

Józef. K. Gierowski, Lech K. Paprzycki – „Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne”

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą się na rynku.wydawniczym. Prawo karne Józef. K. Gierowski, Lech K. Paprzycki – „Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne” Nienależnie od różnic w doktrynalnych definicjach, wina jest kluczowym pojęciem prawa karnego, podstawowym warunkiem odpowiedzialności karnej. Jak zauważa przywołany przez autorów opisywanej publikacji prof. Andrzej Zoll, wina to „oceniana z punktu widzenia kryteriów społeczno-etycznych, nieusprawiedliwiona wadliwość procesu decyzyjnego”

Tagi: , ,