Dobro małoletnich priorytetem

Tagi: ,

Priorytetowe rozpatrywanie przez sądy spraw z udziałem małoletnich ofiar przestępstw – oto najnowsza inicjatywa Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem.

7 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Rady. Spotkanie poświęcone było omówieniu inicjatywy członków Rady w zakresie priorytetowego rozpoznawania w sądach spraw z udziałem małoletnich pokrzywdzonych. Informację na ten temat przedstawiła sędzia Anna Maria Wesołowska, pomysłodawczyni idei. Podczas dyskusji szczególną uwagę zwrócono na przepisy prawa europejskiego i międzynarodowego, które zobowiązują osoby działające w imieniu organów wymiaru sprawiedliwości do szczególnego traktowania dzieci – ofiar lub świadków przestępstw. Zgodnie z tymi regulacjami postępowania sądowe z udziałem dzieci winny rozpoczynać się i być prowadzone jak najszybciej.

Podczas spotkania uzgodniono treść listu, jaki jeszcze przed wakacjami Ministerstwo Sprawiedliwości wystosuje do prezesów wszystkich sądów. Zawiera ono wskazówki, jak postępować ze sprawami, w których pokrzywdzonymi są małoletni. Inicjatorzy pomysłu liczą, że akta tego typu spraw będą specjalnie znakowane, zaś same sprawy trafią do rozpatrzenia w pierwszej kolejności. Ich liczba nie jest w ostatnich latach znaczna, dlatego priorytetowe ich traktowanie nie przysporzy sędziom dodatkowych obowiązków.

W dalszej części posiedzenia poruszono problem braku ochrony małoletniej ofiary w przypadku, gdy sprawcą przestępstwa jest inna osoba małoletnia, a także wskazano na konieczność pilnej nowelizacji obowiązującego w tym zakresie prawa.

Rada do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem jest organem opiniująco-doradczym Ministra Sprawiedliwości. W kilkunastoosobowym gremium zasiadają przedstawiciele organizacji społecznych pomagających ofiarom przestępstw, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i wiktymolodzy.