EPU po poprawkach

E-sąd

Mimo olbrzymiej popularności i ukrócenia samowoli dłużników uchylających się od regulowania wierzytelności, elektroniczne postępowanie upominawcze nie zawsze było wykorzystywane zgodnie z jego celem. Wprowadzane właśnie zmiany w funkcjonowaniu e-sądu wzmocnią pozycję obywateli, których sprawy rozstrzygane są w tym systemie. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) – jako jedno z postępowań odrębnych stypizowanych w ramach Kodeksu postępowania cywilnego – zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. Jego wdrożenie miało umożliwić szybsze rozpoznawanie roszczeń dochodzonych dotychczas wyłącznie w trybie postępowania „papierowego”, obsługiwanego w sądach tradycyjnych. EPU było zatem powieleniem rozwiązań przyjętych już wcześniej – z tym jednak zastrzeżeniem, że zostało wkomponowane w nowe ramy, uwzględniające współczesne możliwości techniczne, jakie przyniosły systemy elektronicznego przysyłania danych. Rozwiązania

Tagi: , , ,

Sposób na przepołowienie

Przestępca, złodziej

Przestępstwa i wykroczenia łączy przede wszystkim represyjny charakter tych czynów, różne są natomiast ich znamiona oraz konsekwencje karne. Istnieją jednak sytuacje, kiedy czyny jakościowo podobne raz traktowane są jak przestępstwa, innym razem – jak wykroczenia. Przepołowienie, bo o nim mowa, zawiera wiele niedoskonałości, których wyeliminowanie jest przedmiotem zaproponowanych przez MS zmian. Przepołowienie występuje na dwóch obszarach systemu prawa karnego: w Kodeksie karnym skarbowym oraz na granicy Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. Dla proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy istotny jest drugi z tych obszarów – regulacje dotyczące pierwszego, ze względu na autonomiczny charakter k.k.s. oraz mniejsze kontrowersje związane z funkcjonowaniem w nim przepołowienia, pozostaną bez zmian.

Tagi: , , ,

Zarządzanie sprawiedliwością: konieczność planowania i koordynacji

Zarządzanie strategiczne

Polska Temida od wielu lat cierpi z powodu braku jednolitej, stałej wizji rozwoju. W codziennej pracy sądów i prokuratur przekłada się to na gorszą sprawność funkcjonowania systemu i niechęć do kolejnych zmian. Narzędziem służącym wypracowaniu wspólnej strategii dla wymiaru sprawiedliwości stanie się, znana podmiotom biznesowym, Zrównoważona Karta Wyników. Sądownictwo od blisko 25 lat jest przedmiotem nieustającej reformy. Wprowadzane zmiany nie zawsze były skoordynowane, a ich efekty nie przekładają się dziś na dostatecznie sprawne działanie sądów, prokuratury i więziennictwa. Od lat postulowana jest też potrzeba stworzenia dokumentu strategicznego dla wymiaru sprawiedliwości – tak, aby zaplanowane cele i działania synchronizowały funkcjonowanie całego systemu. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej stanowi, że dział „sprawiedliwość” obejmuje

Tagi: , , ,

Korzyść czy strata? Sześć miesięcy po reorganizacji

Sąd Rejonowy w Płońsku

Ostatnia reforma struktury sądownictwa powszechnego w żaden sposób nie ograniczyła dostępu obywateli do sądu. Doprowadziła natomiast do lepszego wykorzystania potencjału kadry orzeczniczej oraz zmniejszyła różnice w jej obciążeniu. Oto analiza skutków połączenia 79 sądów rejonowych z większymi jednostkami. Prawie pół roku, które upłynęło od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, wydaje się właściwym czasem dla podjęcia próby wstępnej oceny tej inicjatywy. Jest to istotne szczególnie wówczas, gdy zważy się mnogość zarzutów formułowanych wobec Ministra Sprawiedliwości oraz skalę zagrożeń, czy wręcz wizję klęski wymiaru sprawiedliwości, jaką miała wywołać reorganizacja sądownictwa. Przyczyny Reforma struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego przygotowywana była w MS

Tagi: , , , ,

Więcej rodziny, mniej państwa

Debata kwartalnika „Na wokandzie”

Czy sądy zbyt pochopnie odbierają dzieci rodzinom? Jak w sytuacji konfliktu matki i ojca prawidłowo zabezpieczyć prawa dziecka? Czy rozwody przenieść do sądów rejonowych oraz znieść w nich orzekanie o winie? O konieczności zmian w praktyce orzeczniczej oraz przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego debatują eksperci. – Witam uprzejmie na debacie kwartalnika „Na wokandzie” i dziękuję, że zechcieli Państwo znaleźć dla nas czas. W ostatnich miesiącach pada wiele postulatów odnośnie wprowadzenia zmian w przepisach regulujących stosunki rodzinne. Czy widzicie Państwo taką konieczność? – Jerzy Słyk, doktor nauk prawnych, pracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich UKSW: Tematem bardzo chwytliwym, który pojawił się,

Tagi: , , , ,