Prawo karne

Tagi:

Andrzej Marek – „Kodeks karny. Komentarz” (wznowienie)

Trudno przecenić dobry praktyczny komentarz. Takim właśnie jest publikacja autorstwa prof. Andrzeja Marka – kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wybitnego teoretyka, ale również uczestnika prac, które doprowadziły do powstania kodeksu z 1997 r.

Komentarz napisany jest syntetycznie, komunikatywnym językiem, który czasem w prostym podręcznikowym stylu definiuje pojęcia istotne dla właściwej kwalifikacji prawnej czynu, np. bezpiecznej szybkości czy ograniczonego zaufania. Konstrukcja odniesień do poszczególnych przepisów jest konsekwentna i klarowna. W pierwszej kolejności dowiadujemy się o znamionach przestępstwa, jego stronie przedmiotowej i podmiotowej oraz przedmiocie ochrony. Dalej następuje nawiązanie do ważniejszych orzeczeń sądów i przytoczenie poglądów przedstawicieli doktryny. Warto podkreślić, że prezentując stanowisko orzecznictwa, autor nie zapomina również o ewentualnej jego krytyce, wymieniając glosy i omawiając pokrótce tezy stawiane przez ich autorów. Stanowisko doktryny autor „Komentarza” przytacza jedynie w niezbędnym zakresie, zaś własne poglądy prezentuje w sposób przejrzysty, wskazując argumenty, które za nimi przemawiają.

Piąte wydanie tej pozytywnie przyjętej przez doktrynę (L.K. Paprzycki, W. Grzeszczyk) pracy wzbogacone zostało o najnowsze orzecznictwo i aktualne poglądy piśmiennictwa. Niewątpliwą zaletą komentarza jest omówienie ostatnich zmian w ustawie Kodeks karny – np. z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze pedofilskim, które weszły w życie z dniem 8 czerwca 2010 r.

Komentarz prof. Andrzeja Marka odczytywać można na różnych poziomach prawniczego wtajemniczenia. Publikacja może posłużyć zarówno jako źródło szybkiej podpowiedzi adwokatowi przed wokandą, jak również stanowić pomoc przy gruntownych rozważaniach, które wymagają uwzględnienia wielu, często sprzecznych, stanowisk piśmiennictwa i judykatury.

Wydawca: Wolters Kluwers Polska, s. 771, cena 220 zł

Recenzje przygotował