100 komorników rocznie

Komornik

Jednym z zasadniczych elementów wpływających na skuteczność egzekucji, a co za tym idzie na sprawność całego wymiaru sprawiedliwości, jest odpowiednia liczba komorników oraz panująca między nimi konkurencja. Ministerstwo Sprawiedliwości w ciągu ostatnich trzech lat znacząco zwiększyło tę liczbę. Co więcej, do 818 działających dziś kancelarii komorniczych do końca 2014 r. dołączy ponad 400 nowych. W ostatnich latach wpływ spraw do kancelarii komorniczych wykazuje tendencję wzrostową. W 1997 r. wyniósł on 685 328 spraw, w 2001 r. – 1 009 315, w 2005 r. – 1 684 331, w 2007 r. – 1 716 313, w 2009 r. zaś osiągnął poziom

Dodatkowe półtora roku dla syndyków

Już wkrótce jedynie syndycy posiadający licencję będą mogli prowadzić postępowania upadłościowe i naprawcze. Liczba takich osób pozostaje jednak na niezadowalająco niskim poziomie. Rozwiązanie tego problemu może stanowić przygotowywany w Senacie projekt nowelizacji ustawy o licencji syndyka. Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), zwaną dalej „ustawą”, wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, które w zasadniczej części dotyczą nabywania statusu uprawniającego do pełnienia funkcji w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Do czasu wejścia w życie wymienionej ustawy, kwestie uprawnień do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego bądź zarządcy regulowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16

E-proces po fińsku

Dzięki konsekwentnej polityce rządu, który „cyfrowymi reformami” objął szereg aktywności życia społecznego, wykorzystanie technologii IT na każdym etapie postępowania sądowego to w Finlandii codzienność. Czy podobna ewolucja czeka również polskie sądownictwo? Wykorzystanie w fińskim sądownictwie najnowszych osiągnięć IT (ang. Information Technology) ewoluuje w błyskawicznym tempie. W ciągu kilku lat, ze zwykłego dostępu online do aktów prawnych, przekształciło się w umożliwienie elektronicznej komunikacji sądu ze stronami oraz modernizację przebiegu samego postępowania. W Polsce termin „informatyzacja” wprowadzono do języka prawnego dopiero w 2005 r., ustawą z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Tymczasem w Finlandii proces wdrażania

Wyzwanie: dowód elektroniczny

Laboratorium

Może być filarem orzeczeń, ale często traci swój potencjał z powodu nieopatrznego naciśnięcia klawisza komputerowej klawiatury. Uregulowania prawne przystające do rzeczywistości nowych technologii, edukacja informatyczna dla sędziów i prokuratorów, wykwalifikowani biegli – tego wszystkiego trzeba, aby moc dowodu elektronicznego nie obróciła się w słabość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Definicji dowodu elektronicznego nie znajdziemy w przepisach prawa. Wiedzie on, podobnie jak np. zeznania świadków (dowód osobowy) czy łuski nabojów (dowód rzeczowy) do ustalenia okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Założona w 1992 r. International Organization on Computer Evidence (IOCE) – organizacja powołana w celu wymiany doświadczeń na temat informatyki śledczej i spraw

Cyfra na sali sądowej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Wymiar sprawiedliwości nigdy nie był szczególnie podatny na nowe rozwiązania technologiczne. Przez lata pracownicy sądów zdążyli przyzwyczaić się do żmudnego i czasochłonnego spisywania protokołów, sporządzania papierowych wokand czy gromadzenia akt spraw w wielotomowych teczkach. Teraz czas na zmiany. Zwykle zaczyna się z oporami. Bo nie ma zaufania, bo to kwestia przyzwyczajenia, bo brakuje umiejętności. Ale po kilku tygodniach użytkowania wszyscy zaczynają doceniać zalety technologii cyfrowej. Jest szybciej, a w dalszej perspektywie taniej. Do sądów w Polsce coraz śmielej wkracza nowoczesny sprzęt. – Dziesięć lat temu, gdy zaczynałem pracować jako sędzia, jeden komputer na wydział to było absolutne maksimum, zaś do

Sądy na progu cyfrowej rewolucji

Jackek Czaja, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

O informatyzacji postępowań sądowych oraz procesu zarządzania sprawami sądowymi rozmawiamy z Jackiem Czają, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za wdrażanie nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości. Wywiadem tym otwieramy cykl artykułów poświęconych rozwojowi e-sądownictwa. – Panie Ministrze, wymiar sprawiedliwości w Polsce robi obecnie krok milowy, jeśli chodzi o wdrażanie technologii cyfrowych. Wprowadzono elektroniczne postępowanie upominawcze oraz elektroniczną księgę wieczystą, wkrótce dojdzie nagrywanie rozpraw. Jakich jeszcze projektów „cyfrowych” możemy się spodziewać? – Elektroniczne postępowanie upominawcze pod względem legislacyjnym i technologicznym należy do najnowocześniejszych w Europie. Pracujemy także nad kolejnymi projektami – docelowo wymiar sprawiedliwości będzie pracował wyłącznie w oparciu o dokument

Wysoki elektrosądzie!

Technologia cyfrowa w polskim sądownictwie to nie tylko nagrywanie rozpraw czy sale do wideokonferencji. 1 stycznia 2010 r. rozpoczęła się informatyzacja postępowań sądowych. Obowiązujące od tego dnia przepisy umożliwiają prowadzenie postępowania upominawczego w trybie elektronicznym. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 125 Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156), „jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach lub za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną) lub na informatycznych nośnikach danych”. Ten i inne przyjęte w jego następstwie przepisy stały się fundamentem dla stworzenia w Polsce e-sądu,

SDE czyli nowość wielkiej szansy

System Dozoru Elektronicznego (SDE)

Dozór elektroniczny to propozycja dla osób z niskimi wyrokami, majaca zreformować politykę karną i uzdrowić więziennictwo. Niemożliwe jest zawrócenie z tej drogi. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby usuwać stojące na niej przeszkody. Takim działaniem naprawczym jest zaproponowana 2 listopada 2009 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwość ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 647). 21 maja br. po poprawkach Senatu, ustawę zmieniającą przyjął Sejm. U podstaw nowelizacyjnych propozycji MS legło przekonanie o konieczności uproszczenia procedur w ramach stosowania elektronicznego dozoru, jak również konieczność

Tagi: , , , ,